Väitökset 2010
Väitös: Valtapolitiikka ja reviiri-intressit leimaavat aluehallintouudistuksia 14.12.2010
Hallintotieteiden maisteri Pekka Juntusen väitöstutkimuksen mukaan aluehallinnon uudistukset muodostuvat sitä poliittisemmiksi, mitä enemmän niissä on kyse vallan ja resurssien jaosta poliittisten puolueiden ja toisaalta eri hallinnonalojen välillä.
Väitös: Kansainvälisen oikeuden filosofiset rakenteet 4.11.2010
Master of Laws, Master of Philosophy S.G. Sreejith arvioi oikeusfilosofisessa väitöstutkimuksessaan oikeustieteen perinteisiä analyyttisia malleja ja kansainvälisen oikeuden rakenteita.
Väitös: Lukion käytännöt eivät aidosti tue luokatonta opiskelua 27.10.2010
Kasvatustieteen maisteri Virpi Yliraudanjoen väitöstutkimus osoittaa, että luokattoman opiskelun ihanne ei täysin toteudu nykylukiossa. Koulukulttuuri myös kohtelee tyttöjä ja poikia eri tavoin.
Väitös: Sodanvastainen liike on teorioita moninaisempi ja sisäisesti hajanainen 25.10.2010
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tiina Seppälän väitöstutkimuksen mukaan globaalin vastarinnan teoriat eivät tavoita sodanvastaisen liikkeen moninaista poliittista käytäntöä.
Väitös: Elinpiiri ei tue poikien kuvataideharrastusta 22.10.2010
Taiteen maisteri Tuula Vanhatapion väitöstutkimus osoittaa, että tiukasti määritelty miehen malli, taidekasvatuksen toimintakulttuuri sekä taidemaailman vieraus lappilaisille lapsiperheille estävät alakouluikäisiä poikia hakeutumasta kuvataideharrastuksen pariin.
Väitös: Todennäköisin vaihtoehto ratkaisevaksi riita-asiassa 13.10.2010
Oikeustieteen lisensiaatti Timo Saranpää perustelee väitöstutkimuksessaan sitä, miksi tuomioistuinten tulisi soveltaa riita-asioiden oikeudenkäynnissä näyttöenemmyysperiaatetta eli ottaa tuomion perusteeksi seikka, joka on esitettyjen todisteiden valossa todennäköisimmin totta.
Väitös: Saamelaiskoulu tasapainoilee saamelais- ja valtakulttuurin rajalla 6.10.2010
Kasvatustieteen lisensiaatti Pigga Keskitalon väitöstutkimus osoittaa, että Norjan saamelaiskouluissa vallitsee länsimainen koulukulttuuri erityisestä saamelaisopetussuunnitelmasta huolimatta. Tutkimuksen mukaan saamelaiskulttuuri tulisi huomioida nykyistä paremmin koko koulutusjärjestelmässä.
Väitös: Uusia eväitä kuntoutuksen kehittämiseksi 29.9.2010
Yhteiskuntatieteiden maisteri, järjestöneuvos Seppo Matinveden tutkimuksen mukaan kuntoutus ei tuota toivottua tulosta Suomessa ja kansainvälisesti.
Väitös: Saamelaisten ikämiesten arvot perustuvat luontoon, saamelaisuuteen ja kristillisyyteen 1.9.2010
Terveystieteiden tohtori Raija Seppänen tarkastelee väitöskirjassaan saamelaisten ikämiesten elämänkokemuksia ja elämänhallintaa. Tutkimuksen mukaan saamelaisten ikämiesten tukipilareita ovat luonto, saamelaisuus ja kristillisyys.
väitös: Rajat ylittävä prostituutio – naiskauppaa vai omia valintoja? 20.8.2010
Pia Skaffari tutkii väitöskirjassaan pohjoisen itäprostituutiota hakemalla vastausta kysymykseen, onko kyseessä naiskauppa vai naisten oma valinta. Tutkija päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan itäprostituutiossa ei ole kyse naiskaupasta vaan elintasokuilun mahdollistamasta valinnasta rahan ansaitsemiseksi.
Väitös: Kestävä kehitys ei hidasta luonnonvarojen käyttöä 19.8.2010
Yhteiskuntatieteiden maisteri Stefan Walterin väitöstutkimuksen mukaan myös kestävä kehitys kiihdyttää osaltaan yhteiskunnan kehitystä ja luo ekologisia riskejä. Sen vuoksi kestävän kehityksen yhteiskunnallinen rooli tulisi nähdä uudelta pohjalta.
Väitös: Leikkiä ja luovuutta tulevaisuuden kouluun 18.8.2010
Kasvatustieteen maisteri Marjaana Kankaan väitöstutkimus visioi tulevaisuuden koulua, jossa pyritään edistämään oppilaiden luovuutta, yhdessä tekemistä, mediataitojen omaksumista sekä oppimisen iloa luovan ja leikillisen oppimisen kautta.
Väitös: Kuvataidetuntia hallitsevat koululaisten modernistinen taidekäsitys ja kouluyhteisön hiljainen tieto 16.6.2010
Taiteen maisteri Anniina Koivurovan väitöstutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen peruskoulun kuvataideopetusta oppilaan näkökulmasta. Tutkimus valottaa kuvataideopetukseen liittyvää valtaa, vastuuta, rajoituksia ja mahdollisuuksia.
Väitös: Arjen elämyksellisyys sosiaalityön tukimuodoksi 16.6.2010
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Anu Leppimanin väitöstutkimus nostaa esille perhetyöhön kehitetyn moniammatillisen palvelumallin syrjäytymisen uhan alla elävien perheiden tukemiseksi.
Väitös: Koulutus on avainasemassa Nepalin vastatessa globalisaation haasteisiin 9.6.2010
Krishna Prasad Adhikarin väitöstutkimuksessa tarkastellaan globalisaation vaikutuksia nepalilaiseen yhteiskuntaan. Tutkimuksen mukaan koulutus on avainasemassa Nepalin sopeuttamisessa globalisaation aikaansaamaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen muutokseen.
Väitös: Tietohallinto osaksi organisaation strategiaa 18.5.2010
Filosofian maisteri Harri Ihalaisen väitöstutkimuksen mukaan tietohallinnon strateginen merkitys on määriteltävä julkishallinnossa nykyistä tarkemmin.
Väitös: Kuntoutujien ääntä ei kuunnella 11.5.2010
Yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Koukkarin väitöstutkimuksen mukaan kuntoutujien ääntä olisi kuunneltava nykyistä herkemmin niin suomalaisessa kuntoutuspolitiikassa kuin kuntoutustoimenpiteissä.
Väitös: Valokuvaus vapautti neidit 5.5.2010
Yhteiskuntatieteiden maisteri Mervi Auttin väitöstutkimuksen mukaan valokuvaajan ammatti ja neitikulttuuri avasivat naisille uusia mahdollisuuksia riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen 1900-luvun alussa.
Väitös: Rahan poliittisuus 4.5.2010
Master of Science Tero Auvisen väitöstutkimuksen tavoitteena on laajentaa rahaan liittyvien sosiaalisten instituutioiden poliittisuuden käsitettä monitieteellisen lähestymistavan kautta.
Väitös: Ympäristö nähtävä alkuperäiskansojen ihmisoikeutena 4.5.2010
Oikeustieteen maisteri Leena Heinämäen väitöstutkimuksen mukaan alkuperäiskansoille kuuluu vahva oikeudellinen suoja kaikkia haitallisia ympäristömuutoksia vastaan heidän läheisen luontosuhteensa vuoksi.
Edellinen 1 2Seuraava