Viestinnän strategiset tavoitteet ja tehtävät

Maine

Lapin yliopiston strategia painottaa yliopiston maineen tunnetuksi tekemistä yliopiston profiili- ja painoaloilla. Strategiassa korostetaan, että yliopistoyhteisön tulee tuntea oma yliopistonsa ja edistää yliopiston yhteisöllisyyttä avoimen ja läpinäkyvän viestinnän avulla. Profiili- ja painoalojensa tutkimustuloksista ja taiteellisesta toiminnasta yliopisto viestii tiedeviestintänsä avulla aktiivisesti erilaisille yleisöille.

Viestintä tukee tavoitetta, jonka mukaan yliopisto on viestintätyytyväinen ja vuorovaikutteinen työyhteisö, jossa on hyvä me-henki ja yhteisölliset toimintatavat.

Lisäksi yliopisto tukee viestinnässään Lapin korkeakoulukonsernin viestintää.
 
 

Yhteiskuntasuhteet

Yliopiston toiminnan kannalta on tärkeää ylläpitää ja kehittää suhteita päättäjiin, mielipidevaikuttajiin, virkamiehiin, rahoittajiin, tiedotusvälineisiin, elinkeinoelämään, muihin yliopistoihin ja korkeakouluihin, yliopistosta valmistuneisiin alumneihin sekä alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Viestinnän haasteena on yhteiskuntasuhteiden näkyvyyden sekä yliopiston vaikuttavuuden lisääminen yliopiston viestinnän avulla.

Yliopisto hoitaa yhteiskuntasuhteitaan kansallisesti ja kansainvälisesti rehtorin johdolla. Maakunnallisesti yhteiskuntasuhteita hoidetaan mm. Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan, Lapin yliopistosäätiön sekä muiden alueellisten yhteistyöelinten kautta, joissa yliopisto on edustettuna.
 
 

Työyhteisöviestintä

Työyhteisöviestinnän tavoitteena on viestintävalmiuksien ja viestintäymmärryksen kehittäminen yliopiston henkilökunnan keskuudessa erityisesti muutostilanteissa. Työyhteisöviestinnässä korostuu jokaisen työntekijän ja varsinkin esimiesten viestintävastuun ja viestintäroolien selkiyttäminen. Työyhteisöviestinnän yleisenä periaatteena on luottamuspääoman kasvattaminen yliopiston sisällä ja reiluuden kokemus. Tämä edellyttää entistä enemmän kasvokkaista viestintää ja aitoa vuoropuhelua henkilökunnan kesken.

Työyhteisöviestintä on avointa, läpinäkyvää, säännöllistä, ennakoitavaa, ajantasaista sekä nopeaa päätöksistä tiedottamista. Työntekijöiden asiantuntemus otetaan mukaan asioiden valmisteluun, mikä on omiaan lisäämään henkilökunnan kuulluksi tulemisen kokemusta. Henkilökunnalla on oltava mahdollisuus tiedon saamiseen esteettä yliopiston päätöksentekoprosesseista.

Tavoitteena on, että Lapin yliopiston johto ja esimiehet ymmärtävät viestinnän osaksi päätöksentekoprosessia, jossa on varattava aikaa myös henkilökunnan kuulemiselle. Päätöksiä kaikilla tasoilla tehtäessä on aina mietittävä, miten niistä viestitään henkilökunnalle. Dialoginen viestintä ja vuoropuhelu on miellettävä jokaisen esimiehen työhön kuuluvaksi työyhteisötaidoksi.