strategia_koulutus.jpg

Koulutuksen strategiset tavoitteet 

Lapin yliopisto on vahva perus-, jatko- ja aikuiskouluttaja, jonka opetus perustuu korkeatasoiseen, monitieteiseen ja kansainvälisesti verkostoituneeseen tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan.

Yliopiston opettajat ovat pedagogisesti osaavia, opiskelijoiden erilaisuuden huomioonottavia eri tieteen- ja taiteenalojen asiantuntijoita.

Yliopisto rekrytoi opiskelijansa tehokkaasti kotimaasta ja kansainvälisesti. Opiskelija- ja tiedeyhteisö on monikulttuurinen sekä taiteellisesti ja tieteellisesti luova.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat perus- ja jatkokoulutukselle ja ohjaukselle joustavia, tieteellisiä ja työelämälähtöisiä ympäristöjä.

Vuonna 2020 perustutkinto-opiskelijoista 10 % ja jatko-opiskelijoista 25 % on ulkomaalaisia opiskelijoita. Aikuisopiskelijoista 5 % on maahanmuuttajia.


Perustutkintokoulutus

Perustutkinnot antavat laaja-alaiset tiedot ja taidot työelämää varten sekä valmiudet kehittää ja uudistaa asiantuntijuutta sekä ammatillisia käytäntöjä.

Perustutkintojen suunnittelu ja toteutus nojautuu vahvaan koulutuksen johtamiseen sekä tiiviiseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.

Perustutkintokoulutuksen suunnittelussa huomioidaan Lapin korkeakoulujen välinen työnjako ja tuetaan konsernin sisäistä liikkuvuutta.


Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus

Yliopistolla on systemaattinen jatkokoulutusohjelma, joka ottaa huomioon tieteen, taiteen, kansainvälisen toiminnan ja työelämän haasteet.

Yliopiston yhteinen tutkijakoulutus ja tieteenalakohtaiset tutkimusohjelmat muodostavat koordinoidun kokonaisuuden. Osa tutkijakoulutuksesta järjestetään kansainvälisissä tutkijakouluissa.

Jatkotutkintokoulutuksen suunnittelussa huomioidaan tohtorikoulutuksen jälkeisten urapolkujen erilaisuus ja niiden tukeminen.


Aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen

Täydennys- ja aikuiskoulutus perustuvat työelämän osaamistarpeiden ennakointiin ja tunnistamiseen sekä yliopiston sivistystehtävään.

Koulutuksen toteutuksessa ja käytännön järjestelyissä kehitetään innovatiivisia koulutusväyliä, opinto-ohjausta sekä joustavia oppimisympäristöjä.

Täydennys- ja aikuiskoulutus lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla.

Yliopistolla on aktiivinen alumnitoiminta ja yliopisto vastaa alumniensa täydennyskoulutuksesta.