Viestinnän nykytila ja kehityshaasteet

Lapin yliopiston viestinnän vahvuutena on hyvin hoidettu ulkoinen viestintä. Yliopisto on hyvin esillä kansallisessa mediassa ja yliopiston kansainvälinen tunnettuus, joka perustuu toimiviin yhteistyösopimuksiin ja vaihtosuhteisiin, on myös hyvä. Lapin yliopiston opiskelijamarkkinointia on kehitetty systemaattisen arvioinnin ja suunnittelutyön pohjalta. Arktisen keskuksen tiedekeskusnäyttely ja tietopalvelu toimivat arktisen tutkimustiedon välittäjinä.

Lapin yliopistossa syksyllä 2010 toteutetun yhteisöviestintätutkimuksen mukaan yliopiston strategisessa viestinnässä ja muutosviestinnässä on kehitettävää. Työyhteisöviestinnän kehittämiseksi tarvitaan vuorovaikutteista viestintää ja sitä tukevaa esimiestyötä. Myönteistä tutkimustuloksissa oli, että puutteelliseksi arvioidusta yliopiston strategian viestinnästä huolimatta henkilöstöllä oli selkeä näkemys yliopiston strategian merkityksestä kunkin omassa työssä. Tutkimuksen jälkeen yliopiston johto teki linjauksen, jonka mukaan sisäisen viestinnän ja yhteisöjohtamisen on oltava nykyistä vahvemmin osa yliopiston ydinprosessia.

Lapin yliopiston hallinto- ja tukipalvelukyselyn mukaan henkilökunta ja opiskelijat arvioivat viestintäpalveluiden tason hyväksi. Myönteisintä palautetta vastauksissa annettiin viestintäpalveluiden henkilöstön ammattitaidolle ja luotettavuudelle.

Lapin yliopiston strategian 2020 toimeenpanosuunnitelmassa yliopiston viestinnän kehittämisen kohteiksi nostetaan vuosille 2011–2014 yliopiston maineen vahvistaminen, imagotutkimuksen toteuttaminen, ydinviestien entistä tarkempi määritteleminen, tiedeviestinnän fokusointi yliopiston profiilin mukaisiin strategisiin kärkiin, visuaalisen ilmeen selkiyttäminen, sisäisen viestinnän toimintamallin kehittäminen, kansallisen ja kansainvälisen viestinnän ja opiskelijarekrytoinnin kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkyvyyden lisääminen ja intranetin kehittäminen.