YLIOPISTON OPISKELUTAPOJA

Luento-opetus

Luento on tavallisin yliopisto-opintojen opetusmuoto, jossa opettaja johtaa asioiden käsittelyä. Yliopisto-opiskelussa ei yleensä ole läsnäolopakkoa, mutta osallistuminen on usein välttämätöntä, sillä luentojen tietoja ei aina ehkä löydä kirjoista. Joidenkin oppiaineiden luentosarjoissa läsnäolo on pakollinen. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeustieteen luentosarjat ja oikeustapausharjoitukset.

Harjoitukset ja seminaarit

Harjoituksissa opiskellaan luennoilla käsiteltyjä asioita käytännössä. Luennoista poiketen harjoitukset, seminaarit ja muut vastaavat tilaisuudet ovat useimmissa oppiaineissa pakollisia. Ryhmäkoko on rajoitettu, jotta opettaja voi keskittyä yksilöllisempään ohjaukseen ja jotta tarvittavia välineitä riittää kaikille.

Seminaareissa harjaannutaan opettajan opastuksella tutkimustyöhön ja tieteelliseen keskusteluun. Tavallisesti seminaareissa valmistetaan yksin tai pareittain kirjallinen esitys jonkin aihepiirin teemasta. Seminaarityötä kirjoitettaessa opetellaan lähdekirjallisuuden etsimistä ja käyttöä, tieteellisen tekstin kirjoittamista ja siihen liittyviä käytäntöjä.

Seminaareja voi kuulua jo opintojen alkuvaiheisiin, jolloin työt ovat pienimuotoisempia. Keskustelu ja tehtyjen töiden käsittely liittyvät tyypillisesti ryhmätyöskentelyyn. Syventävät opinnot edellyttävät, että opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti.  Aineopintojen seminaareja kutsutaan proseminaareiksi/kandidaatin tutkielmaksi. Seminaareihin on yleensä ilmoittauduttava ennakkoon, ja niiden osallistujamäärä on tavallisesti rajoitettu.

Monimuoto-opetus

Edellä kuvattuja opiskelumuotoja on yhdistetty uudella tavalla monimuoto-opetuksessa. Monimuoto-opiskelussa korostuu opiskelijan aktiivinen, itseohjautuva opiskelu. Yksilö- ja pienryhmäohjaus (opintopiirit) sekä henkilökohtainen palaute tukevat opiskelua. Opintopiirejä vetävät tuutori-ohjaajat, ja niissä tavataan myös muita opiskelijoita. Ryhmäopiskelun tarkoituksena on selkeyttää opittavan asian ongelmakohtia keskustelemalla ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. 

Perinteisten tenttien sijaan opintoja suoritetaan usein oppimistehtävinä (tai etätehtävinä) joko yksin tai ryhmissä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi oppimateriaalin pohjalta kirjoitettavat esseet. Etätehtävään vastaaminen edellyttää, että opiskelija paneutuu opintovaatimuksissa mainittuihin kirjoihin ja muodostaa kokonaiskuvan käsiteltävistä asioista. Kirjojen tietoja ei ole tarkoitus toistaa sellaisenaan, vaan ne on esitettävä oman ajattelun kautta. Tehtävien arviointi vaihtelee perinteisestä numeroarvioinnista kirjalliseen yksilölliseen palautteeseen. Useimmissa monimuoto-opinnoissa arvioidut tehtävät palautetaan opiskelijalle itselleen

Viestintäteknologian käyttö liitetään usein monimuoto-opetukseen. Erilaisia teknologisia ratkaisuja; videoneuvottelu- ja puhelinopetusta sekä tietokoneavusteista opetusta pyritään käyttämään opetuksen tavoitteiden mukaan.

Joitakin opintojaksoja toteutetaan myös verkossa (esimerkiksi Hallintotieteen perusopinnoissa opintojakso Projektin ja tiedon johtaminen 6 op), jolloin opiskelu tapahtuu etäopiskeluna internetin kautta. Verkkokursseille osallistuminen edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä.

Monimuoto-opetusjärjestelyt vaihtelevat huomattavasti eri oppiaineissa. Jois­sakin aineissa opiskelu perustuu pääasiassa kirjalliseen materiaaliin ja opinnot suoritetaan esimerkiksi oppimistehtäviin vastaamalla. Toisissa oppiaineissa hyödynnetään tekniikan mahdollisuuksia. Kaikissa oppiaineissa pyritään sellaisiin opetusjärjestelyihin, joissa on keskeistä sisäistää ja ymmärtää asiat, ei opetella niitä ulkoa.

Opinnot kannattaa suorittaa opinto-ohjelmassa esitetyssä järjestyksessä, jotta tiedot karttuisivat johdonmukaisesti aina aikaisemmin opitun pohjalle. Kuitenkin esimerkiksi kirjatenttejä ja muita itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja voi suorittaa opinto-ohjelmasta poikkeavassa järjestyksessä oman harkinnan mukaan. Opinnot myös suoritetaan opintovaatimuksissa mainitulla tavalla, tosin poikkeustapauksissa voidaan sopia vaihtoehtoisista suoritustavoista esimerkiksi silloin, kun opintosuoritus viivästyy opintojakson suoritusaikataulusta.