Julkaisu-uutiset
 • 17.2.2017 13:31

  Yliopisto-opiskeluun kohdistuu entistä kovempia tehokkuusvaatimuksia. Opintotukeen ja opiskeluaikaan kohdistuvat leikkaukset tuntuvat ja näkyvät yliopisto-opiskelijoiden arjessa. Keskustelu nuorten aktiivisesta kansalaisuudesta ja osallisuuden vähenemisestä on ajankohtainen, koska tutkimukset osoittavat vähenevää kiinnostusta yhteisistä asioista päättämistä kohtaan. KM Liisa Ansalan väitöskirja tarkastelee opiskelijoiden osallistumista järjestötoimintaan.

 • 5.1.2017 14:00

  Johtamisen psykologian yliopistonlehtori Ville Pietiläisen ja hallintotieteen professori Antti Syväjärven toimittama teos haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen.

 • 5.1.2017 11:45

  Miksi taiteella on annettavaa sosiaaliselle työlle ajassa, jota sävyttää yhteiskunnan taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen murros? Sen seurauksena elämän ennustettavuus on vaikeutunut ja yksilöön kohdistuvat refleksiivisyyden, valintakyvyn ja elämän suunnittelun vaatimukset ovat kasvaneet. YTL Arja Honkakosken fenomenologisessa väitöstutkimuksessa vastauksia haetaan poikkitieteellisesti taiteentutkimuksen ja sosiaalitutkimuksen lähestymistapoja yhdistämällä ja käyttämällä draamaa konkreettisena taidemuotona.

 • 9.12.2016 12:40

  Vaikka ilmastonmuutos uhkaa sekä ympäristöä että turvallisuutta, maailma on reagoinut siihen hitaasti. Mitkä poliittiset ja taloudelliset näkökohdat sekä kulttuuriarvot estävät kansainvälistä yhteisöä toimimasta tehokkaasti tilanteen ratkaisemiseksi? Auður H Ingólfsdóttir pohtii tätä kysymystä tapaustutkimukseen perustuvassa väitöskirjassaan, joka käsittelee Islannin tilannetta ja keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, poliittiseen vuoropuheluun ja vuoropuhelun taustalla oleviin arvoihin.

 • 9.12.2016 10:06

  Monet naiset voivat kokea väkivaltaa tai sen uhkaa entisen kumppanin taholta. Parisuhteessa esiintynyt väkivalta voi jatkua erimuotoisena ja erilaisin keinoin toteutettuna eron jälkeen. YTM Anna Nikupeterin väitöskirjatutkimus käsittelee naisten subjektiivisia kokemuksia entisen kumppanin vainon kohteeksi joutumisesta parisuhteen päättymisen jälkeen. Eron jälkeinen vaino ilmiönä vaatii tunnistetuksi tulemista sosiaalisena ongelmana ja yhtenä lähisuhdeväkivallan muotona.

 • 7.12.2016 9:00

  Hoivan markkinaehtoistumisen uusien käytäntöjen kuten kilpailutusten, palvelusetelin ja investointirahoituksen yhtenä tarkoituksena on laajentaa palvelujen tarjontaa, ja siten myös liiketoimintamahdollisuuksia hoiva-alan ammattilaisille ja etenkin naisille. Näitä hyödyntämällä liiketoiminnan odotetaan korvaavan hoivatuotannon nykykäytäntöjä kokonaan uusilla kustannustehokkaammilla käytännöillä. Dipl.-Kffr. Petra Merenheimon väitöskirja tarkastelee miten markkinaehtoistamiskäytäntöjä tuotetaan puheessa ja sosiaalisissa käytännöissä, ja minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia ne tuottavat yrittäjinä toimiville ja yrittäjiksi aikoville hoiva-alan ammattilaisille.

 • 5.12.2016 13:30

  Kehityksen käsite on liberaalin kansainvälisen järjestyksen keskiössä. Kaikki Yhdistyneiden kansakuntien jäsenmaat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin ja useat länsimaat pitävät kehityspolitiikkaa keskeisenä ulkopolitiikan välineenä. Samalla kehityksen idea on tärkeä osa modernia ihmiskäsitystä ja poliittista mielikuvitusta. YTM Suvi Altin tuoreesta väitöskirjasta käy ilmi, että usein itsestäänselvyytenä näyttäytyvä kehityspyrkimys on ongelmallinen nimenomaan, koska sen periaatteet vaikuttavat poliittisesti neutraaleilta.

