YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN


Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset.

ALKUKOKEET

Ruotsi
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Englanti
Englannin tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen
rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista, ellei kurssin opettaja toisin ilmoita. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Muut kielet
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

RUOTSIN VALMENTAVAT KURSSIT

Kielikeskus järjestää myös ruotsin valmentavia kursseja. Opintojaksot  XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi ja XRUO0007 Nätfräsch (verkkokurssi) pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssien tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssit eivät korvaa pakollisia ruotsin kursseja.

Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. osallistuvat oppiaineensa pakolliselle ruotsin kurssille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

MUITA KIELIKURSSEJA

Kielikeskus järjestää useissa kielissä alkeis- ja jatkokursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle hänen haluamansa kielen perusteet. Kielen perusteita edellytetään esim. toisen vieraan kielen kursseilla.

Kielikeskus järjestää myös espanjan, saksan ja venäjän valmentavia kielikursseja. Kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin kieltä lukeneille opiskelijoille kieliopin kertausta tai tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin.

Muita kielioppia kertaavia kursseja ovat esim. kielen ja kulttuurin kokonaisuuksien täydentävät kurssit (XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, saksassa, ranskassa ja venäjässä (XESP0003-4, XSAK0003-4, XRAN0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI  -OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän kielen ja kulttuurin kokonaisuuksista. OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (20 op)

Kieliopinnot koostuvat pakollisista kieliopinnoista, joiden laajuus on 20 opintopistettä ja täydentävistä kieliopinnoista. OTM-tutkinnon pakollisia kieliopintoja pidetään täydentävinä kieliopintoina ON-tutkinnossa.

OIKEUSNOTAARI

Oikeusnotaarin pakollisiin kieliopintoihin kuuluvat oikeudellinen ruotsi ja opiskelijan itse valitsema oikeudellinen vieras kieli, koodeilla 0710 ja 0711. Viestintäopinnoista tieteellisen kirjoittamisen perusteet suoritetaan notaaritutkielman yhteydessä koodilla OSUO0001. Puheviestintä, jonka voi valita opintojaksoista XPUH0001-0005, kuuluu pakollisiin perusopintoihin.

OIKEUSTIETEEN MAISTERI

Oikeustieteen maisterin pakollinen syventävä oikeudellinen kielikurssi 0810-0811 suoritetaan joko ruotsin kielessä tai siinä vieraassa kielessä, josta on suoritettu oikeudelliset peruskurssit 0710-0711.

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän peruskurssit 0710-0711 järjestetään vuorovuosina syventävien oikeudellisten kielikurssien 0810-0811 kanssa. Englannin ja ruotsin oikeudelliset perus- ja syventävät kielikurssit järjestetään joka vuosi.


OIKEUSNOTAARI (14 op)

Pakolliset perusopinnot
 (puheviestintä) (2 op)

Puheviestintä 2 op (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001  Puheviestintä 2 op
XPUH0002  Esiintymistaito 2 op
XPUH0003  Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004  Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005  Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Pakolliset kieliopinnot (ruotsi ja vieras kieli) (10 op)

ORUO0710  Oikeudellinen ruotsi, kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
ORUO0711  Oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B1) 3 op

OENG0710  Legal English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
OENG0711  Legal English: Oral Skills (CEFR B2) 2 ECTS cr

OSAK0710  Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OSAK0711  Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

ORAN0710  Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
ORAN0711  Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OVEN0710  Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OVEN0711  Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin)

XPUH0011  Oikeussaliviestintä 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op

OENG0710  Legal English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
OENG0711  Legal English: Oral Skills (CEFR B2) 2 ECTS cr

OSAK0710  Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OSAK0711  Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

ORAN0710  Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
ORAN0711  Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OVEN0710  Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OVEN0711  Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

XENG0200  English: Language Use and Culture (CEFR C1) 25 ECTS cr
XSAK0200  Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op
XVEN0200  Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op

Notaaritutkielma
(akateemiset tekstitaidot) (2 op)

OSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op


OIKEUSTIETEEN MAISTERI (6 op)

Maisterintutkinnon pakolliset kieliopinnot
  (syventävä ruotsi tai syventävä vieras kieli) (6 op) valitaan seuraavista:

ORUO0810  Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORUO0811  Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OENG0810  Advanced Legal English: Writing (CEFR B2/C1) 3 ECTS cr
OENG0811  Advanced Legal English: Oral Skills (CEFR B2/C1) 3 ECTS cr

OSAK0810  Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OSAK0811  Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

ORAN0810  Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORAN0811  Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OVEN0810  Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OVEN0811  Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin)

XPUH0011  Oikeussaliviestintä 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op

XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op

OENG0710  Legal English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
OENG0711  Legal English: Oral Skills 2 (CEFR B2) ECTS cr

OSAK0710  Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OSAK0711  Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

ORAN0710  Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
ORAN0711  Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OVEN0710  Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OVEN0711  Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

ORUO0810  Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORUO0811  Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OENG0810  Advanced Legal English: Writing (CEFR B2/C1) 3 ECTS cr
OENG0811  Advanced Legal English: Oral Skills (CEFR B2/C1) 3 ECTS cr

OSAK0810  Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OSAK0811  Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

ORAN0810  Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORAN0811  Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OVEN0810  Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OVEN0811  Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

XENG0200  English: Language Use and Culture (CEFR C1) 25 ECTS cr
XSAK0200  Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op
XVEN0200  Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op