strategia_laatu.jpg

Palautteesi vaikuttaa

Perusopetuksen palautejärjestelmä on osa Lapin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmää ja laatutyötä. Palautetta kerätään kattavasti ja systemaattisesti opiskelun ja opetuksen laadun arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Palautejärjestelmän avulla opiskelijat vaikuttavat opetuksen, opiskelun ja oppimisen laadun parantamiseen sekä ilmaisevat opintojensa kulkua edistävät ja vaikeuttavat tekijät. Kaikki eri tavoin kerätyt palautteet analysoidaan, arvioidaan kehittämistoimenpiteiden tarve, dokumentoidaan päätökset sekä seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Opiskelijapalautteiden lisäksi yliopisto kerää tietoa mm. alumneilta tutkintojen laadusta työmarkkinoilla. Opiskelijoille pyritään antamaan aina myös vastapalaute.

Opiskelijan ja opettajan sekä opetuksen tukihenkilöstön välinen aito dialogi motivoi opiskelemaan ja edistää oppimista. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta tahtoa ja taitoa antaa sekä vastaanottaa rakentavaa palautetta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä dialogia tukemaan on perustettu tiedekunnittain tai koulutusohjelmittain järjestettävät palautepöydät. Palautepöydissä keskustellaan palautteiden kautta nousseista aiheista ja mietitään mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Käydyistä keskusteluista kirjoitetaan muistiot, jotka toimitetaan eteenpäin mm. opiskelijoille, henkilökunnalle, ylioppilaskunnalle ja yliopiston johdolle. Tällä tavoin mahdollistetaan avoin tiedonkulku ja näin opiskelijat näkevät, että kaikki palautteet käsitellään ja kehittämistoimenpiteisiin sitoudutaan.

Esimerkkejä opiskelijapalautteen pohjalta tehdyistä kehittämistoimenpiteistä:
 
 • Harjoitteluprosessin kehittäminen
 • Opinnäytetyöprosessin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen
 • Tenttikäytänteiden kehittäminen.
 • Hops- ja tuutorointikäytänteiden kehittäminen
 • Opetusmenetelmien kehittäminen esimerkiksi verkko-opintojen laajempi hyödyntäminen opinnoissa
 • Myös monet yksittäiset kurssit ovat kehittyneet ja parantuneet opiskelijapalautteen ansioista
 
Viisi laadukasta askelta opiskelijalle
 
 1. Huolehdi itsestäsi ja opiskelukavereistasi
 2. Anna palautetta
 3. Ole aktiivinen
 4. Vaadi laatua
 5. Toimi yhteispelissä