Seija Keskitalo-Foley
University Lecturer
Education
Ph.D (Education), Dosent (Feminist Sociology of Education)

Contact
seija.keskitalo-foley@ulapland.fi
+358(0)40 4844116

SeijaKFnettiin.jpg  

Research interests 

Feminist perspectives on policy and practices of education, biographical reseach of agency of women living rural Finnish Lapland

Key publications

  • Keskitalo-Foley, Seija 2004. Kohti kuulumisen maisemia. Toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa. Acta Universitatis Lapponiensis 78. (Towards landscapes of belonging and voice. The spaces and places of actorship in the biographies of women living in rural Lapland).
  • Keskitalo-Foley, Seija 2011.Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä.(Women in Lapland in the era of new economy).
  • Komulainen, Katri, Naskali, Päivi, Korhonen, Maija & Keskitalo-Foley, Seija 2011. Internal Entrepreneurship – a Trojan horse of the neoliberal governance of education? Finnish pre- and in-service teachers’ implementation of and resistance towards entrepreneurship education . Journal of Critical Education Policy Studies 9 (1), 341-374.
  • Keskitalo-Foley, Seija 2010. ”Uusia” naisia, entisiä töitä? Näkökulmia naisten yrittäjyyskoulutuksiin. Teoksessa Katri Komulainen, Seija Keskitalo-Foley, Maija Korhonen & Sirpa Lappalainen (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere. Vastapaino. 231–250.
  • Keskitalo-Foley, Seija, Komulainen, Katri & Naskali, Päivi 2010. Risto Reipas riskinottaja. Koulutuspolitiikan tavoittelema ihannekansalainen. Teoksessa Keskitalo-Foley, Seija, Komulainen Katri, Korhonen, Maija & Lappalainen, Sirpa (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere: Vastapaino. 15–36.
  • Keskitalo-Foley, Seija 2009. Lappilaisnaisten toimijuuden paikkoja uuden talouden ajassa. Teoksessa Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho (toim.) Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. 215–244.
  • Keskitalo-Foley, Seija 2008. Paikantumia naisyrittäjyyden, yrittäjyys- ja aikuiskasvatuksen keskusteluihin. (Positions in discussions of female entrepreneurship and entrepereneurship and adult education). Aikuiskasvatus 28 (3), 186–195.
  • Keskitalo-Foley, Seija 2008. Aktivismia ja arjen feminismiä. Näkökulmia lappilaisen maaseudun naisten toimijuuteen. (Activism and everyday feminism. Perspectives on actorship of women in Lapland). Teoksessa Hanna-Mari Ikonen (toim.) Syrjäsilmällä – sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 4. 77–91.
  • Keskitalo-Foley, Seija 2006. Kolme näkökulmaa Lapin paikkana kokemiseen. (Three perspectives for experiencing Lapland as a place) Teoksessa Knuuttila, Seppo, Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.) Paikka. Eletty, kuviteltu, muisteltu. Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki: SKS, 129–146.


Tiedostot / Files