YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA


YLEISTÄ KIELIOPINNOISTA

KIELIOPINTOJEN VAATIMUSTASO

Lapin yliopistossa kielten opetuksesta vastaa kielikeskus. Tiedekunnat taas päättävät, minkä laajuiset kieliopinnot kullakin koulutusalalla vaaditaan. Kielten vaatimustaso pohjautuu kuitenkin siihen oletukseen, että opiskelijalla on suoritettuna lukio tai vastaavat opinnot, mikä tarkoittaa, että toista kotimaista kieltä eli ruotsia ja vierasta kieltä on luettu pitkänä kielenä (peruskoulu ja lukio). Huomaa, että voit tarvittaessa osallistua kielten alkeis-, jatko- ja/tai valmentaville kursseille ennen tekstin ymmärtämisen kurssia. Tekstin ymmärtämisen kursseilla ei ole aikaa kieliopin kertaamiselle. Alkeis-, jatko- ja valmentavat kurssit eivät kuitenkaan käy pakollisiksi kieliopinnoiksi.

KIELIKURSSIEN TASOLUOKITUS

Kielikurssien kuvauksissa näkyy myös tasoluokitus eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan. Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1 - C2. Viitekehys toimii sekä opiskelijan itsearvioinnin että kielikurssien suunnittelun perustana. Lisäksi se toimii kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista.

 

PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ

A1 Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmauksin

A2 Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta

ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

B1 Selviytyminen kielialueella

B2 Säännöllinen vuorovaikutus syntyperäisten kanssa

TAITAVA
KIELENKÄYTTÄJÄ

C1 Monipuolinen ja tehokas kielellinen ilmaisu

C2 Virheetön, täsmällinen ja sopiva kielenkäyttö vaativissa tilanteissa

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset ja tiedot mahdollisista ryhmien yhdistelyistä.

ALKUKOKEET

RUOTSI
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä
ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

ENGLANTI
Tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä 
ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

MUUT KIELET
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

KOHTI MONIPUOLISTA KIELITAITOA 

Kielikeskuksessa voit hankkia monipuolisen kielitaitoprofiilin. Tarjolla on perusopetuksen lisäksi myös valikoima kielen ja kulttuurin 25 op:n sivuainekokonaisuuksia sekä vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja.


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

E-KIELET (20 + 10 op)

Kauppatieteellistä tutkintoa laskentatoimi tai markkinointi pääaineenaan sekä yhteiskuntatieteellistä tutkintoa johtaminen pääaineenaan opiskelevat opiskelijat suorittavat kieli- ja viestintäopinnot yhteensä 30 op laajuisena. Kieli- ja viestintäopinnoista 20 op suoritetaan kandidaatintutkinnossa ja 10 op maisterintutkinnossa.

Kieli- ja viestintäopintojen opiskelu kannattaa aloittaa jo heti ensimmäisenä lukuvuonna, esim. ruotsin ja englannin kielen opinnoilla ja puheviestinnän kursseilla. Akateemiset tekstitaidot sopivat hyvin suoritettavaksi kandidaatin tutkielman yhteydessä.

KANDIDAATIN TUTKINTO

KANDIVAIHEEN KIELIOPINNOT 20 op

Pakollisia kieliopintoja 14 op ovat viestinnän ja ruotsin lisäksi englannin kielen kaksi kurssia. Loput 6 op voi suorittaa joko englantia tai toista vierasta kieltä, tai molempia.

Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
ESUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001   Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002   Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001   Puheviestintä 2 op
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004   Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005   Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
ERUO0010  Ruotsin kirjallinen taito 2 op
ERUO0011  Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6-12 op)
EENG0101  English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
EENG0102   English: Oral Skills 3 ECTS cr

lisäksi voi valita:
EENG0104  English: Written Business Communication 3 ECTS cr
EENG0105  English: Writing 3 ECTS cr
EENG0106  English: Oral Business Communication Skills 3 ECTS cr

II vieras kieli (0-6 op)
(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)
TSAK0201  Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op
TRAN0201  French: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TVEN0201  Venäjän tekstin ymmärtäminen 3 op
TESP0201   Spanish: Reading Comprehension 3 ECTS cr

TSAK0206  Projekti- ja verkostointitaito, saksa 3 op
TRAN0206  French: Project and Networking Skills 3 ECTS cr
TVEN0206  Projekti- ja verkostointitaito, venäjä 3 op
TESP0206   Spanish: Project and Networking Skills 3 ECTS cr

MAISTERIN TUTKINTO

MAISTERIVAIHEEN KIELIOPINNOT 10 op

Suoritetaan 10 op vapaasti valittavia kieliopintoja seuraavista kursseista. Valinnaisiksi kieliopinnoiksi eivät käy kielten alkeis-, jatko- tai valmentavat kurssit (luetaan mukaan sivuaineopintoihin)!

