Väitökset 2009
Väitös: Elämyksellisyys on keskeinen osa lohenkalastuksen vetovoimaisuutta 14.12.2009
Maa- ja metsätieteiden maisteri Jussi Soppelan väitöstutkimuksen mukaan lohen virkistyskalastus perustuu moniaistiseen elämykseen, jonka syntymistä edesauttavat toimivat kalastusjärjestelyt, laadukas kalastusympäristö ja monipuoliset palvelut.
Väitös: Sukupuolistavat käytännöt piilossa päiväkodeissa 9.12.2009
Kasvatustieteen maisteri Outi Ylitapio-Mäntylän väitöstutkimuksen mukaan lastentarhanopettajien tulisi tiedostaa piilevät sukupuolistavat käytännöt omassa kasvatustyössään.
Väitös: Poliittinen saamelaisuus 2.12.2009
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Valkonen avaa väitöskirjassaan vakiintuneita saamelaiskäsityksiä. Valkonen tutkii, miten nämä käsitykset ovat rakentuneet, tulevat ylläpidetyiksi ja millaisia vallan ulottuvuuksia niihin liittyy.
Väitös: Vuoropuhelua kuntien strategiatyöhön 24.11.2009
Hallintotieteiden maisteri Kristiina Strandmanin väitöstutkimuksen mukaan yhteinen strateginen ymmärrys ei synny ylhäältä alaspäin tapahtuvalla käskyttämisellä.
Väitös: Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulkopoliittisen vallankäytön tasapainoilua 29.10.2009
Hallintotieteiden maisteri Maarit Niskasen väitöstutkimuksessa peilataan presidentin ja valtioneuvoston ulkopoliittisen toimivallan suhdetta parlamentarismin ja presidentialismin välisenä kilpailutilanteena.
Väitös: Marjatta Metsovaaran tekstiilitaiteilijuuden rakentuminen 15.10.2009
Taiteen maisteri Heidi Pietarinen tutkii väitöskirjassaan tekstiilitaiteilija Marjatta Metsovaaran taiteilijuutta. Tutkimus on ensimmäinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelmasta valmistunut väitöskirja.
Väitös: Avoimen väylän opiskelijoiden ohjausta tulee tehostaa 14.10.2009
Kasvatustieteen maisteri Sirpa Purtilo-Niemisen väitöstutkimuksen mukaan yliopistojen tulisi kehittää uudenlaista ohjausta ja neuvontaa avoimen väylän opiskelijoille.
Väitös: Työelämä haastaa ammattikorkeakoulujen opettajat kehittämään asiantuntijuuttaan 12.10.2009
Yhteiskuntatieteiden maisteri, opettaja Arto Mikael Rautajoen väitöstutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen opettajien työn osaamisvaatimukset kasvavat ja monimuotoistuvat.
Väitös: Työttömien ja tutkijoiden ääni kuuluviin ehkäistäessä työttömien syrjäytymistä 1.10.2009
Hallintotieteiden maisteri Erkki Saari toteaa väitöstutkimuksessaan, että työttömien syrjäytymistä tulisi ehkäistä työttömien, tutkijoiden ja muiden syrjäytymisen ehkäisyä kehittävien tahojen tasavertaisessa yhteistyössä.
Väitös: Oppilashuoltotyö opettajuuden haasteena 28.9.2009
Kasvatustieteen maisteri Teija Koskelan väitöstutkimuksen mukaan opettajien vastuu oppilaiden hyvinvoinnista on kasvanut. Opettajien koulutuksessa oppilaiden hyvinvointi on kuitenkin jäänyt liian vähälle huomiolle.
Väitös: Viihteellistämisestään huolimatta media ei saisi kadottaa sivistystehtäväänsä 2.9.2009
Kasvatustieteen maisteri Seppo Alajoutsijärven mediakasvatuksen alaan kuuluvan väitöskirjan mukaan median tulisi informoida, kasvattaa ja sivistää eli tarjota aineksia mielipiteenmuodostusta varten.
Väitös: Ensimmäinen matkailun väitöskirja Maupertuis’n retkikunnasta 10.6.2009
Filosofian tohtori Osmo Pekosen väitöskirjassa luodaan kuva Tornionlaakson 1700-luvun kulttuurista alkuperäisten raskalaislähteiden valossa. Väitös asemoituu osaksi varhaisimpien ulkomaisten Lapin-kävijöiden matkailuhistoriallista tutkimusta.
Väitös:Tuettu kommunikointi auttaa vammaisia henkilöitä 2.6.2009
Kasvatustieteen maisteri, psykoterapeutti Anna-Kaisa Sipilän tutkimuksen mukaan tuetun kommunikoinnin menetelmä auttaa vammaisia henkilöitä itseilmaisussa.
Väitös: Tornion seminaari valmisti siveellisiä opettajia 19.5.2009
Kasvatustieteen lisensiaatti Merja Paksuniemen väitöstutkimus osoittaa, että Tornion opettajaseminaari pyrki alkuaikoinaan valmistamaan siveellisiä, kristillisiä ja isänmaallisia opettajia.
Väitös: Kylähullu on aatteiden ja asenteiden peili 18.5.2009
Yhteiskuntatieteiden maisteri Pälvi Rantala tarkastelee väitöstutkimuksessaan tornionlaaksolaista legendaa ja kylähullua Kalkkimaan pappia. Tutkimuksen mukaan kylähullun kautta heijastetaan sitä, mikä kullekin ajalle on tyypillistä ja sallittua.
Väitös: Veronhuojennusten lainsäädäntöä täsmennettävä 13.5.2009
Oikeustieteen lisensiaatti Seppo Söderlundin väitöstutkimuksen mukaan veronhuojennuksia koskevaa lainsäädäntöä tulisi täsmentää. Lisäksi kaikkiin veronhuojennussäännöksiin tulisi sisällyttää muutoksenhakuoikeus.
Väitös: Sukupolvet ja kulttuurit kohtaavat pohjoisissa taidekasvatushankkeissa 9.4.2009
Taiteen lisensiaatti Mirja Hiltusen väitöstutkimuksen mukaan yhteisöllisen taidetoiminnan kautta voidaan vahvistaa pohjoisia yhteisöjä ja ihmisten kokemaa yhteisöllisyyden tunnetta.
Väitös: Miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on Suomessa yleistä 6.2.2009
HTL Pasi Malmin tutkimuksen perusteella lähes kaikki suomalaiset miehet joutuvat kokemaan elämänsä aikana sukupuolisyrjintää. Miehiin kohdistuva syrjintä kuitenkin sivuutetaan virallisessa tasa-arvopolitiikassa lähes systemaattisesti.
Väitös: Asutustilalliset raivasivat elämänpolkunsa metsään 4.2.2009
YTM Asta Kietäväisen tutkimus osoittaa, että metsä on tarjonnut asutustilallisille paitsi taloudellista myös henkistä turvaa. Ajan myötä suhtautuminen metsään on kuitenkin osin muuttunut.
Väitös: Opintokeskusten laadun valvonnassa on isoja puutteita 21.1.2009
KL Varpuliisa Korpivaaran tutkimus paljastaa, että opintokeskusten itsearviointia luonnehtii satunnaisuus ja tavoitteettomuus. Tutkimuksen perusteella opintokeskusten tulisi panostaa arvioinnin systemaattisuuteen, jatkuvuuteen ja läpinäkyvyyteen.