 • 25.11.2016 13:02

  Ihminen rakentaa identiteettejään sekä käsitystä itsestään ja rooleistaan vuorovaikutuskokemustensa pohjalta koko elämänsä ajan. YTM Tiina Notkon kuntoutustieteen väitöskirja käsittelee kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitystä vammaisen tai pitkäaikaissairaan ihmisen identiteettien kehittymisessä.

 • 25.11.2016 10:15

  Saamen kieli on keskeisessä asemassa saamenkielisen kielipesän arjessa. Kielipesän toiminta perustuu uhanalaisen saamen kielen elvyttämiseen ja kielen omaksumisen tukeminen näkyy kielipesän kaikissa toimissa. Saamen kieltä omaksutaan saamelaisesta kulttuurista käsin ja kielipesän arki rytmittyy luonnon vuotuiskierron mukaan. KM Rauni Äärelän väitöskirja tarkastelee saamenkielisen kielipesän toiminnan toteuttamista saamelaisessa varhaiskasvatuksessa.

 • 16.11.2016 8:00

  Kaksi äärimmäistä sääilmiötä vuosina 2006 ja 2013 aiheuttivat porolaumojen nääntymisen nälkään Jamalin nenetsien autonomisessa piirikunnassa Länsi-Siperiassa. Tutkijat ovat ensimmäisen kerran yhdistäneet äärimmäiset sääilmiöt Barentsinmeren ja Karanmeren jään häviämiseen. Tutkijat varoittavat, että ilmiöt ovat muuttumassa entistä vakavammiksi ja että porokuolleisuus uhkaa myös poronhoitajien ikivanhaa paimentolaiskulttuuria.

 • 10.11.2016 9:29

  Ilmaston lämpeneminen kahdella asteella nostaa meriveden pintaa maailmanlaajuisesti keskimäärin 20 cm, mutta yli 90 prosentilla rannikkoalueista koettava meren pinnan nousu voi olla tätä suurempaa. Mikäli lämpötilan nousu on yli 2 °C, meren pinta voi nousta 80 prosentilla maailman rannikkoalueista vuoteen 2100 mennessä jopa 1,8 metriä, eli nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.

 • 28.10.2016 12:00

  Arktinen vuosikirja 2016 (Arctic Yearbook 2016) julkistettiin perjantaina 28.10. Ottawassa Kanadan ulkoministeriön isännöimässä julkistamistilaisuudessa. Vuosikirjan teemana on tänä vuonna Arktinen neuvosto. Vuosikirjan päätoimittaja on arktisen politiikan professori Lassi Heininen Lapin yliopistosta.

 • 20.10.2016 10:25

  Pälvi Rantalan uutuusteos Nokkaunia ja tehotorkkuja – tutkimusmatka päiväunien kulttuurihistoriaan osoittaa, ettei päiväunien nukkuminen ole vain yksilön asia. Tavat ja kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset normit vaikuttavat siihen, milloin ja missä nukumme ja miten päiväuniin suhtaudumme.

 • 19.10.2016 12:10

  Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria -teoksessa luodaan katsaus itsenäisen Suomen kulttuurihistorian vuosikymmeniin. Korkeakulttuurin sijasta kirja keskittyy kuvaamaan, millaista arki ja monenkirjava elämä itsenäisessä Suomessa on ollut.

 • 12.10.2016 12:53

  Professori Jarno Valkosen ja apulaisprofessori Sanna Valkosen toimittamaan Sámi Society Matters -teokseen on koottu FT, erikoistutkija Elina Helander-Renvallin tiedeartikkeleita ja asiantuntemusta. Helander-Renvall on tehnyt pitkän ja merkittävän uran saamentutkimuksen kehittäjänä ja edelläkävijänä. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia saamelaisia tutkijoita.

 • 25.8.2016 13:27

  Jos haluamme ymmärtää ihmistä ja ihmisen elämää, arvoja ja käyttäytymistä, ”halu” ja ”haluaminen” ovat kaksi keskeistä käsitettä. Halu houkuttaa ja pelottaa, mutta aina se on läsnä.

