MONIMUOTO-OPINNOT

Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, jota tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Perinteisten tenttien sijaan opintoja suoritetaan usein esimerkiksi oppimistehtävinä. Tehtävien arviointi vaihtelee perinteisestä numeroarvioinnista kirjalliseen yksilölliseen palautteeseen.

Viestintäteknologian käyttö liitetään usein monimuoto-opetukseen. Erilaisia teknologisia ratkaisuja; videoneuvottelu- ja puhelinopetusta sekä tietokoneavusteista opetusta pyritään käyttämään opetuksen tavoitteiden mukaan. Kaikissa oppiaineissa pyritään sellaisiin opetusjärjestelyihin, joissa on keskeistä sisäistää ja ymmärtää asiat, ei opetella niitä ulkoa.

Monimuoto-opiskelussa korostuu opiskelijan aktiivinen, itseohjautuva opiskelu. Yksilö- ja pienryhmäohjaus (tuutoreiden vetämät opintopiirit) sekä henkilökohtainen palaute tukevat opiskelua. Tuutori on opiskeluhistorialtaan vanhempi opiskelija, joka ohjaa uutta aloittelevaa opiskelijaa. Tuutori auttaa oppiaineen sisällöllisissä asioissa ja opiskelutekniikan kohentamisessa. Tuutorilla tulee olla vähintään perusopinnot opiskeltavasta aineesta; kasvatustieteen monimuoto-opinnoissa tuutorilla tulee kuitenkin olla ylempi korkeakoulututkinto.

Avoin yliopisto vastaa seuraavista monimuoto-opetukseen liittyvistä toiminnoista kustannuksineen:
- opintokirje ja muu ohjaava kirjallinen materiaali (ei kaupallisesti kustannetut oppikirjat)
- tuutoriohjaajan perehdytys ja tuki
- audioluentojen järjestelyiden hoitaminen
- oppimistehtävien arviointi
- yhteisten kirjallisuustenttien laadintapalkkiot

Yhteistyöopisto  vastaa seuraavista monimuoto-opetukseen liittyvistä toiminnoista kustannuksineen:
- lähiopetuksen, tenttikulujen ja oppimistehtävien arviointipalkkioden maksaminen sekä mahdolliset opettajien matka- ja majoituskustannukset
- audio-opetuksen vastaanotto
- paikallinen tuutorointi
- paikalliset kirjallisuuskuulustelut ja laadintapalkkiot
- oppimistehtävien / muiden vaadittujen kirjallisten tuotosten lähettäminen ja arviointien tiedottaminen opiskelijoille - verkko-opetuksesta koituvat kulut