Muualla suoritettujen opintojen  (formaalin oppimisen) hyväksilukeminen (korvaavuudet)

Kielikeskus käyttää hyväksilukuperusteinaan Lapin yliopiston hyväksilukudokumenttia sekä myös AHOT korkeakouluissa -hankkeessa hyväksyttyjä kielten ja viestinnän työryhmän suosituksia tarkentavina ohjeina. Lapin yliopiston dokumentin  "Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lapin yliopistossa" päivitetty kuvaus on hyväksytty Lapin yliopiston hallituksessa 16.6.2014. Liitetiedostona oleva dokumentti täsmentää yliopistolaissa (558/2009, 44 §) ja Lapin yliopiston tutkintosäännössä (16.6.2014, 8 §) kerrottuja hyväksilukemisen yleisperiaatteita.

Kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluvun valtakunnalliset suositukset:

----------------------------------------------------
AHOT korkeakouluissa -hanke
Kielten ja viestinnän työryhmä 8.9.2011

Formaalisti opitun hyväksiluvut: korvaavuudet

Tämä suositus koskee korkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja.
 
1. Kaikki korkeakoulututkintoihin vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa hyväksilukemisten kautta, ellei korkeakoulu toisin päätä.
 
2. Suomen/ruotsin kielessä korkeakoulussa suoritettuun (vastaavan tai soveltuvan alan) alempaan tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot hyväksytään sellaisinaan maisterikoulutukseen tulevilla opiskelijoilla, ellei korkeakoulu toisin päätä.
 
3. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) ja osaamistavoitteiltaan vastaavat kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa korkeakoulussa, opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.
 
4. Jos opiskelija on suorittanut toisen koulutusalan kieli- ja viestintäopintoja kotimaisessa korkeakoulussa ja osoittanut niissä tutkintoon vaadittavaa osaamista, opintoja suositellaan täydennettäviksi alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta. Mahdollinen täydennys arvioidaan kyseisen korkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Tutkintoon kuuluvan suomen/ruotsin kielen arvioinnin osalta noudatetaan edeltävän korkeakoulun antamaa arviointia.
 
5. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset (EVK) ja osaamistavoitteiltaan vastaavat vieraiden kielten opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa, opinnot suositellaan hyväksiluettaviksi sellaisenaan vähäisten laajuuserojen estämättä.
Jos opiskelija on suorittanut muita kuin kieliopintoja ulkomailla, hän ei voi saada suoraa hyväksilukua tutkintoon vaadittaviin kieliopintoihin. Ehdotetaan harkittavaksi, että näitä opintoja voidaan tarkoituksenmukaisessa määrin hyväksilukea myös kieliopintoihin, kun opinnot sisältävät selvästi tunnistettavissa olevan kieli- ja viestintäkomponentin ja vastaavat tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojen osaamistavoitteita.
 
6. Suositellaan, että päätöksen formaalisti opitun hyväksiluvuista tekevät kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijat, esim. kielikeskukset tai kielten ja viestinnän opettajat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------