Väitökset 2008
Väitös: Saamelaisille on annettava oikeus erilaisuuteen 11.12.2008
YTM Erkki Pääkkösen tutkimus osoittaa, kuinka saamelaisten etnopoliittinen mobilisaatio on 1990-luvulta lähtien kohdannut voimakasta vastarintaa.
Väitös: Aluekehitystyössä vastuu on alueilla mutta valta keskittyy valtiolle ja EU:lle 10.12.2008
HL Hilkka Jankkilan tutkimus osoittaa, että valta ja vastuu jakautuvat aluekehitystyössä epätasaisesti. Vastuu on alueellistunut, vaikka valta on säilynyt valtion ja Euroopan Unionin hallinnoilla.
Väitös: Lapin unohdettu kansalliskirjailija Arvi Järventaus oli mainettaan sovittelevampi 3.12.2008
FM Outi Oinas yllättyi tutkiessaan isoisänsä, kirjailija ja pappi Arvi Järventauksen elämää.
Väitös: Leikillinen oppimisympäristö mahdollistaa toiminnalliset roolileikit 3.12.2008
KM Pirkko Hyvösen tutkimus osoittaa, että leikillisessä oppimisympäristössä tärkeintä on lasten toiminnallisuuden ja mielikuvituksen hyödyntäminen.
Väitös: Kaikille yhteinen koulu edellyttää rakenteellisia uudistuksia 12.11.2008
KM Suvi Lakkalan tutkimus osoittaa, että inkluusioon pyrkivä opetus edellyttää uudenlaisen oppimiskäsityksen omaksumista, uusien opetustapojen kehittämistä sekä muutoksia koulun rakenteissa.
Väitös: Sydämentavat ovat oppineisuudelle yhtä tärkeitä kuin pääntavat 29.10.2008
KM Kirsi-Marja Saurén kehottaa väitöskirjassaan kasvatuskriitikko Ivan Illichin innoittamana miettimään koululaitosta kokonaan uudelleen. Illichin mukaan yhteisöllisyys ja luova toiminta katoavat, kun niille määrätään tarkat rajat ja tavoitteet.
Väitös: ”Omana olo” mahdollistaa neuvottelevan sosiaalityön 23.10.2008
YTM Asta Niskalan väitöstutkimuksessa asiakkaat ja sosiaalityöntekijät määrittävät "omana olon" toimivan sosiaalityön keskeiseksi elementiksi.
Väitös: Läsnäolo ja oma vuosikurssi jämäköittävät verkkotutkintoa 15.10.2008
FM Seija Jämingin väitöstutkimuksen mukaan verkko tarjoaa riittävän opiskeluympäristön useita vuosia kestävälle ja tutkintoon tähtäävälle etäopiskelulle. Onnistuminen edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista toimintaan ja luottamusta toisiinsa.
Väitös: Kunnan tuloksellisuus paranee muutoskyvyn ja talouden tasapainolla 8.10.2008
FK Asko Merilän mukaan kuntien tuloksellisuuden parantamisessa tulee jatkossa painottaa yhä enemmän inhimillisten voimavarojen hyödyntämistä. Liiallinen keskittyminen talouteen estää tehokkaan tuloksellisuuden parantamisen henkilöstön voimavaroin.
Väitös: Tuomioistuimille on turvattava aktiivisempi rooli oikeuden kehittäjinä 18.9.2008
Oikeustieteen kandidaatti Jussi Syrjäsen väitöstutkimuksen mukaan oikeustiede pitää kiinni naiivista demokratiakäsityksestä, mistä seuraa parlamentin vallan ylikorostaminen suhteessa tuomioistuimiin.
Väitös: Oikeus tekee tehtävänsä monin keinoin EY:n ja kansallisen lainsäädännön kielessä 5.9.2008
Filosofian lisensiaatti Tarja Salmi-Tolosen oikeuslingvistiikan alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan oikeutta kielellisenä ja kommunikatiivisena ilmiönä.
