Soile Matero

 
  • valmistui kasvatustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2000.
  • valmistumisen jälkeen toiminut kolme vuotta hotellinjohtajana Sokos Hotel Vaakunassa Rovaniemellä


Olet pitkän linjan opiskelija. Mistä lähdit liikkeelle ja mikä sai sinut kouluttautumaan työn ohessa?

– Aloitin yliopisto-opinnot avoimen yliopiston kautta. Sitä ennen olin tehnyt kaksi opistotasoista tutkintoa ja ammattiopettajan tutkinnon Jyväskylässä. Lisäksi olin työskennellyt noin 10 vuotta alan yrittäjänä Lapissa. Varsinaisen sykäyksen yliopisto-opinnoilleni sain Jyväskylän ammatillisesta korkeakoulusta ja aika rankoistakin kokemuksista, joiden kautta jouduin peilaaman itseäni ja osaamistani. Olin pakotettu nöyrtymään elämän edessä ja kohtaamaan ennen kaikkea itseni.

Opiskelit kasvatustiedettä, markkinointia, matkailua ja psykologiaa. Mikä merkitys yliopisto-opinnoilla oli urallesi?

– Opinnot ja käytännön vuoropuhelu itseni ja ympäristöni kanssa ovat vaikuttaneet siten, että olen saanut kehittyä työelämässä aivan uudelle tasolle. Toisaalta en ole opiskellut koskaan pelkästään uraa varten. Koen, että minulla on syvä missio tehdä töitä Lapin puolesta. Johtajana sovellan työssäni oppiva organisaatio -viitekehystä ja vahvasti reflektoivaa työotetta. Työ tuo minulle merkitystä elämään sekä mahdollistaa uuden oppimista ja kasvamista ihmisenä. Luonnollisesti johtajana toimiminen tuo valtaa, jota kehittämistyössä tarvitaan.

– Olen työskennellyt Lapissa jo noin 30 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä. Ajoittain on mieleen tullut, miltä tuntuisi haastaa itsensä aivan erilaisessa toimintaympäristössä. Mutta toisaalta koen, että tämä ihastuttava maakunta antaa monella tapaa elämääni sellaista, jota mikään muu alue maailmassa ei voi tarjota, kuten luonto, kulttuuri ja ihastuttavat ihmiset. Tämä vahvistui taas, kun vaeltelin Ylläksen reittejä. Lappilainen luonto on sanoin kuvaamaton.

Miten yliopisto-opinnot muuttivat asennettasi yhteiskuntaan, yrittämiseen ja yleensä ihmiseen?

– Luonnollisesti monella tapaa. Erityisen antoisina työni kannalta koin psykologian opinnot. Työni nojautui aikaisemmin vahvaan tulosjohtamiseen ja numeroilla johtamiseen. Opintojen myötä  ymmärsin, että ihminen on huomioitava johtamisessa kokonaisuutena, koska hän on tunteva, yksilöllinen ja myös erittäin tavoitteellinen. Jokaiselle työntekijälle on löydettävä organisaatiossa ns. vihreä tuoli, jossa hänen on mahdollista kasvaa. Yksilön ja yrityksen menestymisen tai epäonnistumisen takana on melkein aina johtaminen. Tämän ajan työyhteisön johtaminen haastaa myös yksilöt. Olemme esimerkiksi työhyvinvoinnista vastuussa Soile Matero – Lapin yliopistosta hotellin johtajaksi kaikki yhdessä. Näenkin, että johtamiseen ja menestymiseen liittyy vahva strateginen dialogi, jota koko organisaatio käy yhdessä.

Mikä merkitys yliopisto-opinnoilla on nykyiseen työhösi? Tarvitsetko työssäsi akateemisuuden mukanaan tuomia taitoja?

–Akateemisuus on laajentanut maailmaani monin tavoin. Hotellin johtajalla on oltava kykyä käsitellä asioita käsitteellisesti ja laajasti. Lisäksi hänen on nähtävä asioiden välisiä yhteyksiä. Yrityksen johtaminen lähtee itsensä johtamisesta ja erityisesti psykologian opinnot auttoivat minua tuntemaan ja johtamaan itseäni. Luonnollisesti myös matkailuun ja markkinointiin liittyvät opinnot ovat auttaneet minua omalla polullani.

Miten näet Lapin yliopiston alueellisen merkityksen hotellinjohtajan näkökulmasta katsottuna?

– Lapin yliopiston rooli on alueella merkittävä, koska se on lisännyt alueen koulutustasoa, tuonut tutkittua tietoa alueen toimijoiden hyödynnettäväksi ja lisännyt yleensäkin eoreettisen tietämyksen roolia päätöksenteossa. Luonnollisesti yliopistolla on aina ollut erittäin suuri rooli alueen henkisen kehityksen ja inhimillisen pääoman kasvattajana. Toisaalta näen, että yliopiston vaikuttavuutta voitaisiin entisestään lisätä, kuitenkin niin, että yliopisto säilyttää oman itsenäisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa. Näin toimien meidän on mahdollista löytää toisemme ja tehdä yhteistyötä Lapin hyväksi.

Kide-lehti 6/2006
Teksti: Olli TIuraniemi

 

Soile_Matero.jpg