Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelma

Tohtoriohjelman alustavat teemat koskevat luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa sekä yleisemmin luonnonvarapolitiikkaa ja sen ohjauskeinoja. Luonnonvarojen käytössä kohtaavat erilaiset kulttuuriset, sosiaaliset, oikeudelliset ja talouteen liittyvät näkökulmat. Luontoon sinänsä liittyy monenlaisia arvoja antroposentrisistä, kuten mytologista ja esteettisistä arvoista luonnon itseisarvoon asti.

Ohjelman taustalla on pohjoisen ja arktisen alueen riippuvuus luonnonoloista ja -varoista sekä samalla luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuva kiinnostus globaalissa taloudessa. Ohjelmassa nousevat keskeiseksi nykyisten ja tulevien sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulma sekä poliittisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kysymykset:

• elinkeinojen, kuten matkailun ja kaivostoiminnan, yhteensovittaminen
• hyvinvointipolitiikka
• sääntely ja oikeus
• saamelainen kulttuuri ja paikallisyhteisöt
• kansainvälinen ja kansallinen politiikka
• taloudellinen päätöksenteko
• kulttuuri ja taide
• luontokasvatus
• ympäristöön liittyvät konfliktit ja niiden ratkaiseminen
• ympäristöllisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointi

 

Tohtoriohjelma tarjoaa

• monipuoliset valmiudet toimia pohjoisten kulttuurien ja kestävän luonnonvarapolitiikan aihepiiriin liittyvissä vaativissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä
• korkeatasoisen ja laajan perehtyneisyyden pohjoisia kulttuureita ja kestävää luonnonvarapolitiikkaa koskeviin monitieteisiin kysymyksiin
• edellytyksiä valmistuneiden sijoittumiselle työelämän palvelukseen laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla myös kansainvälisesti
• valmiudet toimia tässä monitieteisessä ilmiökentässä johonkin erityiskysymyksistä syventyen

 

Tavoitteet

• Perehdyt syvällisesti pohjoisten kulttuurien ja kestävän luonnonvarapolitiikan ilmiökenttään
• Saavutat valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti monitieteisiä menetelmiä luoden uutta tieteellistä tietoa.
• Ymmärrät pohjoisia kulttuureja ja kestävää luonnonvarapolitiikkaa koskevien kysymysten monitahoisuuden ja monialaisuuden.
• Osaat hyödyntää monitieteisiä lähestymistapoja aihepiiriin liittyvien haasteiden parissa.
• Syvennyt väitöskirjassasi yhden tai useamman näkökulman kautta johonkin aihepiirin osa-alueista.


Pääsyvaatimukset

Ohjelman pääsyvaatimuksena on edeltävä suoritus vähintään maisteritason opinnoista. Ohjelmaan valitut voivat tulla hyvin erilaisilta taustatieteenaloilta edustaen monenlaisia erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja. Tohtoriohjelma kytkeytyy yliopiston tutkimusohjelmiin ja tohtorikoulutettaville tarjotaan mahdollisuutta sijoittua heidän omaa tutkimustaan tukeviin tutkimusryhmiin.

 

Ohjelman johtoryhmä

Jarno Valkonen, YTK (pj)
Lukas Allemann, tohtoriopiskelijoiden edustaja (varahenkilö Anniina Oksanen)
Jaana Erkkilä, TTK
Monika Luthje, MTI
Heidi Sinevaara-Niskanen, KTK
Jukka Similä, OTK
Florian Stammler, AK

Johtoryhmä arvioi tohtoriohjelman nuoremman tutkijan tehtäviin saapuvat tutkimussuunnitelmat ja asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen ottaen huomioon valintaperusteissa määritellyt valintakriteerit.

Tohtoriohjelman käynnistyttyä johtoryhmä koordinoi tohtoriohjelman tutkijakoulutusta ja huolehtii ohjelman opetuksen systemaattisesta etenemisestä sekä opetuksen laadusta johtoryhmän puheenjohtajan johdolla. Johtoryhmän puheenjohtaja raportoi tohtoriohjelman etenemisestä tutkimuksen kehittämistyöryhmälle.

Johtoryhmää täydennetään tohtoriohjelmien nuoremman tutkijoiden ja statuspaikan saaneiden jatko-opiskelijoiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla.


Tutustu tohtoriohjelman temaattiseen opetukseen