Kaisu Koski | Taiteen tohtori

Väitöstutkimus

Augmenting Theatre: Engaging With the Content of Performances and Installations on Intermedial Stages

Taiteen tohtori Kaisu Koski tarkastelee väitöstutkimuksessaan teknologian avulla laajennettuja teatteritiloja performansseissa ja installaatioissa. Keskiössä ovat taideteosten laadulliset ominaisuudet ja taiteen tekemisen prosessit.

Koski analysoi, miten taideteosten esiintyjät ja kokijat ilmenevät teknologian avulla muodostetuissa tiloissa sekä miten he ovat vuorovaikutuksessa teosten sisältöjen kanssa. Tutkimuksen kohteena ovat vuorovaikutteiset tietokonegrafiikat ja -äänet, matkapuhelinten käyttö teoksen välittäjänä sekä reaaliaikaiset ja äänitetyt videoprojisoinnit.

Tutkimuksen mukaan vuorovaikutteinen teknologia muuttaa taideteosten tekemisen prosessia ja vastaanottoa. Tutkimuksen tulokset on visualisoitu karttoihin, jotka auttavat ymmärtämään teatteritiloissa olevien elementtien välisiä suhteita

Tutkimuksessa kiinnitetään huomioita myös teatterin luoman illuusion ja arkitodellisuuden väliseen häilyvään rajaan, kun teatteriesitykset sijoitetaan yhä enenevässä määrin keskelle ihmisten arkea.

Tutkimusmetodit on johdettu sekä media- että teatteritieteestä. Tutkimuksessa luodaan malli, jota voidaan soveltaa taiteen tekemisessä. Tutkimuksen taiteellinen osio muodostuu kolmesta osasta.


Kaisu Koski väitteli taiteiden tiedekunnassa 2.6.2007.

Julkaisun tiedot:
Koski, Kaisu: Augmenting Theatre. Engaging With the Content of Performances and Installations on Intermedial Stages. Enschede 2007. 236 s. Acta Universitatis Lapponiensis 116. ISBN 978-952-484-093-4