Lähiopetus

Luento-opetus

Luento on tavallisin yliopisto-opintojen opetusmuoto, jossa opettaja ohjaa asioiden käsittelyä. Luennoilla ei yleensä ole läsnäolopakkoa, mutta osallistuminen on usein välttämätöntä, sillä luennolla käsiteltyjä asioita ei välttämättä löydä kirjoista. Joidenkin oppiaineiden luentosarjoissa läsnäolo on pakollinen. Tällaisia ovat esimerkiksi kielten opetus, oikeustieteen luentosarjat ja oikeustapausopetus.

Muistiinpanojen tekeminen

Harjoitukset ja seminaarit

Harjoituksissa opiskellaan luennoilla käsiteltyjä asioita käytännössä. Luennoista poiketen harjoitukset ja seminaarit ovat useimmiten pakollisia.

Seminaareissa harjaannutaan opettajan opastuksella tutkimustyöhön ja tieteelliseen keskusteluun. Tavallisesti seminaareissa valmistetaan yksin tai pareittain kirjallinen esitys jonkin aihepiirin teemasta. Seminaarityötä kirjoitettaessa opetellaan lähdekirjallisuuden etsimistä ja käyttöä, tieteellisen tekstin kirjoittamista ja siihen liittyviä käytäntöjä.

Seminaareja voi kuulua jo opintojen alkuvaiheisiin, jolloin työt ovat pienimuotoisempia. Keskustelu ja tehtyjen töiden käsittely liittyvät tyypillisesti ryhmätyöskentelyyn. Syventävät opinnot edellyttävät, että opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti.  Aineopintojen seminaareja kutsutaan proseminaareiksi/kandidaatin tutkielmaksi. Seminaareihin on yleensä ilmoittauduttava ennakkoon, ja niiden osallistujamäärä on tavallisesti rajoitettu. Jos opintosi ovat edenneet jo seminaarivaiheeseen, kannattaa nyt viimeistään osallistua esimerkiksi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet tms. tieteellistä viestintää tukevaan opintojaksoon.

Itsenäinen työskentely

Kaikkeen opiskeluun kuuluu itsenäistä työskentelyä, vaikka sitä ei olisi erikseen mainittu opetusohjelmassa. Itsenäinen työskentely on materiaalin hankkimista, kirjallisuuden lukemista, harjoitusten tekemistä, oppimis- ja harjoituspäiväkirjan laatimista tai esseiden työstämistä. Useissa oppiaineissa järjestetään tuutorin ohjaamia opintopiirejä itsenäisen opiskelun tueksi.  Itsenäinen työskentely edellyttää hyviä opiskeluvalmiuksia ja sitoutumista opiskeluun. Niinpä opiskelijan onkin hyvä aikatauluttaa myös oma, itsenäinen opiskelunsa, jotta opinnot etenevät toivotulla tavalla.

Kirjallisuuden lukeminen

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on joko kokonaan tai osittain verkkoympäristössä tapahtuvaa opiskelua. Verkko- opiskelu voi koostua tiedon etsimisestä, verkkotehtävien tekemisestä sekä vuorovaikutuksesta verkossa.  Verkkokursseilla ja verkkovälitteisissä opinnoissa on usein mahdollista kuunnella luentoja reaaliaikaisesti ja/tai tallenteina. Vaikka verkko-opiskelu perustuu pääosin itsenäiselle opiskelulle, se kuitenkin mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen opettajien ja opiskelijoiden kesken esimerkiksi erilaisten kanavien kautta, kuten chat, blogit, keskustelualueet ja sähköposti.

E-Tukipalvelut
Verkko-opinnot

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät kaikki edellä kuvatut opiskelumuodot. Yksilö- ja pienryhmäohjaus (opintopiirit) sekä henkilökohtainen palaute tukevat opiskelua.  Perinteisten tenttien sijaan opintoja suoritetaan usein oppimistehtävinä (tai etätehtävinä) joko yksin tai ryhmissä. Monimuoto-opetusjärjestelyt vaihtelevat eri oppiaineissa.

