ENNEN OPETUKSEN ALKAMISTA

Hakuajan päätyttyä toimitetaan avoimeen yliopistoon opiskelijoiden täyttämät avoimen yliopiston hakulomakkeet. Opiskelijoilta tulee laskuttaa oman opintomaksunne lisäksi avoimen yliopiston opintomaksu. Viemme opiskelijoiden tiedot hakulomakkeista opiskelijarekisteriin ja laskutamme oppilaitokseltanne yhteistyöopiston opintomaksun.

Ennen opintojen alkua opettajille on ilmoitettava seuraavat asiat:
1) opetuksen aikataulut ja opintovaatimukset
2) opiskelijoiden nimilista
3) tilajärjestelyt, tiedot opetuksessa noudatettavista palkkioperusteista
4) matka- ja majoitusjärjestelyt (kulkuyhteydet, kartat, ajo-ohjeet yms.)
 
Opiskelijoille on ilmoitettava ennen opetuksen alkamista: 
1) opetukseen hyväksyminen
2) opetusjärjestelyt, aikataulut  ja opintovaatimukset

Opintojen peruuntumisesta tulee ilmoittaa opettajille, opiskelijoille ja avoimelle yliopistolle mahdollisimman pian.

KUN OPETUS ALKAA

Opetuksen alussa voidaan järjestää tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan mm. avoimen yliopiston periaatteista ja käytännöistä sekä opiskeltavan aineen opintovaatimuksista. Avoimen yliopiston edustaja voi halutessanne osallistua tiedotustilaisuuteen.

Opiskelijoille jaetaan opintojen alussa yhteistyöopistojen opiskelijan opaskorvaavuuslomake ja todistuspyyntölomake. 

OPINNOT

Opetuskäytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Opintojen suoritustapa voi olla tentti, etä- tai oppimistehtävä tai esimerkiksi essee. Suoritustapa ilmenee opintokokonaisuuden opintovaatimuksista. Tenttejä on kahdenlaisia: luento- ja kirjatenttejä (tai molemmat tentitään yhdessä). Opintojaksojen kirjallisuus tentitään kokonaisina kirjapaketteina, ei yksittäisinä kirjoina. Avoin yliopisto vastaa opintosuoritusten rekisteröinnistä. On suositeltavaa, että opintojaksot ja -kokonaisuudet suoritetaan loppuun samojen opintovaatimusten mukaisesti.

Kaikista opintoaikataulujen muutoksista on hyvä tiedottaa myös avointa yliopistoa.

TENTTIEN JÄRJESTÄMINEN

Kutakin opintojaksoa kohti järjestetään yksi varsinainen ja kaksi uusintatenttiä. Tenttijärjestelyistä huolehtii yhteistyöoppilaitos. Tenttikysymyskäytännöistä on hyvä sopia opettajan kanssa etukäteen. Ensimmäisen luentotentin kysymykset kannattaa pyytää toimittamaan viimeisen luennon yhteydessä tai heti luentojen päätyttyä. Tenttikysymykset pyydetään kirjallisesti, opettajan kanssa sovitun käytännön mukaisesti. Yhteistyöoppilaitokset voivat pyytää opiskelijoilta kirjalliset ilmoittautumiset tenttiin.

Jos opiskelija haluaa tenttiä muualla kuin omassa opistossaan, on järjestäjän tarkastettava ensin avoimesta yliopistosta, missä tenttiminen on mahdollista. Erityisjärjestelyiden töistä ja kustannuksista vastaa opiskelija itse (esim. tentinvalvontapalkkiot). Opiskelijan on toimitettava tentin varsinaiselle järjestäjälle tiedot tentinvalvojasta sekä yhdyshenkilön yhteystiedot.

TENTTITULOKSET JA TODISTUKSET

Tenttitulokset kerätään tenttituloslomakkeelle. Tenttituloslomakkeen allekirjoittaa opintojakson opettaja. Alkuperäinen tenttituloslomake toimitetaan avoi­meen yliopistoon, opistoon jää kopio.

Opiskelija saa todistuksen suorittamastaan opintokokonaisuudesta jättämällä avoimeen yliopistoon todistuspyynnön. Todistus on virallinen opintosuoritusote.

OPINTONEUVONTA

Henkilökuntanne on myös hyvä varautua antamaan opintoneuvontaa. Ohjausta opiskelun sisällöstä antaa avoimen yliopiston oppiaineen vastaava koulutussuunnittelija sekä opiskelutekniikassa ja opintojen suunnittelusta amanuenssi.