Akateemiset tekstitaidot
Opiskelija voi valita akateemisten tekstitaitojen kursseista jonkun muun kuin pakollisissa kieliopinnoissa suorittamansa kurssivaihtoehdon.
ESUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001  Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002   Erilaiset asiatekstit 2 op
tai
Opiskelija voi valita syventävän akateemisten tekstitaitojen kurssin, jossa korostuu tieteellisyys ja asiantuntijuus.
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op

Puheviestintä
Opiskelija voi valita puheviestinnän kursseista jonkun muun kuin pakollisissa kieliopinnoissa suorittamansa kurssivaihtoehdon, mutta ei kuitenkaan XPUH0004 Esiintymisvarmuuden kehittäminen.
XPUH0001   Puheviestintä 2 op
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005  Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op
tai
Opiskelija voi valita syventävän puheviestinnän kurssin.
XTYO0101 Neuvottelutaito 2 op

Ruotsi
ERUO0002  Ruotsin suullinen ja kirjallinen yritysviestintä 3 op
TRUO0005  Ruotsin kirjoittaminen 2 op
TRUO0007  Työelämän ruotsin suullinen viestintä 3 op

Englanti
jos ei sisälly jo kandidaatintutkintoon:
EENG0104  English: Written Business Communication 3 ECTS cr
EENG0105  English: Writing 3 ECTS cr
EENG0106  English: Oral Business Communication Skills 3 ECTS cr

II vieras kieli
jos ei sisälly jo kandidaatintutkintoon:
(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)
TSAK0201  Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op
TRAN0201  French: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TVEN0201  Venäjän tekstin ymmärtäminen 3 op
TESP0201   Spanish: Reading Comprehension 3 ECTS cr

TSAK0206  Projekti- ja verkostointitaito, saksa 3 op
TRAN0206  French: Project and Networking Skills 3 ECTS cr
TVEN0206  Projekti- ja verkostointitaito, venäjä 3 op
TESP0206   Spanish: Project and Networking Skills 3 ECTS cr


S-KIELET (16 op)

Yhteiskuntatieteiden kieli- ja viestintäopinnot, S-kielet, ovat yhteensä 16 opintopistettä, jotka kaikki suoritetaan kandidaatintutkinnossa. Maisterintutkintoon ei kuulu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja.

Hallintotieteen, julkisoikeuden, kansainvälisten suhteiden, kuntoutuksen, sosiaalityön, sosiologian, soveltavan psykologian ja valtio-opin pääaineopiskelijat voivat suorittaa kieli- ja viestintäopintoja vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: viestinnän ja toisen kotimaisen kielen lisäksi voidaan suorittaa I vieras kieli (6 op) ja II vieras kieli (3 op) tai ainoastaan I vieras kieli 9 op:n laajuisena. Nopeasti kansainvälistyvien työmarkkinoiden tarpeiden valossa on erittäin suositeltavaa suorittaa myös toinen kieli, mikäli on opiskellut kieltä noin lukion oppimäärää vastaavasti. Toisen vieraan kielen tekstin ymmärtäminen (3 op) voidaan suorittaa myös saamen kielellä, jonka opetuksesta vastaa kasvatustieteiden tiedekunnan saamen kielen lehtori.

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan opintojaksoista.

Kielikeskus järjestää myös laajoja kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi. Kielten sivuainekokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden syventää kieli- ja kulttuuriosaamista merkittävästi. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.

KANDIDAATIN TUTKINTO

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (16 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
SSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001    Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002   Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001   Puheviestintä 2 op
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004   Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005  Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (3 op)
SRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 1 op
SRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
SENG0101 English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
SENG0102 English: Oral Skills 3 ECTS cr

lisäksi:
Englanti (3 op)

SENG0105 English: Writing 3 ECTS cr
tai
II vieras kieli (3 op)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen 3 op


T-KIELET (30 op) 

Matkailututkimuksen kieli- ja viestintäopinnot ovat yhteensä 30 opintopistettä, joista  24-25 op suoritetaan kandidaatintutkinnossa ja 5-6 op maisterintutkinnossa. Kieli- ja viestintäopinnot koostuvat pakollisista ja valinnaista opintojaksoista.

