TEACH AND LEARN - PARITYÖSKENTELYOHJELMA (2 op)

Kielikeskus ohjaa ja valvoo Teach and Learn - parityöskentelyohjelmaa, jossa opiskelijat opastavat toisiaan omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Opiskelijat tapaavat toisiaan säännöllisesti viikoittain ja keskustelevat ennalta sovituista teemoista. Kurssin alussa sovitaan käsiteltävistä sisällöistä yhdessä kielikeskuksen opettajan kanssa, jolle myös raportoidaan tapaamisten kulusta ja oppimisen edistymisestä seurantapäiväkirjan avulla.

Teach and Learn - parityöskentelyohjelman tavoitteena on 
1. antaa mahdollisuus tutustua kohdemaan kulttuuriin ja elämään sekä kehittää kommunikointitaitoja kohdekielessä
2. käyttää molempia kieliä tasapuolisesti niin, että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä
3. lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä
4. auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen elämään ja toisaalta valmentaa suomalaisia opiskelijoita ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten.

Ohjelma on tarkoitettu kaikentasoisille kielen oppijoille, myös alkeisopiskelijoille. Opiskelijoilta vaaditaan säännöllistä osallistumista pienryhmäkokoontumisiin, seurantapäiväkirjan kirjoittamista ja raportointia tutor-ohjaajalle. Työpanos on yhteensä 50 tuntia ja kokoontumisia 1-2 kertaa viikossa.

Hyväksytysti suoritetusta ohjelmasta kumpikin opiskelija saa kaksi opintopistettä sen kielen koodilla, jota on ohjelmassa opiskellut (esim. suomi vieraana kielenä XFIN0010, venäjä XVEN0010 jne.) ja arvosteluna käytetään hyväksytty/hylätty -arviointia. Ohjelma on valinnainen eikä korvaa muita kielikursseja vaan täydentää niitä. 

OHJEITA OHJELMAAN OSALLISTUVILLE

PARIN HANKKIMINEN JA OPISKELUSUUNNITELMAN TEKO
Etsi itsellesi pari, jonka äidinkieltä haluat oppia.

Kun olet löytänyt parin, tehkää mahdollisimman konkreettinen ja yksityiskohtainen opiskelusuunnitelma.
- aikataulu ja opiskeluympäristö
- lista opiskeltavista teemoista
- mahdollinen oppikirja

Tavoitteiden pitää olla konkreettisia ja niiden tulee perustua nykyisen kielitaidon kohentamiseen. (Esimerkiksi itsestä kertominen tai omasta alasta kertominen, sanomalehtitekstin ymmärtäminen tai referaatin kirjoittaminen.)

OHJELMAAN ILMOITTAUTUMINEN
Täyttäkää kurssisuunnitelma ja tulkaa yhdessä ilmoittautumaan kielikeskukseen opettajien vastaanottoaikoina tai sopikaa etukäteen tapaamisaika.

Alkukeskustelun ja kurssisuunnitelman hyväksymisen jälkeen voitte aloittaa ohjelman. Kurssisuunnitelmat jäävät ohjaavalle opettajalle.

Lisätietoja ohjelmasta antavat lehtori Riitta Kontio (suomen kieli), yliopisto-opettaja Valentina Katainen (venäjän kieli) ja lehtori Jörn Severidt (muut kielet).

Riitta.Kontio(at)ulapland.fi
Valentina.Katainen(at)ulapland.fi 
Jorn.Severidt(at)ulapland.fi

Päärakennus, E-siipi, 2. kerros

OHJELMAN SUORITTAMINEN
Kumpikin kerää omaan kansioonsa käyttämänsä materiaalin (esim. tekstit, kirjalliset harjoitukset, niiden korjaukset jne.) ja pitää päiväkirjaa tapaamisista (tapaamisen ajankohta, kesto, opiskeltavat teemat, käytetyt työtavat sekä kommentteja omasta oppimisesta).

On tärkeää, että valmistaudutte tapaamisiin esimerkiksi lukemalla tai kirjoittamalla sovitun tekstin tai opiskelemalla keskustelun teemaan liittyvää sanastoa ja että käytätte oppimianne asioita myöhemmin.

Eri kielten opiskelu pidetään irrallaan toisistaan. Jos tapaatte kahden tunnin ajan, ensimmäinen tunti kannattaa käyttää kielen A tai toinen kielen B opiskeluun.

OHJELMAN RAPORTOINTI
Ohjelman lopuksi täyttäkää kumpikin itsearviointilomake, jolla arvioitte työskentelynne onnistumista ja oppimistanne.

Kummankaan suoritusta ei voida hyväksyä elleivät molemmat ole mukana sekä alku- että loppukeskustelussa. Loppukeskusteluun voi tulla opettajien vastaanottoaikoina tai etukäteen sovittuna ajankohtana.

Liitetiedostot