Yleistä ruotsin opiskeluun liittyvää

Opiskelijan tulee ymmärtää, että kielten opiskelu on intensiivistä ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, ja että oppiminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa tunneilla.

Kieliopinnot kannattaa suunnitella huolella ja laatia niistä realistinen aikataulu. Opinto-oppaassa on jokaisen kurssin kohdalla mainittu kurssin ajankohta (syksy / kevät) sekä vuosikurssi, jolle kyseinen kurssi on tarkoitettu. Kielten opintojaksot ovat harjoitusryhmiä, joissa 1 opintopiste on määritelty siten, että se vastaa 27 tuntia töitä. Kielikeskuksessa tämä on jaettu siten, että 12 tuntia on lähiopetusta ja 15 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Sovituista aikatauluista tulee pitää kiinni ja harjoitustyöt pitää palauttaa ajoissa. Myöhässä palautettuja harjoitustöitä ei välttämättä oteta edes vastaan, mutta ainakaan niistä ei anneta palautetta.

Ruotsin kielen opiskelussa käytetään jatkuvaa arviointia

Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kotitehtävien tekeminen vaikuttavat arvosanaan positiivisesti. Poissaolot, sekä passiivisuus tunneilla vaikuttavat arvosanaan negatiivisesti (paljon poissaoloja > vähän näyttöjä = vähän arvioitavaa).

Jotta opettaja voi arvioida osaamista, on näyttöjä oltava riittävästi. Mikäli näyttöjä ei ole riittävästi, voidaan kurssi hylätä.

Läsnäolovelvollisuus

Aktiivinen osallistuminen on olennainen edellytys kurssien hyväksyttävästi suorittamiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että tunneista on oltava vähintään 80 % läsnä.

On erityisen tärkeää osallistua kurssin aloitusluennolle tai ensimmäiselle oppitunnille, jotta opiskelija saa käsityksen kurssista, arvioinnista ja kurssiin sisältyvistä tehtävistä kokonaisuutena.

Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat mm. oma tai lapsen sairaus, sairastuneesta lähimmäisestä huolehtiminen, raskauteen liittyvät syyt ja kertausharjoitukset. Näissä tapauksissa opiskelijan pitää esittää hyväksyttävä dokumentti poissaolon syystä.

Työssäkäynti opiskelujen ohella ei ole force majeure -este, eivät myöskään henkilökohtaiset matkat. Kannattaa muistaa, että opettajalla ei ole velvollisuutta laatia ylimääräisiä tehtäviä tällaisten poissaolojen korvaamiseksi. Jos poissaoloja on liikaa, kurssin suorittaminen jää kesken.

Poissaolosta tulee ilmoittaa erityisesti siinä tapauksessa, että opiskelija on vastuussa oppitunnin toteutuksesta ja onnistumisesta (esim. esitelmä tai alustus). Puuttuvia harjoituksia ja kotitehtäviä pohtiessaan opiskelijan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä  muihin saman ryhmän opiskelijoihin. Poissaolo ei siis vapauta tehtävistä tai oppimisesta.