LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN OPETTAJIEN JULKAISUJA

Ala, Maarit

Ala, M. & Sivula-Chavez, S. 2012. Samanaikaisopetus oppijan tukena ja arjen ilona. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 39-42.

 

Autti, Hanna

Kangas, H. & Autti, H. 2012. Samanaikaisopetus inklusiivisen opetuksen keinona. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 8-15.

Lakkala, S., Pulju, M., Kangas, H., Kivilompolo, U. & Autti, H.  2014. Moniammatillisuutta harjoittelemassa. Luokanopettajaopiskelijoiden ja sosiaalityön opiskelijoiden yhteisharjoittelun pilottikokeilu. Teoksessa: S. Lakkala, H. Kangas & M. Pulju. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto: Rovaniemi, 99-124.

 

Ervast, Anne

Ervast, A., Kangas, H. & Eskelä-Haapanen, S. 2012. Erityisopetus ja lakiuudistus. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31:1, 2-16.

 

Haataja, Anita K.

Haataja, A. K. 2014. ”Siinä pitäs pomottaa itteään...” . Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa. Acta universitatis Lapponiensis 286. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-761-2

Haataja, A. & Rahman, H. 2014. Vastuunoton harjoittelua alkuopetusluokassa.  Teoksessa J. Seikkula-Leino & A. Tiikkala & L. Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010 – Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014, 294–300. Verkko-osoite: Lauda-julkaisuarkisto.

 Hietanen, L. & Haataja, A. 2014. Yrittäjyyskasvatus pedagogisena näkökulmana luokanopettajakoulutuksen opetusharjoittelutunnin eri vaiheissa. Teoksessa J. Seikkula-Leino & A. Tiikkala & L. Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010 – Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014, 89–95. Verkko-osoite: Lauda-julkaisuarkisto.

Hietanen, L. & Järvi, T. & Haataja, A. & Tompuri, H. 2014. Yrittäjämäinen toiminta kasvu- ja oppimisprosessin jatkumona perusopetuksen alaluokilta ammatillisen toisen asteen kautta aikuiskasvatukseen.  Teoksessa J. Seikkula-Leino & A. Tiikkala & L. Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010 – Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014, 284–293. Verkko-osoite: Lauda-julkaisuarkisto.

 Haataja, A & Hietanen, L. 2011. Opettajaopiskelijat opettajuutensa yrittäjämäisen toimintatavan etsijöinä. Yrittäjyyskasvatuspäivät Lappeenranta 6.-7-10.2011. Konferenssijulkaisu. www.yvi.fi

Haataja, A., Hietanen, L., Järvi, T & Tompuri, H. 2009. Kohti yrittäjyysvalmiuksia – Päätöksenteon oppiminen systeemisessä oppimisympäristössä. Teoksessa J. Kansikas & P. Kyrö & J. Seikkula-Leino & T. Römer-Paakkanen (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema – Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja 176, 108–144.

Haataja, A. 2009. Kohti yrittäjyysvalmiuksia vuorovaikutuksellisessa oppimisympäristössä. Teoksessa K. Kurtakko, J. Leinonen ja M. Pehkonen (toim.) Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat. Juhlakirja Raimo Rajala 60 vuotta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 19. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 19–38.

Haataja, A., Hietanen, L., Kallio, T. & Tompuri, H. 2008. Yrittäjyysvalmiudet perusopetuksesta aikuisuuteen oppijalähtöisessä vuorovaikutusympäristössä. Artikkeli kokoomateoksessa [Elektroninen aineisto] Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 2.-3.10.2008 HSE Pienyrityskeskus Mikkeli.. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu.

Kaltiokumpu, Heidi

Kaltiokumpu, H. & Turpeenniemi, R. 2012. Mitä isot edellä sitä pienet perässä : liikuntakummitoiminta ja samanaikaisopetus liikunnanopetuksessa. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 16-21.

 

Kivilompolo, Ulla

Kivilompolo, U. & Kangas,H. 2012. Joustava ryhmittely matematiikassa. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 43-46.

Kivilompolo, U. & Nikkilä-Rautajoki, P. 2012. Musiikkiluokkatoiminta Lapin yliopiston harjoittelukoulussa. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 54.

Lakkala, S., Pulju, M., Kangas, H., Kivilompolo, U. & Autti, H.  2014. Moniammatillisuutta harjoittelemassa. Luokanopettajaopiskelijoiden ja sosiaalityön opiskelijoiden yhteisharjoittelun pilottikokeilu. Teoksessa: S. Lakkala, H. Kangas & M. Pulju. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto: Rovaniemi, 99-124.


