OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA


YLEISTÄ KIELIOPINNOISTA

KIELIOPINTOJEN VAATIMUSTASO

Lapin yliopistossa kielten opetuksesta vastaa kielikeskus. Tiedekunnat taas päättävät, minkä laajuiset kieliopinnot kullakin koulutusalalla vaaditaan. Kielten vaatimustaso pohjautuu kuitenkin siihen oletukseen, että opiskelijalla on suoritettuna lukio tai vastaavat opinnot, mikä tarkoittaa, että toista kotimaista kieltä eli ruotsia ja vierasta kieltä on luettu pitkänä kielenä (peruskoulu ja lukio). Huomaa, että voit tarvittaessa osallistua kielten alkeis-, jatko- ja/tai valmentaville kursseille ennen tekstin ymmärtämisen kurssia. Tekstin ymmärtämisen kursseilla ei ole aikaa kieliopin kertaamiselle. Alkeis-, jatko- ja valmentavat kurssit eivät kuitenkaan käy pakollisiksi kieliopinnoiksi.

KIELIKURSSIEN TASOLUOKITUS

Kielikurssien kuvauksissa näkyy myös tasoluokitus eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan. Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1 - C2. Viitekehys toimii sekä opiskelijan itsearvioinnin että kielikurssien suunnittelun perustana. Lisäksi se toimii kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista.

 

 

PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ

A1 Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin

A2 Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta

ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

B1 Selviytyminen kielialueella

B2 Säännöllinen vuorovaikutus syntyperäisten kanssa

TAITAVA
KIELENKÄYTTÄJÄ

C1 Monipuolinen ja tehokas kielellinen ilmaisu

C2 Virheetön, täsmällinen ja sopiva kielenkäyttö vaativissa tilanteissa

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset ja tiedot mahdollisista ryhmien yhdistelyistä.

ALKUKOKEET

RUOTSI
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä
ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

ENGLANTI
Tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä 
ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

MUUT KIELET
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

KOHTI MONIPUOLISTA KIELITAITOA 

Kielikeskuksessa voit hankkia monipuolisen kielitaitoprofiilin. Tarjolla on perusopetuksen lisäksi myös valikoima kielen ja kulttuurin 25 op:n sivuainekokonaisuuksia sekä vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja.


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (20 op)

Kieliopinnot koostuvat pakollisista kieliopinnoista, joiden laajuus on 10 opintopistettä ja täydentävistä kieliopinnoista. OTM-tutkinnon pakollisia kieliopintoja pidetään täydentävinä kieliopintoina ON-tutkinnossa.

Oikeusnotaarin pakollisiin kieliopintoihin kuuluvat oikeudellinen ruotsi ja opiskelijan itse valitsema oikeudellinen vieras kieli, koodeilla 0710 ja 0711. Viestintäopinnoista tieteellisen kirjoittamisen perusteet suoritetaan notaaritutkielman yhteydessä koodilla OSUO0001. Puheviestintä, jonka voi valita opintojaksoista XPUH0001-0005, kuuluu pakollisiin perusopintoihin.

Oikeustieteen maisterin pakollinen syventävä oikeudellinen kielikurssi 0810-0811 suoritetaan joko ruotsin kielessä tai siinä vieraassa kielessä, josta on suoritettu oikeudelliset peruskurssit 0710-0711.

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän peruskurssit 0710-0711 järjestetään vuorovuosina syventävien oikeudellisten kielikurssien 0810-0811 kanssa. Lukuvuonna 2009-2010 järjestetään ranskan ja venäjän peruskurssit ORAN0710-0711, OVEN0710-0711 ja saksan syventävät kurssit OSAK0810-0811. Englannin ja ruotsin oikeudelliset perus- ja syventävät kielikurssit järjestetään joka vuosi.


OIKEUSNOTAARI (14 op)

Pakolliset perusopinnot
 (puheviestintä) (2 op)

Puheviestintä 2 op (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001   Puheviestintä 2 op
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004   Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005   Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Pakolliset kieliopinnot (ruotsi ja vieras kieli) (10 op)

ORUO0710  Oikeudellinen ruotsi, kirjallinen taito 2 op
ORUO0711  Oikeudellinen ruotsi, suullinen taito 3 op

OENG0710  Legal English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
OENG0711  Legal English: Oral Skills 2 ECTS cr

OSAK0710  Oikeudellinen saksa, kirjallinen taito 3 op
OSAK0711  Oikeudellinen saksa, suullinen taito 2 op

ORAN0710  Oikeudellinen ranska, kirjallinen taito 3 op
ORAN0711  Oikeudellinen ranska, suullinen taito 2 op

OVEN0710  Oikeudellinen venäjä, kirjallinen taito 3 op
OVEN0711  Oikeudellinen venäjä, suullinen taito 2 op

Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin)

XPUH0011  Oikeussaliviestintä 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op

OENG0710  Legal English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
OENG0711  Legal English: Oral Skills 2 ECTS cr

OSAK0710  Oikeudellinen saksa, kirjallinen taito 3 op
OSAK0711  Oikeudellinen saksa, suullinen taito 2 op

ORAN0710  Oikeudellinen ranska, kirjallinen taito 3 op
ORAN0711  Oikeudellinen ranska, suullinen taito 2 op

OVEN0710  Oikeudellinen venäjä, kirjallinen taito 3 op
OVEN0711  Oikeudellinen venäjä, suullinen taito 2 op

XENG0200  English: Language Use and Culture 25 ECTS cr
XSAK0200  Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri 25 op
XVEN0200  Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri 25 op

Notaaritutkielma
(akateemiset tekstitaidot) (2 op)

OSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op


OIKEUSTIETEEN MAISTERI (6 op)

Pakolliset kieliopinnot
 (syventävä ruotsi tai syventävä vieras kieli) (6 op) valitaan seuraavista:

ORUO0810  Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen 3 op
ORUO0811  Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito 3 op

OENG0810  Advanced Legal English: Writing 3 ECTS cr
OENG0811  Advanced Legal English: Oral Skills 3 ECTS cr

OSAK0810  Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen 3 op
OSAK0811  Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito 3 op

ORAN0810  Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen 3 op
ORAN0811  Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito 3 op

OVEN0810  Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen 3 op
OVEN0811  Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito 3 op

Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin)

XPUH0011  Oikeussaliviestintä 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op

XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op

OENG0710  Legal English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
OENG0711  Legal English: Oral Skills 2 ECTS cr

OSAK0710  Oikeudellinen saksa, kirjallinen taito 3 op
OSAK0711  Oikeudellinen saksa, suullinen taito 2 op

ORAN0710  Oikeudellinen ranska, kirjallinen taito 3 op
ORAN0711  Oikeudellinen ranska, suullinen taito 2 op

OVEN0710  Oikeudellinen venäjä, kirjallinen taito 3 op
OVEN0711  Oikeudellinen venäjä, suullinen taito 2 op

ORUO0810  Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen 3 op
ORUO0811  Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito 3 op

OENG0810  Advanced Legal English: Writing 3 ECTS cr
OENG0811  Advanced Legal English: Oral Skills 3 ECTS cr

OSAK0810  Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen 3 op
OSAK0811  Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito 3 op

ORAN0810  Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen 3 op
ORAN0811  Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito 3 op

OVEN0810  Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen 3 op
OVEN0811  Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito 3 op

XENG0200  English: Language Use and Culture 25 ECTS cr
XSAK0200  Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri 25 op
XVEN0200  Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri 25 op