KIRJOITTAMINEN

Esseellä tarkoitetaan tavallisesti lyhyehköä kaunokirjallista tai tieteellistä yleistajuista, pohdiskelevaa kirjoitelmaa tai tutkielmaa. Se on analysoiva ja tulkitseva tapa tuoda esille käsiteltävä aihe. Esseetehtävän tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija hallitsee sisällöllisesti ja kielellisesti sen asiakokonaisuuden, josta hän kirjoitelmansa laatii. Esseestä saa näkyä, että se on juuri Sinun kirjoittamasi, mutta sen perustana on kuitenkin oltava tietty lähdeaineisto.

Referaatti on esseen tapaan usein yliopisto-opinnoissa käytetty kirjoittamistehtävä. Referaatti on melko suora lyhennelmä kirjasta, eikä se yleensä sisällä omia ajatuksia tai arviointia.

Oppimispäiväkirja on opintojaksoon kuuluvien luentojen pohjalta laadittu pohdiskeleva kirjoitelma, jossa eritellään luennoilla ja luentomuistiinpanojen pohjalta saatuja ajatuksia ja kokemuksia. Se ei ole kirjallinen versio luennoista eikä luennoilla jaetun kirjallisen materiaalin jäljentämistä, vaan opiskelijan omakohtainen analyysi ja pohdinta luennoilla esitetyistä asioista. Päiväkirjan tarkoituksena on auttaa opiskelijaa muodostamaan henkilökohtainen näkökulma opittuihin asioihin sekä kannustaa pohdiskeluun ja oman edistymisen arviointiin.

Kiinnitä huomiota kirjoitelman ulkoasuun, sillä se antaa lukijalle ensivaikutelman ja houkuttelee lukemaan. Pyri siis siistiin lopputulokseen! Ulkoasuun ja luettavuuteen liittyvät olennaisesti kansilehti ja sisällysluettelo. Kansilehdestä lukija näkee työn otsikon ja tekijän nimen, laitoksen ja yliopiston sekä esimerkiksi seminaariti­laisuuden päivämäärän. Sisällysluette­lossa on oltava selkeästi­ työn otsikot ja alaotsikot sekä sivut, josta ne löytyvät.