Milla Haarakoski

Torniosta kotoisin oleva Milla Haarakoski aloitti teollisen muotoilun opinnot Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa syksyllä 1997. Taiteen maisteriksi hän valmistui 2004.

1. Mikä sai sinut hakeutumaan teollisen muotoilun opintojen pariin?

 
Olen aina ollut kiinnostunut taideaineista.  Osa mielenkiinnon herättämisestä kuuluu kuvataiteen parissa työskentelevälle äidilleni, joka tutustutti minut sormivärien valloittavaan maailmaan ja opetti minut piirtämään geometrisiä muotoja jo hyvin varhaisessa lapsuudessani. Esteettisyyden lisäksi myös tuotteiden käytettävyyden pohtiminen on kodin perintöä. Isäni tekninen ja käytännöllinen suhtautuminen ympäristöön opetti myös minut näkemään tuotteiden toimimisen merkityksen arjessa. Käytettävyyden ja miellyttävän ulkonäön yhdistäminen toteutuu tuotesuunnittelussa, joten hakeutuminen teollisen muotoilun opintojen pariin oli minulle varsin luonteva vaihtoehto.
 

2. Olit opintojesi aikana vuoden ajan vaihto-opiskelijana Barcelonassa. Mikä merkitys sillä oli teollisen muotoilun opintojesi kannalta?

 
Vaihto-opiskeluvuosi vaikutti kykyyni asettua erilaisten ihmisten asemaan ja juuri

siinä mielessä vuodella oli suuri merkitys  opintojeni ja nyttemmin muotoilijan työni kannalta. Tämän päivän muotoilija suunnittelee tuotteita kansainvälisille markkinoille, joten erilaisuuden ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ja tunteminen on varsin merkityksellistä. Vaihto-opiskeluvuosi avarsi myös maailmankatsomustani ja sai ajattelemaan asioita uusista näkökulmista.

Toisaalta vieraassa kulttuurissa eläminen auttoi näkemään oman kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia samalla kun kiinnostus muihin kulttuureihin kasvoi entisestään. Ehkäpä vaihdosta johtuen myös gradun tekeminen ikääntyneistä luonnistui mutkattomasti. Suunnittelin ikääntyneille motorisia taitoja kehittävän välineen, jota käytettäessä vanhukset voivat kehittää myös sosiaalisia suhteitaan. Vaihtoopiskeluvuodesta oli paljon hyötyä myös nykyiselle työlleni CulPRO-projektissa.
 

 

3. Toimit tutkijana CulPRO-pojektissa. ikä projekti on, mitä siinä tutkitaan ja mikä on sinun tehtäväsi projektissa?

 
CulPRO, Cultural Adaptation via Product Design, on EU:n rahoittama projekti, josta vastikerahaa antaa Lääninhallitus ja Luleån teknillinen yliopisto. Seitsemän pohjoista yritystä Suomesta ja Ruotsista tekee projektissa yhteistyötä Lapin yliopiston ja Luleån teknillisen yliopiston kanssa. Tutkimuksessa on esimerkkitapauksena teollisessa tuotannossa olevia tuotteita. Lisäksi kullakin tuotteella on oma kohdemaansa, jonka kulttuurin pohjalta tuotteen muotoilua halutaan kehittää edelleen. Kohdemaita projektissa on kolme: USA, Etelä-Korea ja Saksa.

Olen juuri saanut tehtyä useita kuukausia kestäneen kenttätutkimusvaiheen kohdemaissa ja työ tutussa työhuoneessa Rovaniemellä on alkanut. Monia mielenkiintoisia kokemuksia rikkaampina aloitamme pian ruotsalaisen kollegani kanssa hankkimamme aineiston analysoinnin, jonka jälkeen pk-yritykset tulevat saamaan käytännön tietoa siitä, kuinka tuotteita tulisi muotoilla kohdemaan kulttuuriin sopiviksi. Lisäksi tulemme vertailemaan eri maiden välisiä eroavaisuuksia muotoilullisten mieltymysten suhteen.

 
4. Teet jatko-opintoja, mitä tutkit?

 
Olen juuri aloittanut jatko-opinnot ja osan jatko-opinnoistani suoritan Lapin yliopistossa. Tutkimukseni liittyy kiinteästi tekemääni työhön CulPRO-projektissa. Lisensiaatintyöni koostuu kahdesta kansainvälisessä lehdessä julkaistavasta artikkelista ja portfoliosta, jossa esitän  tutkimustulosten perusteella tekemäni muotoilu-ehdotuksen. Lisäksi vertailen tuotteisiin liittyviä

tutkimustuloksia keskenään. Tällä hetkellä kenttätutkimusvaihe kohdemaissa on tehty ja odotan parhaillaan web-kyselylomakkeita palautettavaksi. Ensimmäinen artikkeli on työn alla, joten työ on vasta alussa. CulPRO-projekti tosin päättyy jo vuoden kuluttua.

 

5. Mitä aiot tehdä CulPRO-projektin jälkeen, aiotko jäädä Lappiin?

 
Tulevaa on tietenkin vaikea ennustaa. Sen kuitenkin tiedän, että syötävä on. Koska  oravannahat eivät käy maksuvälineenä, on rahat elämiseen tienattava työnteolla. Viihdyn Rovaniemellä pitkistä talvista huolimatta ja toivoisin työtilanteen jatkossakin sallivan asumisen Rovaniemellä. Yliopistollisen ahkeroinnin lisäksi minua kiinnostaa saada lisää käytännön kokemusta myös muotoilijan työstä.

Kide-lehti 6/2005
Teksti: Olli Tiuraniemi

Milla_Haarakoski_web.jpg