Kumpulainen, Satu

Kumpulainen, S. 2012. Leikkiä ja lukemista. Eriyttävä lukemaan opettamisen prosessi. Kielikukko. jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 47-53.

Lakkala, S., Kumpulainen, S. & Valanne, E. 2007. Inklusiivinen opetus ja opetusharjoittelu. Teoksessa Pietilä, A. & Vitikka, E. (toim.) Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta. Yhtenäisen perusopetuksen kehittämishanke. Opetushallitus. Moniste 11/2007.

 

Kuru, Jari

Kuru, J. & Lakkala, S. 2012. Koulurauhaa edistetään jokapäiväisellä työllä. Kide, Lapin yliopiston yhteisölehti 4/2012, 20-22.

Palmberg, I. & Kuru, J. 2000. Outdoor Activities as a Basis for Environmental Responsibility. The Journal of Environmental Education 31: 4, 32-36.

Palmberg, I. & Kuru, J. 1996. Outdoor activities as a source of Environmental Responsibility. Teoksessa J. Palmer (toim.) Environmental Education in the 21 st Century: Theory, Practice, Progress and Promise. London: Routledge, 253-257.

Kuru, J. 1996. Nature experiences and personal meanings. Konferenssiesitelmä ja abstrakti 26. 30.6.1996. “Northern Call for the Environment”, International Conference on Environmental Education, Savonlinna.

Kuru, J. 1996. Responsible citizenship behavior through Environmental Education. Teoksessa M. Lange (toim.) Proceedings of the Arctic Opportunities Conference, 12.-15.9. 1994. Arctic Centre Reports 22. University of Lapland, 197-203.

Kuru, J. 1996. “Jos metsään haluat mennä nyt, niin...” Ala-asteen viidennen luokan oppilaiden ja luonnon välisen suhteen tarkastelu vastuullisen ympäristötoiminnan kontekstissa. Kasvatustieteen lisensiaattitutkielma, Lapin yliopisto.

Kuru, J. & Ollakka, I. 1994. Moottorikelkkailun ympäristöhaitat. Teoksessa M. Käpylä & R. Wahlström (toim.) Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 17, 171–179.

 

Lakkala, Suvi

S. Lakkala, H. Kangas & M. Pulju (toim.) 2014. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto: Rovaniemi. Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-787-2

Lakkala, S., Pulju, M., Kangas, H., Kivilompolo, U. & Autti, H.  2014. Moniammatillisuutta harjoittelemassa. Luokanopettajaopiskelijoiden ja sosiaalityön opiskelijoiden yhteisharjoittelun pilottikokeilu. Teoksessa: S. Lakkala, H. Kangas & M. Pulju. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto: Rovaniemi, 99-124.

Kemppainen, J. & Lakkala, S. 2014. Osallisuus koulussa  - osallistava tapaustutkimus oppilaiden osallisuuden kokemuksista. Teoksessa: S. Lakkala, H. Kangas & M. Pulju. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto: Rovaniemi, 151-168.

Kangas, H., Pulju, M., Lakkala, S. 2014. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuus koulussa –hankkeessa. Teoksessa: P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki, T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen & E. Vähä (toim.) Ohjausta, harjoittelua ja oppimista. Teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2014. Joensuu. Verkko-osoite: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1591-7/urn_isbn_978-952-61-1591-7.pdf

Kangas, H., Pulju, M., Lakkala, S., Laitinen, M. & Turunen, T. 2014. Monitoimijuus koulussa. Tieteidenvälinen toiminta osaksi opettajankoulutusta. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen, A.  Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Opettajankoulutuksen tilannekatsaus. Tilannekatsaus marraskuu 2014. Opetushallitus: Helsinki. Verkko-osoite: http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf 

Lakkala, S., Uusiautti, S. & Määttä, K. 2014. How to make the nearest school a school for all? Journal of Research in Special Educational Needs, online  doi: 10.1111/1471-3802.12055.

Lakkala, S. & Määttä, K. 2013. Kohti inklusiivisten opetusstrategioiden teoreettista mallia – toimintatutkimus inklusiivisessa luokassa. Teoksessa: M. Van der Berg, M. Mäkelä, H. Ruuska, K. Stenberg, A. Loukomies & R. Palmqvist (toim.) Tutki, kokeile ja kehitä. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012. Helsinki: Yliopistopaino.