Väitös: Henkilökohtaiset valokuvat paljastavat sosiaalisia draamoja 4.9.2008
Taiteen maisteri Mari Mäkiranta tutkii väitöstyössään nuorten naisten omaelämäkerrallisia valokuvia. Kuvat osoittautuvat merkittäviksi perhe- ja lähisuhteiden kuvaajiksi sekä erilaisten identiteettimallien mahdollistajiksi.
Väitös: Asuinpaikka erottelee menestyjiin ja syrjäytyjiin nuorten tulevaisuuskuvissa 11.6.2008
Kasvatustieteen maisteri Anne K. Ollila tarkastelee nuoria, tulevaisuuskuvia ja paikkoja tuoreessa väitöstutkimuksessaan Kerrottu tulevaisuus – alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit. Tutkimus tarkastelee nuorten mielikuvia alueista.
Väitös: Uusi johtamismalli tieto- ja viestintätekniikan omaksumiseen 11.6.2008
Terveydenhuollon maisteri Sirkka Saranki-Rantakokon väitöstutkimuksessa on kehitetty uusi johtamismalli, joka jäsentää ja tukee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön johtamista ammattikorkeakoulussa. Tutkimus liittyy hallintotieteen alaan.
Väitös: Euroopan valtiot epäonnistuneet yksilöiden ja ryhmien integroimisessa yhteiskuntaan 28.5.2008
OTK Merja Pentikäisen mukaan Euroopan valtioiden epäonnistuminen yksilöiden ja ryhmien integroimisessa yhteiskuntaan liittyy mm. ihmisoikeusnormien puutteisiin vastata nykypäivän haasteisiin. Pentikäinen ehdottaakin ihmisoikeusnormien uudelleenarviointia.
Väitös: Vastuu terroriteoista ulottuu yhä laajemmalle 14.5.2008
Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteen maisteri Marja Lehdon väitöskirjassa tarkastellaan terrorisminvastaisen kansainvälisen sääntelyn muutoksia. Väitöskirja on aiheeltaan ajankohtainen ja haastava.
Väitös: Työssä menestyviä ohjaa tekemisen palo ja osaamisen tunne 23.4.2008
Kasvatustieteen lisensiaatti Satu Uusiauttin väitöstutkimuksessa tarkastellaan työssä menestymistä. Työmenestykseen tutkimuksessa paneudutaan Vuoden työntekijöiksi valittujen näkökulmasta.
Väitös: Erilaiset vuorovaikutusryhmät eduksi autistiselle lapselle 3.4.2008
Kasvatustieteen maisteri Seija Kankaan väitöstutkimuksen mukaan autistisen lapsen on hyvä kokea erilaisia vuorovaikutusryhmiä. Lapset hyötyvät myös erilaisista kuntoutus- tai opetusmuodoista eri aikoina.
Väitös: Sosiaalinen liikkuvuus luovutetun Sallan alueella 5.3.2008
Kasvatustieteen maisteri Pentti Kortelaisen väitöskirjassa tarkastellaan väestön sekä vaaka- että pystysuoraa sosiaalista liikkuvuutta luovutetun Sallan alueella ennen talvisotaa.
Väitös: Esiopetuksen painopiste on siirtymässä kasvatuksen ja opetuksen suuntaan 27.2.2008
Kasvatustieteen lisensiaatti Tuija Turusen väitöstutkimuksessa tarkastellaan esiopetuksen opetussuunnitelmia ja niiden taustatekijöitä.
Väitös: Aitoa arviointia etsimässä 20.2.2008
Filosofian maisteri Ilpo Laitisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan arviointia ja arviointitutkimusta. Tutkimuksessaan Laitinen kyseenalaistaa arvioinnin normeja ja koodeja.
Väitös: Raja-alueiden poliittinen merkitys on muuttunut 13.2.2008
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Koivumaan mukaan Pohjois-Suomen raja-alueiden maantieteellinen asema keskus-periferia -akselilla tulisi määritellä uudelleen.
Väitös: Vaate lapsen elämässä 22.1.2008
Kasvatustieteen maisteri Anitta Heikkilän väitöstutkimuksessa tarkastellaan kansakoululaisten pukeutumista vuosina 1909–1939. Tutkimuksessa tarkastellaan koululaisten pukeutumiskulttuuria ja vaatehistorian merkitystä.