strategia_profiili.jpg


Profiili ja painoalat

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Yliopiston yhteisenä profiilialueena on kansainvälisesti korkeatasoinen arktisen ja pohjoisen ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön sekä näiden vuorovaikutuksen tutkimus. Yliopiston toinen, erityisesti aluevaikuttamiseen suuntautunut profiilialue on kansainvälinen matkailun tutkimus.

Yliopiston strategiset painoalat ovat

  • palvelumuotoilu
  • pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ
  • kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus.

Nämä painoalat vastaavat Lapin korkeakoulukonsernin strategisia painoaloja.

Arktisen ja pohjoisen alueen muutos ja erityiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet tarjoavat erityisen tutkimusympäristön painoaloille.


LaY_painoalat_su.jpgPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilu hyödyntää taiteen ja tieteen vuorovaikutuksen tuottamia mahdollisuuksia matkailun, teollisten tuotteiden, sähköisten palveluiden, hyvinvointipalveluiden sekä esteettömien ja turvallisten ympäristöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Palvelumuotoilun osaajana yliopisto luo edellytyksiä myös julkisten palvelujen, oppilaitosten ja yksityisen sektorin kilpailukykyiselle ja kestävälle palvelutuotannolle. Samanaikaisesti yliopisto kouluttaa asiantuntijoita, jotka hallitsevat palvelumuotoilun luovan kontekstin.

Korkeakoulukonsernin alueellisessa innovaatio-ohjelmassa palvelumuotoilu kytkeytyy erityisesti matkailun, kulttuurin ja elämysten Lappiin.

Pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ

Globaalit sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset muutokset ja muuttoliikkeet  – mukaan lukien ilmastonmuutos seurauksineen – tiivistyvät arktisilla ja pohjoisilla alueilla vaikuttaen siellä asuvien ihmisten hyvinvointiin ja sen edellytyksiin. Yliopisto rakentaa tällä alueella vahvasti monitieteistä muutoksen tutkimusta ja siihen liittyen kouluttaa muuttuvan työn asiantuntijoita. Huomiota kiinnitetään erityisesti hyvinvointia edistäviin ja heikentäviin, pohjoiselle alueelle ominaisiin tekijöihin. Muuttuvan työn tutkimusteema vahvistaa yliopistollista koulutusta ammatillisiin professioihin.

Erityisenä tutkimusteemana on alkuperäiskansojen sosiaalinen hyvinvointi ja elinkeinojen muutos. Yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisuuteen liittyvästä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta.

Korkeakoulukonsernin alueellisessa innovaatio-ohjelmassa pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ kytkeytyy painoalana erityisesti hyvinvoinnin Lappiin.

Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus

Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus on alue, jonka tutkimus on monitieteistä. Painoalueen tutkimuksessa analysoidaan eri toimijaryhmien intressejä suhteessa toimintaympäristön ehtoihin ja sääntelyyn. Tavoitteena on tuottaa tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista kestävän sosiaalisen, taloudellisen, ekologisen, oikeudellisen ja kulttuurisen kehityksen näkökulmista pohjoisessa ja arktisessa toimintaympäristössä. Erityisinä tutkimuskohteina ovat kestävään matkailuun ja alkuperäiskansoihin liittyvät teemat. Yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisoikeuden tutkimuksessa.

Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus kytkeytyy Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmassa erityisesti konsernin innovaatio-ohjelman teollisuuden Lappiin ja luonnonvarojen Lappiin.

Profiili- ja painoalojen suhde

Painoalojen tutkimuskysymykset suuntautuvat ensisijaisesti arktiseen ja pohjoiseen tutkimukseen ja matkailututkimukseen.