Kieli- ja viestintäopintojen opiskelu kannattaa aloittaa jo heti ensimmäisenä lukuvuonna, esim. ruotsin ja englannin kielen opinnoilla ja puheviestinnän kursseilla. Akateemiset tekstitaidot sopivat hyvin suoritettavaksi kandidaatin tutkielman yhteydessä.

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (14 + 5-6 op)

Matkailututkimuksen kandidaatintutkintoon kuuluu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Toinen vieras kieli 5-6 op kuuluu pakollisena opintona maisterintutkintoon. Toinen vieras kieli voidaan kuitenkin suorittaa jo kandidaatintutkinnossa valinnaisina kieliopintoina. Tällöin maisterintutkinnon 5-6 op ovat kokonaan valinnaisia.

Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001  Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002  Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001   Puheviestintä 2 op
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004   Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005   Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
TENG0101 English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TENG0102 English: Oral Skills 3 ECTS cr

Maisteritutkinnon II vieras kieli (5-6 op)
Vaihtoehtoisia kieliä II vieraaksi kieleksi ovat saksa, ranska, venäjä, espanja ja saame. Tiedekunta voi hyväksyä tutkintoon myös jonkin muun II vieraan kielen, mutta silloin kurssit on suoritettava muualla.

Toisen vieraan kielen kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla, jotka voi lukea sivuaineopintoihin. Alkeis- ja jatkokursseja ei kuitenkaan voi lukea varsinaisiin kieliopintoihin!

Valitaan yksi kieli, josta suoritetaan sekä tekstin ymmärtämisen kurssi (3 op) että projekti- ja verkostointitaidon kurssi (2-3 op).

TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen 3 op

TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa 2-3 op
TRAN0206 French: Project and Networking Skills 2-3 ECTS cr
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä 2-3 op
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills 2-3 ECTS cr
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame 2-3 op

VALINNAISET KIELI- TAI VIESTINTÄOPINNOT (10-11 + 0 op)

Valinnaisina kieli- ja viestintäopintoina suoritetaan 10-11 op vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja alla olevista kursseista. Poikkeuksena ovat akateemiset tekstitaidot ja puheviestintä, joista kummastakin hyväksytään valinnaisiin kieli- ja viestintäopintoihin vain yksi kurssi. Viestintäopintoihin hyväksytään myös yksi Intercultural Communication Program ICP:n opintojakso.

Valinnaisiksi kieli- ja viestintäopinnoiksi käyvät myös kielikeskuksen järjestämät  Kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuudet. Ne soveltuvat myös sivuaineiksi. Lukuvuonna 2009-2010 annetaan opetusta englannin, saksan ja venäjän kokonaisuuksista. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.

Valinnaisiksi kieliopinnoiksi eivät käy kielten alkeis-, jatko- tai valmentavat kurssit!

Akateemiset tekstitaidot

Opiskelija voi valita akateemisten tekstitaitojen kursseista jonkun muun kuin pakollisissa kieliopinnoissa suorittamansa kurssivaihtoehdon.
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001  Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002  Erilaiset asiatekstit 2 op
tai
Opiskelija voi valita syventävän akateemisten tekstitaitojen kurssin, jossa korostuu tieteellisyys ja asiantuntijuus.
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op

Puheviestintä
Opiskelija voi valita puheviestinnän kursseista jonkun muun kuin pakollisissa kieliopinnoissa suorittamansa kurssivaihtoehdon, mutta ei kuitenkaan XPUH0004 Esiintymisvarmuuden kehittäminen.
XPUH0001   Puheviestintä 2 op
XPUH0002   Esiintymistaito 2 op
XPUH0003   Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005   Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op
tai
Opiskelija voi valita syventävän puheviestinnän kurssin.
XTYO0101 Neuvottelutaito 2 op

Kulttuurienvälinen viestintä
KICP1101 Introduction to Intercultural Communication 7 op

Ruotsi
TRUO0004 Ruotsin yritysviestintä 3 op
TRUO0005 Ruotsin kirjoittaminen 2 op
TRUO0007 Työelämän ruotsin suullinen viestintä 3 op

Englanti
TENG0105 English: Writing 3 ECTS cr
TENG0104 English: Written Business Communication 3 ECTS cr

II vieras kieli
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen 3 op

TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa 2-3 op
TRAN0206 French: Project and Networking Skills 2-3 ECTS cr
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä 2-3 op
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills 2-3 ECTS cr
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame 2-3 op