YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEET


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

S-KIELET (16 op)


Yhteiskuntatieteiden kieli- ja viestintäopinnot, S-kielet, ovat yhteensä 16 opintopistettä, jotka kaikki suoritetaan kandidaatintutkinnossa. Maisterintutkintoon ei kuulu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja.

Hallintotieteen, julkisoikeuden, kansainvälisten suhteiden, kuntoutuksen, sosiaalityön, sosiologian, soveltavan psykologian ja valtio-opin pääaineopiskelijat voivat suorittaa kieli- ja viestintäopintoja vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: viestinnän ja toisen kotimaisen kielen lisäksi voidaan suorittaa I vieras kieli (6 op) ja II vieras kieli (3 op) tai ainoastaan I vieras kieli (9 op). Nopeasti kansainvälistyvien työmarkkinoiden tarpeiden valossa on erittäin suositeltavaa suorittaa myös toinen kieli, mikäli on opiskellut kieltä noin lukion oppimäärää vastaavasti.

Toisen vieraan kielen kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla. Kielikeskus järjestää myös espanjan, saksan ja venäjän valmentavia kielikursseja. Kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin kieltä lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin. Muita kielioppia kertaavia kursseja ovat esim. kielen ja kulttuurin kokonaisuuksien täydentävät kurssit (XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, saksassa, ranskassa ja venäjässä (XESP0003-4, XSAK0003-4, XRAN0003-4 ja XVEN0003-4). 

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja T-kielten valinnaisista opintojaksoista.

Kielikeskus järjestää myös laajoja kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi. Kielten sivuainekokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden syventää kieli- ja kulttuuriosaamista merkittävästi. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.


PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (16 op)


Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005 Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (3 op)
SRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 1 op
SRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

Englanti (6 op)
SENG0101 English: Reading Comprehension 3 ECTS cr
SENG0102 English: Oral Skills 3 ECTS cr

Lisäksi pakollisena suoritetaan toinen seuraavista:
Englanti (3 op)

SENG0105 English: Writing 3 ECTS cr
tai
II vieras kieli (3 op)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen 3 op