Tohtoriohjelman temaattisten opintojen opetussuunnitelma

 

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen kestävyys, 5 op

Yksiselitteistä määritelmää siitä, mitä sosiaalinen kestävyys merkitsee, ei ole olemassa. Sosiaalinen kestävyys perustuu luonnonvarojen järkevään käyttöön, monipuoliseen taloudelliseen toimintaan, inhimillisten resurssien moninaisuuteen ja vahvaan yhteisöllisyyteen.

Kestävät yhteisöt selviytyvät erilaisista taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä muutoksista tasapainoisemmin ja tasapuolisemmin kuin muut.

Kestäviä yhteisöjä arvioidaan tutkimuskirjallisuudessa eri tavoin:
• vertaillen erilaisia materiaalisia, institutionaalisia ja sosiaalisia pääomia
• identifioiden selviytymisstrategioita
• tutkien yhteisöllistä hyvinvointia
• arvioiden yhteisöllistä sopeutumiskykyä (resilience)

Opintojakson tavoitteet:
1. tunnistat sosiaalisen kestävyyden keskeiset ulottuvuudet
2. osaat analysoida sosiaalisen kestävyyden kannalta keskeisiä tekijöitä
3. tunnistat yhteisöllisyyden keskeiset piirteet yhteisöjen hyvinvoinnin kannalta
4. osaat analysoida yhteisöllisyyden uusia muotoja

 

TUKO1226 Julkisen ja yksityisen väliset suhteet, 5 op

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan yksityisen ja julkisen toiminnan välisiin suhteisiin. Opintojaksolla tarkastellaan erityisesti vastuullisuuden ja sen toteuttamisen kysymyksiä, yksityisen ja julkisen rajanvetoja ja kumppanuuksien rakentumista.
Pohjoinen toimintaympäristö vaatii yksityisen ja julkisen rajojen ylittämistä, jolloin pohdittavaksi tulevat toimijuuden erilaiset muodot: multi, inter ja trans. Näitä kysymyksiä tarkastellaan taiteiden sekä oikeus-, kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia yhdistäen.

Opintojakson tavoitteet:
1. Tunnistat yksityisen ja julkisen toimijat, toiminnan rajapinnat sekä yhteistyön mahdollisuudet.
2. Hahmotat yhteiskunnallisen vastuullisuuden rakentumisen ja sen ongelmakohdat.
3. Ymmärrät yksityisen ja julkisen sekoittumisen sekä monitoimijuuden dynamiikkaa.
4. Sovellat osaamistasi poikkitietieteellisesti erityisesti pohjoisen erityiskysymyksien näkökulmasta.


Muuttuva työ, 5 op

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan muutoksen ja sen myötä muuttuvan työn, kuten työn sisällön, työvoimarakenteen ja työympäristön, tuottamiin yhteiskunnallisiin, työelämä- ja organisaatiolähtöisiin haasteisiin sekä uusiin mahdollisuuksiin.
Muuttuvaa työtä tarkastellaan hallinnon, oikeuden, palveluiden, paikattomuuden, johtamisen, eettisyyden, työvoiman liikkuvuuden, muutoksen kompleksisuuden sekä yhteisöjen ja kulttuurien diversiteetin kautta.

Opintojakson tavoitteet:

1. Hahmotat yhteiskunnassa tapahtuneen ja tapahtuvan muutoksen sekä muuttuvan työn sisällön, ilmenemistavat ja perusteet.
2. Tunnistat muutoksen ja muuttuvan työn tuottamia makro- ja mikrotason vaikutuksia erityisesti tutkimuskohteesi tieteenalalla.
3. Hyödynnät ja yhdistät kontekstiin liittyvää monitieteistä tietoperustaa.
4. Osaat analysoida ja eritellä muutoksen erilaisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja työhön.
5. Osaat yhdistää aiheeseen erityisesti pohjoisten yhteisöjen ja yksilöiden haasteet sekä mahdollisuudet.

 

Osallisuus, 5 op

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin: toimijuus, kansalaisyhteiskunta, verkostoituminen ja uusyhteisöllisyyden muodot, erilaiset osallisuuden foorumit, osallisuus hallintana, osallistaminen sekä kuuluvuuden, tiedon ja vallan kysymykset.
Näiden lisäksi osallisuutta tarkastellaan menetelmällisenä kysymyksenä: minkälaisia ovat erilaiset osallistumisen ja osallistamisen tavat, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja mahdollisuus vaikuttaa oman asemaansa työ- ja muissa yhteisössä.

Opintojakson tavoitteet:
• Hahmotat kansalaisyhteiskunnan mekanismeja sekä erilaisia toimijuuden ja osallisuuden muotoja.
• Tunnistat erilaisia tapoja edistää osallisuutta.
• Osaat jäsentää vapaaehtoistoiminnan muuttuvia muotoja ja ehtoja sekä verkostoitumisen ja uusyhteisöllisyyden muotoja.
• Osaat reflektoida sosiaalisen toiminnan ja toimijuuden ilmenemistä ja tuloksia sekä valtakysymyksiä konkreettisten esimerkkien kautta.