weWrite: KIRJOITTAMINEN JA NÄPPÄINTAITO ALKUOPETUKSESSA

weWrite -hankkeessa kehitetään kokeilua ja toimintatutkimuksellista otetta hyödyntäen pedagogisia malleja alkuopetusikäisten oppilaiden kirjoitustaidon kehittymisen tukemiseen tablettitietokoneiden avulla. Hankkeessa tutkitaan oppilaiden kirjoittamisen kehittymistä piirrosvaltaisesta itseilmaisusta digitaaliseen sisällön tuottamiseen näppäintaitojen avulla. Hankkeen keskiössä ovat lasten vuorovaikutustaidot, prosessimainen ote kirjoittamiseen ja tekstien jakaminen eri tavoin sekä pilvipalveluja että perinteisiä tapoja hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena on:

1) kehittää alkupetusikäisten lasten kirjoittamistaitoja tukevaa toiminnallista ja pelillistä oppimisympäristöä tablettitietokoneita hyödyntämällä

2) kehittää pedagogisia malleja eriyttää kirjoittamisen opetusta molempiin suuntiin digitaalisten työvälineiden avulla

3) edistää lasten TVT-taitojen kehittymistä perusopetuksen alusta lähtien

4) edistää luokanopettajaopiskelijoiden TVT-taitojen opettamiseen liittyvien pedagogisten mallien kehittymistä opettajankoulutuksessa.

Lukuvuonna 2015-2016 hanketta toteutetaan pääosin Lapin yliopiston harjoittelukoulussa lehtori Hanna-Maija Määtän luokassa, jossa on vuosina 2013-2015 toteutettu tätä hanketta pilotoinut weRead-hanke. Tavoitteena on laajentaa weWrite-hanke koskemaan koko alkuopetusta lukuvuosina 2015-2017.  weWrite-pilottiluokassa tablettitietokoneiden päivittäinen käyttö on luonteva osa luokan muuta toimintaa. Ne tukevat eheyttävien oppimiskokonaisuuksien toteuttamista ja tarjoavat mahdollisuuden harjaannuttaa luku- ja kirjoitustaitoa monenlaisissa tilanteissa lapsen yksilöllisistä lähtökohdista käsin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen professori Tuija Turusen ja Charles Sturt Universityn tutkimusinstituutio RIPPLEn Dr Noella Mackenzien kanssa. Kohderyhmän muodostavat alkuopetuksen oppilaat, heidän vanhempansa/huoltajansa ja luokanopettajaopiskelijat.