Hankimies.jpg

Hyödyllistä tietoa vaihto-opiskelusta

Kielitaito ja kielitestit
Lukukausimaksut ja muut kulut
Viisumi ja oleskelulupa
Vakuutus
Asunto
lmoittautuminen kotiyliopistoon
ECTS - European Credit Transfer System

 

Kielitaito ja kielitestit

Lähtiessään ulkomaille vaihto-opiskeluun opiskelijan on hyvä kiinnittää huomiota kielitaitoonsa. Pääsääntöisesti opiskelukieli on kohdemaan kieli, tosin joissain yliopistoissa tarjotaan ulkomaisille opiskelijoille myös englanninkielisiä kursseja. Jotta sopeutuminen uuteen ympäristöön ja opiskeluun sujuisi vaivattomasti, kannattaa opiskelijan prepata kielitaitoaan ennen lähtöä mahdollisimman monipuoliseksi ja  sujuvaksi.

 

 • opiskelijalla on mahdollisuus pyytää vieraan kielen opettajaltaan arvio kielitaidosta

 • todistus kielitaidosta ei ole pakollinen, mutta hakijan tulee olla valmis todentamaan sopimuksen edellyttämä kielitaidon taso

 • jotkin yliopistot vaativat opiskelijoita liittämään hakemukseensa TOEFL -testin tai IELTS -testin tulokset

 • lisätietoja TOEFL-testistä saat Fulbright Center -sivustolta

 • listätietoja IELTS-testistä puolestaan löytyy FinnBrit -sivustolta

 

Lukukausimaksut ja muut kulut

 • yliopiston yhteistyösopimusten kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat vapautettuja lukukausimaksuista

 • muista yliopiston sisäisistä maksuista on otettava selvää kunkin oppilaitoksen kohdalla erikseen

 • muita kuluja voivat olla esim. oppikirjamaksut, valokopiot, mahdollinen ylioppilaskunnan jäsenmaksu, laboratorion, oppimateriaalin ja kirjaston käyttö (erityisesti yhdysvaltalaisten yliopistojen kurssimaksut, fees voivat kohota tuhansiin euroihin vuodessa)

 

Viisumi ja oleskelulupa

 

POHJOISMAAT

Pohjoismaihin ei tarvita viisumia eikä oleskelulupaa. Kuitenkin Pohjoismaissa yli kolmeksi kuukaudeksi muuttavia henkilöitä koskee Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen väestön rekisteröintiä koskeva sopimus, jonka mukaan kukin henkilö voi olla rekisteröitynä vain yhdessä Pohjoismaassa kerrallaan. Rekisteröintimenetelmä määräytyy sen maan sääntöjen mukaan, johon henkilö muuttaa. Muuttaessasi toiseen Pohjoismaahan yli kolmeksi kuukaudeksi, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus Suomessa (postissa, maistraatissa tai www.muuttoilmoitus.fi) sekä mahdollisesti ilmoitettava maahanmuutosta myös kohdemaassa. Katso lisätietoja Pohjoismaisen ministerineuvoston tietopankista, sivuilta www.haloopohjola.fi.

 

EU-MAAT

EU-maihin vaaditaan oleskelulupa yli kolme kuukautta kestävään opiskeluun. Tämän EU-kansalaisen oleskeluluvan voi yleensä hoitaa paikan päällä kolmen kuukauden sisällä kohdemaahan saapumisesta paikallisen poliisiviranomaisen tai muun viranomaisen kanssa. Oleskeluoikeuden saaminen yli kolmen kuukauden pituista opiskelua varten toisessa jäsenvaltiossa edellyttää, että:

 

 • opiskelija on kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
 • opiskelija kuuluu sopivan sairausvakuutuksen piiriin
 • opiskelija vakuuttaa asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle ilmoituksella tai muulla vastaavalla tavalla, että hänellä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävästi käyttövaroja, jotta he eivät joudu turvautumaan oleskelumaan sosiaaliturvajärjestelmään. Todistusta tietynsuuruisista varoista ei voida vaatia.

