Saamentutkimus_aloitussivu.jpg

Yhteistyötä yli rajojen

Lapissa asuu Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa – saamelaiset. Euroopan Unionin pohjoisimmassa tiede- ja taideyliopistossa Lapin yliopistossa tehdään saamelaisuuteen liittyvää tutkimusta. Suomalaisen yliopistolaitoksen keskuudessa Lapin yliopistolla on valtakunnallinen vastuu osana arktista osaamistaan saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen osalta. Alkuperäiskansoihin liittyvää tutkimusta tehdään yliopiston kaikissa tiedekunnissa ja tutkimusyksiköissä.

Saamelaisuuteen liittyviä tutkimusteemoja ovat muun muassa alkuperäiskansojen historia, perinteet, oikeudet, politiikka, pedagogiikka ja uskonto sekä arktisen ympäristön muutos ja luonnon monimuotoisuus. Lisäksi yliopistossa tutkitaan saamelaisuuden ja turismin suhdetta, hyvinvointipalvelujen tarvetta ja toteuttamista saamelaisalueella, saamelaisuuden käsittelyä mediassa sekä saamekäsityön ja muotoilun yhtymäkohtia.
 
 

Tutkimusyhteistyö

Yliopisto tekee saamelaisuuteen liittyvää tutkimusyhteistyötä muun muassa Tromssan yliopiston kanssa. Sámi Allaskuvlan kanssa yliopisto tekee yhteistyötä, tutkimuksessa, taiteen alalla ja opiskelijavaihdossa. Norjan lisäksi taiteellinen yhteistyö ulottuu myös Ruotsin ja Venäjän saamelaisalueille.
 
Saamen kieleen ja kulttuuriin, hyvinvointi- ja terveystieteisiin sekä saamelaisalueiden globaalimuutokseen liittyvässä tutkimuksessa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Oulun yliopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Tutkimusta ja koulutusta koordinoi yliopistojen yhteinen ohjausryhmä. Lisäksi Lapin ja Oulun yliopisto ovat perustaneet yhteisen saamentutkimuksen työryhmän.

 

Saamentutkimuksen opintokokonaisuus

Yliopiston opiskelijoille on tarjolla saamentutkimuksen opintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Opinnot tarjoavat monipuolista tietoa ja ymmärrystä saamelaisen yhteiskunnan sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista, kielestä, taiteesta, koulutuksesta, instituutioista, elinkeinoista, ympäristösuhteista sekä oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä.


Saamen kielen opinnot

Saamen kieltä yliopistossa voi opiskella 25 opintopisteen verran. Perusopinnot on ensisijaisesti tarkoitettu äidinkielisille ja niille, jotka hallitsevat saamen kielen äidinkielisten tavoin. Esimerkiksi yhdessä luokanopettakoulutuksen kanssa saamen kielen opinnot antavat pätevyyden toimia luokanopettajana saamenkieliselle luokalle. Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole saame, voivat vahvistaa kielitaitoaan suorittamalla saamen kielen kursseja kielikeskuksen kautta.