Lakkala, S. & Thuneberg, H. 2012. Inkluusioon tähtäävä koulunuudistus opettajien kokemana. Kyselytutkimus Lapin kehittämisverkkohankkeen kunnissa. Teoksessa:  Hippuja ja oivalluksia. Kohti osallistavaa koulua Lapissa. Kenttäopettajien näkökulmia oppilaiden kasvun, opiskelun ja koulunkäynnin tukeen esi- ja perusopetuksessa. Rovaniemi, 8-39.

Lakkala, S. & Lauriala, A. 2012. Kohti inklusiivista koulua – muuttuuko opettajuus? Kielikukko: jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA.  31: 3, 2-7.

Lakkala, S. & Määttä, K. 2011. Toward a theoretical model of inclusive teaching strategies – an action research in an inclusive elementary class. Global journal of human social science 11: 8, 31-40.

Koivula P., Lakkala S., Mäkinen M. 2011. Teacher Education for Inclusion Country Report Finland. The European Agency for Development in Special Needs Education. Open access –julkaisu: http://www.european-agency.org/agency-projects/teacher-education-for-inclusion/country-info

Lakkala, S. 2009. Pienin askelin kohti inkluusiota. Teoksessa: O. Ikonen & A-L. Krogerus (toim.) Ainutkertainen oppija. Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Juva: PS-kustannus, 210–218.

Lakkala, S. 2009. Väitöskirjan inkluusio – tunteita ja tekniikkaa. Teoksessa: K. Määttä. (toim). Väitöskirjan lumo. Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen tuki ja ohjaus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 54-58.

Lakkala, S. 2008. Inkluusioon pyrkivä opetus – samanlaisuuden vai erilaisuuden pedagogiikkaa? Teoksessa K. Määttä & T. Uusitalo (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 46–59.

Lakkala, S. 2008. Inklusiivinen opettajuus. Toimintatutkimus opettajankoulutuksessa. Acta Universitatis Lapponiensis 151.

 

Mulari, Petteri

Mulari, P. 2012. Musiikkiklinikka. Teoksessa M. Horila (toim.) Harjoittelukoulujen sosiaalisen median opetuskokeiluja vuosilta 2010-2012. eNorssi. Koulu 3.0. Tampereen yliopisto.

 

Nikkilä-Rautajoki, Paula

Kivilompolo, U. & Nikkilä-Rautajoki, P. 2012. Musiikkiluokkatoiminta Lapin yliopiston harjoittelukoulussa. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 54.

 

Salonen, Roope

Mikkola, M., Salonen, R., Määttä, K. & Uusiautti, S. 2014. Workplace romances on the example of partner selection among teacher-couples - student teachers’ perceptions.  Journal of Social Science Studies. 1: 1, 1-16. http://www.macrothink.org/journal/index.php/jsss/article/view/4129/3552

 

Sivula-Chavez, Sinikka

Ala, M. & Sivula-Chavez, S. 2012. Samanaikaisopetus oppijan tukena ja arjen ilona. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 39-42.

 

Turpeenniemi, Rainer

Kaltiokumpu, H. & Turpeenniemi, R. 2012. Mitä isot edellä sitä pienet perässä: liikuntakummitoiminta ja samanaikaisopetus liikunnanopetuksessa. Kielikukko : jäsenlehti. - Hämeenlinna : Suomen puhe-luki-yhdistys FinRA. 31: 3, 16-21.

 

Valanne, Eija

Valanne, E. Kouluhyvinvoinnin verkonkudontaa. 2014. Teoksessa: S. Lakkala, H. Kangas & M. Pulju (toim.) 2014. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto: Rovaniemi. Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-787-2

Kangas, H. & Valanne, E. 2014. Promoting well-being in the school community. Reinforcing social inclusion.Teoksessa: T. Pynninen & S. Väyrynen (toim.). Voices from the north: Calling for Inclusion in Education. Conference publication, A School for All –Development of Inclusive Education, 88-102. Verkko-osoite: http://www.academia.edu/10731678/VOICES_FROM_THE_NORTH_Calling_for_Inclusion_in_Education  

Valanne, E. 2010. Sinä osaat asiasi. Recte tationem tenes. Teoksessa: K. Määttä (toim.) Väitöskirjan lumo. Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen tuki ja ohjaus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 196-201.

Lakkala, S., Kumpulainen, S. & Valanne, E. 2007. Inklusiivinen opetus ja opetusharjoittelu. Teoksessa Pietilä, A. & Vitikka, E. (toim.) Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta. Yhtenäisen perusopetuksen kehittämishanke. Opetushallitus. Moniste 11/2007.

Valanne, E. 2002. ”Meidän lapsi on arvokas” Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) kunnallisessa erityiskoulussa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 199.