Bettina Schülke | Jatko-opiskelija taiteiden tiedekunnassa

Transaction | Vaihto taiteellisena mediana

Transaction on mediatieteen taiteellinen väitöstyö, jota teen Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan.

Työni keskittyy ajan ja tilan ulottuvuuksien fenomenologiaan. Tutkin tilan ja ajan visuaalista havainnointia kognitiotieteen, fenomenologisen teorian, filosofisten elementtien ja mediateorian näkökulmista.

Yhteiskunnan nopean teknologisen muutoksen myötä erityisesti kybertaidetta ja interaktiivisia teoksia voidaan havainnoida uusin tavoin.

Näiden reunaehtojen mukaan transaktiot tapahtuvat energian välityksellä, mutta miten tämä energia muuttuu näkyväksi? Kuinka paljon katsoja/osallistuja vaikuttaa taideproduktioon ja kuinka paljon hän sitä muuttaa? Ryhtyykö interaktiivinen osallistuja dialogiin taideteoksen ja tilan kanssa? Kuinka paljon osallistuja muuttaa teosta ja missä määrin teos muuttaa visuaalista havainnointia? Mitkä ovat tilan ja ajan vaikutukset tässä suhteessa?

Fyysinen, kehollinen ja henkinen kytkeytyminen taideteokseen ja tilaan saa aikaan multisensorisen kokemuksen. Näkeminen, ääni, koskettaminen ja liike muuttavat havainnointia. Tämä luo uuden ulottuvuuden tietovirtaan ja samalla parantaa ja syventää sitä. Tutkin näiden sektorien välisiä aspekteja erilaisten ympäristön havainnointitapojen näkökulmasta. Väitöstyössäni tulee ilmi, että tila-ajallinen ajattelu ja havainnointi ovat yhteydessä toimintaan. Sensorinen havainnointi syntyy tilaa luovan näkymän liikkeestä. Havainnoimisemme muutosta edesauttavat eniten teknologian vaikutus ihmisen käsitykseen tilan mittasuhteista sekä tämän käsityksen luoma muuttuva tietous itsestä.

  • Transaktio sen itsensä avulla
  • Transaktio vuorovaikutuksena
  • Transaktio toiminnasta toiseen toimintaan
  • Transaktio yksikköjen välillä (katsoja–taideproduktio–tila)

Transaktion epistemologia on käytäntöpohjaisen tutkimuksen ja tutkimuspohjaisen käytännön ristikkäismalli. Tämä työ koostuu teoreettisesta tutkimusosasta ja käytännön taiteellisesta osasta. Teorian ja taiteellisen työn välillä on läheinen yhteys, ja ne tukevat sekä täydentävät toisiaan. Työ koostuu suurelta osin kuvataiteen elementeistä, esimerkiksi piirroksista, maalauksista, kollaaseista, installaatioista, interaktiivisista töistä sekä valokuvauksesta, animaatiosta ja videokuvasta. Taiteellinen osa perustuu kolmeen kansainväliseen näyttelyyn, joista viimeisimmässä heijastuu koko taiteellinen prosessi. Tutkimuksessani tuotan tietoa teorian, havainnoinnin ja käytännön avulla. Teoriaa käytän taideproduktioiden pohdintaan, ja uusi työ perustuu teoriaan, kognitioon ja oivaltamiseen.

Pidän prosessissa yhtä tärkeänä varsinaista tekemistä ja prosessin esiin tuomaa tietoa kuin itse taideproduktiota. Tutkimuksessani tuotankin tietoa teoreettisen tutkimuksen, käytännön taiteellisen työn ja toiminnan epistemologian avulla (toimintatutkimus).

Transaction on konseptuaalinen taiteellinen tutkimusprojekti. Tieteellinen teoretisointi ja taiteellinen kokemus ohjaavat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa, ja ne ilmentävät tutkimuksen ja tutkimustapahtuman välistä vuorovaikutusta.

Temaattinen analyysi tukee omaa ajattelua, ja saatava tieto perustuu taiteelliseen näkökulmaan. Luon tutkimuksessa merkityksiä käytäntöjen, faktojen, teorian ja prosessin avulla. Jokaisella käytännöllä on oma teoreettinen taustansa. Kehitän edelleen malleja siitä, miten käytäntö toimii, mikä luo lopulta oman tieteenalansa, jonka tuloksena on käytäntö–teoria–käytäntö-kehämalli. Teoreettiseen kognitioon vaikutetaan analyysien ja metodologian avulla aikaisempien teoreettisten tutkimuskeskustelujen pohjalta.

Transaction on taiteellinen tutkimusprojekti, joka vaikuttaa taiteellisen produktion tulkintaan ja luo uudenlaisia tiedonhankintastrategioita.


Bettina Schülke

Jatko-opiskelija taiteiden tiedekunnassa
bettina.schuelke(at)aon.at
+43 (0) 6767385038