strategia_tietohallinto.jpg

Laatutyö Lapin yliopistossa

Lapin yliopiston tavoitteena on kehittää laatujärjestelmäänsä (laadunhallinta ja sen kehittäminen) liittyviä toimenpiteitä oman toimintansa kehittämisen lähtökohdista.

Laadun varmistaminen tarkoittaa osana yliopiston suunnittelu- ja seurantajärjestelmää yliopistotasoisten strategioiden, ohjeistusten ja laatutavoitteiden konkretisoitumista laatua varmistaviksi toimenpiteiksi yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa ja tulossopimuksissa, jokaisen yliopistoyhteisöön kuuluvan määrätietoista työskentelyä toimenpiteiden toteuttamiseksi ja vastaavasti niiden vaikutusten systemaattista seurantaa osana toiminnan seurannan ja arvioinnin prosessia. Laatujärjestelmä kattaa asteittain kaikki yliopiston toiminnot, sisältää selkeän vastuunjaon sekä määrittelee palaute- ja seurantaprosessit ja mekanismit niiden perusteella tehtäviin ratkaisuihin.

Laatu syntyy koko yliopistoyhteisön jäsenten asiantuntevasta, vastuullisesta ja eettisestä työstä kaikissa yliopiston tehtävissä. Laatutyön avulla viestitetään yliopiston laadusta korkeakouluyhteisöille, opiskelijoille ja opiskelupaikkaa hakeville, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

Lapin yliopiston laatujärjestelmä on yliopiston strategisen johtamisen ja toiminnan ohjauksen väline, jolla varmistetaan yliopiston toiminnan vaikuttavuus. Yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston laatupolitiikan ja strategian Lapin yliopisto 2020 strategiassaan.

Lapin yliopiston laatustrategian tavoitteet ovat:
  • Lapin yliopiston laatujärjestelmä tukee yliopiston tutkimusta, taiteellista toimintaa, opetusta ja yhteiskunnallista palvelutoimintaa.
  • Laadunhallinta on keskeinen osa toiminnan suunnittelua, johtamista ja seurantaa.
  • Laatutyö tukee ja varmistaa yliopiston strategisten tavoitteiden ja vision toteutumista.
  • Laatujärjestelmä tuottaa kattavasti ja laaja-alaisesti toiminnan tavoitteita, prosesseja ja tuloksia kehittävää seuranta- ja arviointitietoa.