Suoritustavat

Yliopisto-opiskeluun kuuluvat kirjatentit, luentokuulustelut ja kirjalliset tehtävät ovat yleisimpiä suoritustapoja myös avoimessa yliopisto-opetuksessa. Opintojen suoritustavat määritellään tiedekuntien vuosittain hyväksymissä opetussuunnitelmissa ja ne ilmoitetaan oppiaineiden opetusohjelmissa. Suorituksissa voi olla vaihtoehtoja: opiskelija voi valita esimerkiksi kirjatentin tai kirjallisen tehtävän. Opetussuunnitelmassa määritellään usein myös suorituksen laajuus opintopisteinä ja arvostelutapa.

Opinto-ohjelmissa kerrotaan opintojen suoritustavat, esimerkiksi:

Opetus- ja työmuodot: Luentoja 12 h (1 op). Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (4 op). Vaadittavat suoritukset: Luentopäiväkirjan laatiminen luennoista sekä kirjallisuuden suorittaminen esseellä. Tarkemmat ohjeet annetaan luennolla.
Arviointi: 5-1/hylätty

Opetus- ja työmuodot: Info ja Learnlinc-harjoitus (verkossa) 1 h (vapaaehtoinen)
Luennot 28 h, Harjoitukset 20 h, Atk-harjoitukset 4 h, Itsenäisen työn osuus 66 h,
Vaadittavat suoritukset: Kirjallinen kuulustelu: 1. Luennot ja harjoitukset, 2. Kirjallisuus
Arviointi: 5-1/hylätty

Tenttiminen
Kirjoittaminen

Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitekuvauksiin. Tavoitteet kertovat, mitä osaamista opiskelijoilta edellytetään opintojen suorittamiseksi. Oppimistavoitteet löytyvät kunkin opintojakson kohdalta, esimerkiksi:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

1. tunnistaa ja kuvata ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

2. hahmottaa johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen kysymyksiä yksilön, ryhmän ja työyhteisön toiminnan kannalta.

3. luokitella osaamisen ja organisaatiokulttuurin, organisaatiokäyttäytymisen tieteellisen ajattelun kehittymistä sekä organisaatio- ja johtamiskäyttäytymisen ilmiöitä.

Arvioinnilla ohjataan oppimista osaamistavoitteiden suuntaan ja varmistetaan, että osaamistavoitteet saavutetaan. Arvioinnin avulla opiskelija saa palautetta omasta oppimisestaan ja hän voi puntaroida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää itsearviointi- ja opiskelutaitojaan.

Avoimen yliopiston opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet arvostellaan yliopiston perustutkinnossa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Arvosteluasteikot ovat hyväksytty / hylätty/täydennettävä tai 5 (erinomaiset tiedot), 4 (kiitettävät tiedot), 3 (hyvät tiedot), 2 (tyydyttävät tiedot), 1 (välttävät tiedot), 0 (hylätty). Opintokokonaisuuden arvosanan määräytyminen vaihtelee oppiaineittain. Kokonaisarvosana voidaan laskea suoraan opintojaksojen tulosten keskiarvona tai painottamalla opintojaksoja laajuuden mukaan.

Palautetta opintosuorituksesta

Monimuoto-opinnoissa ja osassa verkko-opintoja opintosuorituksista annetaan opiskelijoille myös kirjallista palautetta. Palautteen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva opintosuorituksen sisällön ja muodon ansioista ja ongelmista. Palautteessa on monentyyppistä tietoa: se sisältää arvosanan ja täsmentää arviointiperusteita. Se voi tarjota myös uuden tarkastelukulman asiaan, lähdevihjeen tai ohjeen jatkotyöskentelystä.  Palaute kohdistuu oppimiseen, ei oppijaan tai hänen persoonaansa.

Opiskelijan oikeusturva: opintosuoritusten arvostelun oikaiseminen

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta omaan opintosuoritukseensa. Opintosuorituksensa arvosteluun tai opintojen hyväksi lukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä.

Yliopiston tutkintosääntö