 • 17.8.2016 18:00

  Mirja Hiltusen, Maria Huhmarniemen ja Sandra Wallenius-Korkalon toimittama katalogi liittyy Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaanin, professori ja ympäristötaiteilija Timo Jokelan 60-vuotispäivää juhlistavaan Outamailta, nummilta ja jäätiköiltä -näyttelyyn.

 • 20.6.2016 14:30

  Professori Tuija Hautala-Hirvioja, lehtori Jonna Katajamäki ja lehtori Maija Mäkikalli ovat toimittaneet Lapin Kuvataideseura Palaksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi seuran toimintaa esittelevän kirjan.

 • 13.6.2016 12:33

  Tuija Monosen ja Leena Suopajärven toimittama kokoomateos Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa tarkastelee kaivosalaa yhteisöjen ja yksilön näkökulmasta.

 • 3.5.2016 15:08

  ArCticles on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen uusi artikkelisarja, jossa Arktisen keskuksen tutkijat ja muut työntekijät tuovat esiin näkökulmia ja ottavat kantaa ajankohtaisiin arktisiin aiheisiin.

 • 3.3.2016 10:40

  Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan edustajat osallistuivat helmikuussa 2016 Wienin ja Salzburgin yliopiston järjestämään vuosittaiseen oikeusinformatiikan kansainväliseen IRIS-konferenssiin.

 • 3.3.2016 8:48

  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) julkaisi helmikuussa 2016 artikkelikokoelman Monimuotoinen mediakasvatus. Julkaisussa on mukana koko joukko Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskuksen tutkijoita.

 • 5.2.2016 10:23

  Yliopistonlehtori Virpi Tökkärin toimittama teos Lauri Rauhalasta avaa moninaisia näkökulmia Rauhalan elämään ja tuotantoon. Teos havainnollistaa, miten erilaisia ja erilaisissa työtehtävissä työskenteleviä ihmisiä Rauhala inspiroi.

 • 1.2.2016 12:33

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen Janne Tienari ja Lapin yliopiston Susan Meriläinen ovat toimittaneet Ilkikurisen ja viihdyttävän tutkielman nykypäivän johtajuudesta.

 • 20.1.2016 9:44

  Professorit Timo Jokela ja Glen Coutts ovat toimittaneet uuden englanninkielisen julkaisun taideperustaisesta tutkimuksesta. Teoksessa käsitellään muiden muassa saamelaiskäsityön ja nykytaiteen kohtaamista sekä taidetta ja muotoilua kestävyyden ja kontekstisidonnaisuuden näkökulmista.

 • 19.1.2016 12:45

  Poikkeuksellisten olosuhteiden yleistyminen voi lisätä poroelinkeinon epävarmuutta ja asettaa poronhoitajien perinteisen tiedon ja kokemuksen koetukselle. Poronhoitoa vaikeissa olosuhteissa voidaan tukea takaamalla riittävästi tilaa laidunkiertoon ja jakamalla poronhoitoalueella tietoa hyvistä käytännöistä.

 • 12.1.2016 15:05

  Jo maakuntalakien aikana kalastuksen katsottiin kuuluvan vesialueen omistajalle ja tämä on pääsääntö myös nykyään. Tästä huolimatta valtion puolesta on lähdetty siitä, että Pohjanlanteen laskevissa suurissa virroissa oikeus lohen ja meritaimenen pyyntiin kuuluu valtiolle myös yksityisellä vesialueella.

 • 12.1.2016 10:30

  Uusin numero Barentsin aluetta ja sen ihmisiä, taloutta ja politiikkaa käsittelevästä Barents Studies: Peoples, Economies and Politics -lehdestä on ilmestynyt. Vuoden 2015 toinen numero on vapaasti saatavissa sähköisenä.

 • 8.1.2016 14:48

  ​Lapin yliopiston tutkijat Päivi Naskali, Marjaana Seppänen ja Shahnaj Begum ovat toimittaneet englanninkielisen teoksen "Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic". Routledgen kustantaman teoksen artikkelit luotaavat ikääntymistä ja hyvinvointia arktisen alueen näkökulmasta.

 • 7.12.2015 11:07

  Professori Mirja Hiltusen, yliopisto-opettaja Elina Härkösen ja professori Timo Jokelan toimittama uusi kirja käsittelee taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen kehittymistä neljännesvuosisadan aikana alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi toimijaksi kuvataidekasvatuksen kentälle

Edellinen 1 2 3Seuraava