 

Jos opiskelija täyttää nämä ehdot, kohdemaan viranomaiset myöntävät hänelle EU-kansalaisen oleskeluluvan, joka on voimassa opiskelun ajan. Jos opiskelu kestää useamman vuoden, oleskelulupa on uusittava vuosittain. Ota selvää myös muista mahdollisista maakohtaisista vaadittavista dokumenteista vastaanottavalta yliopistolta. Lisätietoja kohdemaan käytäntöihin liittyen saa maan suurlähetystöstä. Yhteystiedot ja lisätiedot löytyvät Suomen ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi > edustustot.

Lisätietoja mm:
Opiskelu toisessa EU-valtiossa (Euroopan komissio, Sinun Eurooppasi -sivusto)

 

MUUT MAAT

Muihin maihin vaaditaan viisumi tai oleskelulupa, jotka ovat voimassa määräajan. Luvan anominen on aloitettava hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtemistä, sillä prosessi saattaa kestää useita viikkoja. Luvat anotaan kohdemaan Helsingissä sijaitsevasta edustustosta.

Kohdemaan lähetystöstä saa tietää, mitä asiakirjoja viisumin  ja oleskeluluvan hakemiseen tarvitaan ja kauanko niiden saaminen kestää. Yleisimmät vaadittavat todistukset ovat opiskelutodistus Lapin yliopistosta, hyväksymispäätös vastaanottavasta yliopistosta sekä selvitys ja todistukset opintojen rahoituksesta (esim. todistus yliopiston tai jonkin säätiön myöntämästä apurahasta, englannin kielinen päätös opintotuesta ja -lainasta, todistus koskien lukukausimaksuista vapautusta jne.).

Lisätietoja mm:
Kun muutat ulkomaille -esite, Väestörekisterikeskus

 

Vakuutus

Kaikille ulkomaille matkustaville suositellaan ainakin matkavakuutusta, joka on voimassa koko vaihdossaoloajan. Iso-Britanniaan lähtevät tarvitsevat mukaansa KELA-kortin (ja/tai passin), sen esittäessä saa oleellisen hoidon kuten kyseisen maan kansalaiset. Toiseen Pohjoismaahan yli kuudeksi kuukaudeksi muuttavien opiskelijoiden ja tutkijoiden tulee ilmoittaa muutostaan uuden asuinmaansa rekisteriviranomaiselle. Rekisteröitymisen jälkeen siirryt oleskelumaasi sosiaaliturvan piiriin. Muutolla ei ole kuitenkaan vaikutusta opintotuen maksamiseen, vaan saat sitä Suomesta myös toisessa Pohjoismaassa opiskellessasi.

Lisätietoja mm: 
KELA Opiskelijana tai tutkijana ulkomaille 
Pohjoismaisen ministerineuvoston tietopankista, sivuilta www.haloopohjola.fi
.

Lähtiessään opiskelemaan toiseen EU/ ETA-maahan tai Sveitsiin, suomalaisella opiskelijalla on samat sosiaaliturvan etuudet ja velvollisuudet kuin ko. maan kansalaisilla. Opiskelija tarvitsee mukaansa "Eurooppalaisen sairaanhoitokortin", joka todistaa hänen kuuluvan Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kortti on maksuton, ja sen saa Kelasta joko suomen- tai ruotsinkielisenä (katso KELAn sivulta lisätietoja). Eurooppalainen sairaanhoitokortti korvaa aikaisemmin käytössä olleet E111-, E119- ja E128-lomakkeet. Jos opiskelija aikoo viipyä ulkomailla yhtäjaksoisesti yli vuoden tulee asiasta ilmoittaa Kelan toimistoon. Sillä varmistaa kuuluvansa suomalaisen sosiaaliturvan piiriin vielä oleskelun jälkeenkin. 1.5.2010 alkaen koskee myös Pohjoismaita.

Pohjoismaiden ja EU/ ETA-maiden ulkopuolelle vaihtoon lähtevien on hankittava sairaus- ja tapaturmavakuutus, jos kohdemaalla ja Suomella ei ole erikseen solmittua sairausvakuutussopimusta (Australia) tai sosiaaliturvasopimusta. Jotkut korkeakoulut vaativat tai suosittelevat tiettyä vakuutusta. Tarvittavan vakuutuksen pystyy yleensä ottamaan jo kotimaasta ennen lähtöä, kunhan vain varmistaa, että se on riittävän kattava.

