YMAT0111 Johdatus matkailuilmiöön 5 op

Opintoihin haetaan opinto-oikeus maksamalla opintomaksu avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa:
Avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelu

Hakuaika alkaa 5.8.14 klo 9.00 ja päättyy 2.9.14 klo 16.15.

Opintojen aikataulut löytyvät WebOodista.

Huom! Ilmoittaudu opintomaksun maksamisen jälkeen opetusryhmään WebOodissa. Opintojakso löytyy WebOodista joko nimellä tai koodilla (YMAT0111).

 
Tavoite:

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perusteet laaja-alaisen ja monitieteisen matkailuilmiön ymmärtämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata matkailun kokonaisjärjestelmän ilmiönä ja tutkimuskohteena
- kuvailla matkailua yhteiskunnallisena, historiallisena, taloudellisena ja kulttuurisena ilmiönä, joka vaikuttaa luontoon sekä muuhun ympäristöön
- kuvata matkailun toimintakentän laajuutta - esitellä matkailun keskeisimmät käsitteet
- kuvata syitä siihen, miksi ihmiset matkustavat
- määritellä matkailun roolin eri ympäristöissä, kulttuureissa sekä osana globaalia taloutta.


Sisältö:

Matkailuilmiön monipuolinen tarkastelu: matkailun erilaiset toimintaympäristöt, keskeiset toimijat ja sidosryhmät, matkailun käsitetuntemus (esim. vastuullinen matkailutoiminta, kestävä matkailu, ja vieraanvaraisuus matkailussa), matkailun vaikutusten kokonaisuuden ymmärtäminen eri toimijaryhmien ja vastuullisuuden ulottuvuuksien kautta, matkailu aluekehittämisen välineenä, matkailualueen elinkaarimallit, asiakassegmentit, matkailu arktisilla alueilla.

Toteutus ja työmuodot:

Lähiopetustunteja opintojaksolla on n. 25 t. Tämän lisäksi opiskelijat tekevät ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan n. 100 t. Opintojaksoon sisältyy myös vierailu ajankohtaisessa matkailualan seminaarissa.

Vaadittavat suoritukset:

Luentoihin ja luennoilla käytyihin keskusteluihin perustuva luentotentti (2 op) sekä reflektoiva artikkeli-referaatti (3 op).

Oheiskirjallisuus:

Veijola, S. (toim.). (2013). Matkailututkimuksen lukukirja.LUP.
Cooper, C. (2012). Essentials of Tourism. Pearson.
Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. & Wanhill, S. (2008). Tourism: principles and practice. Prentice Hall. (Part 3).
Kostiainen, A. ym.
(2004). Matkailijan ihmeellinen maailma: Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. SKS.
Luennoilla jaettavat artikkelit ja muu oheismateria.