Palvelumuotoilu on nopeasti kehittyvä tutkimusala. Palvelumuotoiluosaamiselle on yhä korostuneempi tarve nykyisessä palveluperusteisessa, globalisoituvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu on eri tieteenalat ylittävä ja yhdistävä tohtoriohjelma, joka vastaa näihin haasteisiin. Se tuo ainutlaatuisella yhteen tavalla taiteen (mm. muotoilu, palvelumuotoilu, visuaaliset taiteet) ja kulttuurintutkimuksen teoriaperinteitä (mm. kriittinen tutkimus, semiotiikka, käytäntöteoria, materiaalinen kulttuuri). Näin tohtoriohjelma avaa uuden näkökulman palvelumuotoilun, ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin tarkasteluun. Se mahdollistaa myös eri tieteenalojen, mm. kasvatustieteiden, oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden, erityiskysymysten analysoinnin eri aloja rikastuttavalla tavalla. Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu tohtoriohjelma pyrkii edistämään eettisesti, esteettisesti ja sosiaalisesti kestävien käytänteiden ja prosessien kehittämistä muun muassa matkailun, koulutuksen, juridiikan, johtamisen ja hallinto- ja sosiaalipalveluiden aloilla.

Tohtoriohjelman opintojaksot ovat monimuotoisia sekä sisällöltään että opetusmuodoiltaan. Ne sisältävät teoriakursseja ja projektityyppisiä kursseja, kontaktiopetusta ja itsenäiseen opiskeluun perustuvia jaksoja. Niissä perehdytään muun muassa palvelumuotoilun keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen ja näiden käytännön soveltamiseen, käytäntöteoreettiseen tutkimukseen sekä tieteen visuaaliseen ja kirjalliseen esittämiseen. Lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää opintoihin omia tieteenalakohtaisia opintojaksoja, joiden kautta voi rikastuttaa ymmärrystä palvelumuotoiluosaamisesta.

Tohtoriohjelmaan ovat tervetulleita eri oppiainetaustoista tulevat väitöstutkijat. Ohjelman monitieteisyys kumpuaa juuri eri taustaisten osallistujien läsnäolosta ja vuoropuhelusta. Tohtoriohjelman luennoitsijat ovat oman alansa kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita, joilla on tiiviit verkostot sekä tiedeyhteisöön että työelämään. Monitieteinen tohtoriohjelma antaa ainutlaatuisia valmiuksia tarkastella ilmiöitä monista näkökulmista sekä haastaa vallitsevia ajatus- ja toimintamalleja. Se on taito, jota tämän päivän työelämässä yhä enenevässä määrin tarvitaan. Tohtoriohjelma antaa valmiuksia toimia sekä akateemisella kentällä että erilaisten organisaatioiden ja instituutioiden vaativissa koulutus-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä.


Johtoryhmä:

Anu Valtonen, YTK (pj)
Leena Heinämäki, AK
Juha Karhu, OTK
Essi Kuure, tohtoriopiskelijoiden edustaja
Satu Miettinen, TTK
Heli Ruokamo, KTK
Soile Veijola, MTI/YTK

Johtoryhmä arvioi tohtoriohjelman nuoremman tutkijan tehtäviin saapuvat tutkimussuunnitelmat ja asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen valintaperusteissa määriteltyjen valintakriteerien mukaan.

Tohtoriohjelman käynnistyttyä johtoryhmä koordinoi tohtoriohjelman tutkijakoulutusta ja huolehtii ohjelman opetuksen systemaattisesta etenemisestä sekä opetuksen laadusta johtoryhmän puheenjohtajan johdolla. Johtoryhmän puheenjohtaja raportoi tohtoriohjelman etenemisestä tutkimuksen kehittämistyöryhmälle.


Ota yhteyttä:

professori Anu Valtonen
anu.valtonen(at)ulapland.fi