 

Asunto

Vaihto-ohjelmien kautta ulkomaille opiskelemaan menevien asuntoasioissa avustaa yleensä vastaanottava yliopisto. Asuntojen vuokrat vaihtelevat sen mukaan onko asunto oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa, yksityisessä asuntolassa, alivuokralaishuone tai asunto vapailta vuokra-asuntomarkkinoilta. Pääkaupungeissa ja suurkaupungeissa asuntojen hinnat ovat korkeimmat ja asuntotilanne vaikein. Joissakin maissa tai kaupungeissa opiskelija voi joutua hankkimaan asuntonsa itsenäisesti ilman vaihtoyliopiston apua. Casaswap-palvelu mahdollistaa vaihto-opiskelijoiden vuokrata toinen toisilleen oman asuntonsa vaihdon ajalle ja palvelun kautta opiskelija voi etsiä tietoa vapaana olevista asunnoista. Lisätiedot osoitteessa www.casaswap.com

 

Ilmoittautuminen kohdeyliopistoon

Ulkomaille opiskelemaan lähtevän pitää ilmoittautua läsnäolevaksi kotiyliopistossaan vaihto-opiskelunsa ajaksi. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnäolevaksi, voi opintotuki katketa kesken kauden. Siinä tapauksessa, että vaihto-opiskelijaksi lähtevä  haluaa käyttää SYL:n opiskelijakortin tarjoamia etuja maksaa hän myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Se ei kuitenkaan ole vaihto-opiskelijaksi lähtevälle pakollinen.

 

ECTS - European Credit Transfer System

Erasmus-ohjelman keskeisiin piirteisiin kuuluu ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksyminen osaksi kotimaassa suoritettavaa tutkintoa. Opinnoista ansaittuja suorituspisteitä voidaan vertailla Erasmukseen liittyvän ECTS-järjestelmän avulla ja siten helpottaa opintojen tunnustamista. ECTS-järjestelmä perustuu siihen, että korkeakoulut luottavat toistensa opetustuloksiin.

Vaihto-opiskelujaksoa suunnitellessaan opiskelija tarvitsee mahdollisimman tarkkaa tietoa niistä opintojaksoista, jotka hänelle ulkomaisissa oppilaitoksissa soveltuvat. Opiskelijan suunniteltua ulkomaiset opinnot yhdessä opettajiensa kanssa ja vaihtopaikan varmistuttua, tarkistetaan vastaanottavasta oppilaitoksesta, että suunnitelman voi toteuttaa. Tarkistuksen jälkeen opintosuunnitelmaa kutsutaan opintosopimukseksi ja se on periaatteessa kaikkia osapuolia sitova. Käytännössä opintosuunnitelma voi kuitenkin vielä muuttua paikan päällä, mutta lähtökohdat ovat näin valmisteltuna paljon selvemmät kuin ilman sopimusta.

ECTS-suorituspisteet kuvaavat työmäärää, jonka opintojaksojen suorittaminen edellyttää.  Lähtiessään ulkomaisesta oppilaitoksesta opiskelijan on pyydettävä mukaansa opintosuoritustodistus (Transcript of Records), johon on merkitty hänen suorittamansa opinnot ja niistä ansaitut opintopisteet.

Lisäksi opiskelijan on pyydettävä vaihtoyliopistoa täyttämään ”Erasmus Letter of Confirmation” -lomake, josta käy ilmi vaihtojakson pituus. Todistus on tallennettava SoleMOVEen kahden viikon kuluessa vaihto-opiskelun päättymisestä. Todistuksen perusteella opiskelijalta voidaan periä osa apurahasta takaisin, mikäli opiskelija ei ole ollut vaihdossa ennalta ilmoittamaansa aikaa.

LAPIN YLIOPISTON ERASMUS-KOODI

Erasmus vaihto-opiskeluun liittyviä paperitöitä tehdessä voit tarvita Lapin yliopiston Erasmuskoodia. Koodi on SF ROVANIE01.

 

 

sivun alkuun