YLIOPISTO-OPETUKSEEN SOVELTUVIA OPINTOJA LAPIN YLIOPISTOSSA TIEDEKUNNITTAIN LUKUVUONNA 2016 - 2017

 

 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

 

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op
Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op
Rakkaus- ja sosiaalipsykologia 5 op (Kasvatuspsykologia 25 op)
KKAS1000 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot

KKAS2000 Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

 

Avoin yliopisto järjestää itse erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian, perusopintokokonaisuuksia verkko-opintoina, joten etäältä osallistuminen suoraan näihin toteutuksiin on yksittäisen opiskelijan kannalta helpointa.

 

KIELIKESKUS

 

English: Oral Skills 3 op
English: Reading Comprehension 3 op
English: Writing 3 op

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op

XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op

XPUH0005 Vuorovaikutus- haastattelutaidot 2 op

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op

 

Opetus järjestetään lähiopetuksena.


 

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA


ONPOOL32 Valtiosääntöoikeus (luennot + kirjallisuus) 4 op
ONPOOL51 Hallinto-oikeuden oikeustapaukset ja oikeudellinen tiedonhallinta 2 op
ONPOOL52 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 8 op
ONPOOL71 Parisuhdeoikeus luennot 12 h + kirjatentti 1,5 op
ONPOOL72 Jäämistöoikeus luennot 6 h + kirjatentti 1,5 op
ONPOOL101 Ympäristöoikeuden yleiset opit luento + kirjatentti 3 op
ONPOOL11 Finanssioikeuden pooli 10 op
OAIO0701 Työoikeus –luentosarja 20 h + tentti 4 op
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op
OAIT1701 Oikeushistoria 5 op

 

Opetus järjestetään lähiopetuksena.

TAITEIDEN TIEDEKUNTA

 

Design Management ja palvelumuotoilu 25 op
Kuvataide 25 op
Kuvataiteen työpajat 7 op
Taidehistorian perusopinnot 25 op

Opetus järjestetään lähiopetuksena.

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

 

Hallinto-oikeuden perusteet 5 op
Hallintotieteen aineopinnot 35 op
Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
Johdatus matkailuilmiöön 5 op
Johtaminen ja organisointi 5 op
Julkisoikeuden perusopinnot 25 op
Julkisoikeuden perusteet 5 op
Kuvaileva tilastotiede 4 op
Lomaketutkimuksen peruskurssi 3 op
Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op
Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiaalioikeuden perusteet 5 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot
Sosiaalityön aineopinnot 35 op, monimuoto-opinnot
Tutkiva sosiaalityö 5 op


Avoin yliopisto järjestää itse kuntoutustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin, sosiaaligerontologian ja yrittäjyyden perusopintokokonaisuuksia verkko-opintoina, joten etäältä osallistuminen suoraan näihin toteutuksiin on yksittäisen opiskelijan kannalta helpointa.


ESITYKSET OPETUSTARJONTAAN
Lukuvuoden 2016 - 2017 opetustoiveiden osalta kirje on postitettu 22.10.2015. Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintoja voit hakea myös sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja antavat vastuusuunnittelijat:

Yhteiskuntatieteet ja menetelmäopinnot:
palvelupäällikkö Merija Timonen p. 040 7777 352 

Erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, hallintotiede ja kuntoutustiede:
koulutussuunnittelija Helena Aho  p. 040 8325984

Kasvatustieteet ja taiteet:
verkko-opetuksen kehittämispäällikkö Sirpa Purtilo-Nieminen
p. 040 742 1270  

Oikeustieteet, liiketaloustieteet, matkailututkimus, kieliopinnot ja  sekä alueellinen tutkintokoulutus:
koulutuspäällikkö Seppo Särkkä p. 040 512 4637

Ikääntyvien yliopistotoiminta:
amanuenssi Anne Kautto p. 0400  543 174

 


Yhteistyöopistojen kirje lv 2016 - 2017