Hyväksilukeminen

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN KORVAAVUUDET
Opiskelija voi kielikeskuksen päätöksen mukaisesti korvata tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia kieli- ja viestintäopintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetuilla kursseilla riippumatta niiden suoritusvuodesta. Kurssien täytyy olla laajuudeltaan, osaamistavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan vastaavia.

Toisen korkeakoulun päättämiä hyväksilukuja ei voida hyväksilukea sellaisenaan edelleen Lapin yliopistoon. Päätökset tehdään alkuperäisten suoritusten perusteella.

Muualla kuin Lapin korkeakoulukonsernin oppilaitoksissa tai opiskelijavaihdossa suoritettuja
kielten alkeiskursseja ei voida hyväksilukea.

Toisessa korkeakoulussa suoritetut kieli- ja viestintäopinnot hyväksiluetaan ruotsin peruskursseja lukuun ottamatta hyväksytty-arvosanalla riippumatta niiden alkuperäisistä arvosanoista.

VAIHDOSSA SUORITETUT KIELIKURSSIT
Vaihdossa suoritettuja kielikursseja voidaan korvaamisen ohella myös sisällyttää tutkintoon XUKI0001-koodilla, johon kootaan kaikki vaihdossa suoritetut kielikurssit, joista ei voi antaa korvaavuutta.

Ulkomailla suoritettujen kieliopintojen hyväksilukemista haettaessa on hyväksilukemishakemuksen mukana toimitettava myös selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä.

HAKEMINEN
Kieli- ja viestintäopintoihin haetaan korvaavuutta tai sisällyttämistä talon yhteisellä hyväksilukemislomakkeella, jolloin yhteen lomakkeeseen laitetaan kaikki saman kielen tai viestinnän kurssit. Lomakkeen mukaan liitetään opintosuoritusotteet, mahdolliset todistusjäljennökset, kurssien sisältökuvaukset sekä muut asiapaperit, joilla voi osoittaa korvaavuuden.

Lomake toimitetaan liitteineen kielikeskuksen kansliaan tai kielikeskuksen toimistoa vastapäätä olevaan valkoiseen korvaavuuslaatikkoon (toimisto 269E, E-siipi, 2. krs).

PÄÄTÖS
Opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaavuudesta tai vaihdossa suoritettujen kielikurssien sisällyttämisestä päättää opintojakson tai –kokonaisuuden tai kielen tai viestinnän vastuuopettaja.

OIKAISUMENETTELY
Hyväksilukupäätökseen tyytymätön voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon. Oikaisupyyntö toimitetaan suoraan päätöksen tehneelle. Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. Hyväksilukupäätöksen tehneen opettajan tulee antaa oikaisupyyntöön tekemänsä päätös kuukauden kuluessa oikaisupyynnön jättämisestä. Päätös tulee antaa kirjallisesti.

Hyväksilukemista koskevaan oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Muutosta opiskelija voi hakea 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Muutoshakemus toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnasta määrätään Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (yliopistolaki 84 §).AHOT
(= Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)

Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitus osaamisen hyväksilukemista haetaan talon yhteisellä AHOT-lomakkeella. Lomakkeessa tulee selvittää mm. minkälaista ja kuinka paljon aikaisempaa kokemusta opiskelijalla on,
millaista osaamista kokemuksen kautta on saavutettu, miten osaaminen vastaa korvattavaksi esitettävien opintojaksojen ja/tai –kokonaisuuksien osaamistavoitteita, mitä opintojaksoja ja/tai -kokonaisuuksia osaamisella on tarkoitus hyväksilukea.

HAKEMINEN
Lomakkeen mukaan on liitettävä hyväksiluvun arvioimiseksi tarvittava määrä liitteitä esim. työtodistuksia, portfolioita, oppimispäiväkirjoja, julkaisuja ja muita kirjallisia raportteja tai muita dokumentoituja osoituksia hankitusta osaamisesta.

Oleellista siis on, että opiskelija ei esitä pelkästään dokumenttia, vaan myös kuvaa, mitä opintojen tavoitteisiin liittyvää osaamista hänellä on esitetyn dokumentin pohjalta.

AHOT-lomake toimitetaan liitteineen kielikeskuksen kansliaan tai kielikeskuksen toimistoa vastapäätä olevaan valkoiseen korvaavuuslaatikkoon (toimisto 269E, E-siipi, 2. krs).

TIEDOKSIANTO
Hyväksilukemisesta tehty päätös perusteluineen annetaan opiskelijalle tiedoksi kopiona. Päätöksen mukaan liitetään päätöksentekijöiden yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten sekä oikaisuosoitus.

OIKAISUMENETTELY
Hyväksilukupäätökseen tyytymätön voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon ja se toimitetaan päätöksen tehneelle. Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. Päätöksen tehneen tulee antaa oikaisupyyntöön tekemänsä päätös kuukauden kuluessa oikaisupyynnön jättämisestä. Päätös tulee antaa kirjallisesti.

Hyväksilukemista koskevaan oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Muutosta opiskelija voi hakea 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Muutoshakemus toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnasta määrätään Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (yliopistolaki 84 §).