VASTUUSEEN KASVAMINEN ALKUOPETUKSESSA

Lehtori Anita Haataja on kehittänyt alkuopetukseen vastuutyösysteemin, jossa oppilaat vähitellen rakentavat tietoa itsestään oppijana ja kehittävät oppimisstrategioitaan sekä oma-aloitteisuuttaan. Oppilaiden vastuutehtävät ovat yksinkertaisia askareita, joiden avulla lapset opettelevat valintojen tekemistä ja neuvottelua. He pohtivat arkitilanteista nousevia, omiin kokemuksiin pohjautuvia kysymyksiä ja oppivat samalla ilmaisemaan mielipiteitään ja saavat toisilta palautetta.  Nämä toiminnot Haataja on rakentanut systemaattisesti osaksi oppilaiden oppimista. Tätä kuvataan väitöskirjassa: Anita K Haataja 2014 ”Siinä pitäis pomottaa itteään. Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa” http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-761-2.

Vastuuseen kasvamisen systeemiä Haataja kehittää edelleen jokaisen luokan kanssa. Lukuvuonna 2014-2016 hän kokeilee nyt myös Airaksisen ja Hakurin kehittämää aikajärjestelmän oppimisen työkirjaa, joka toimii lasten omana ”reissuvihkona”.