YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

JOHTAMINEN JA MATKAILUTUTKIMUS 


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

T-KIELET (25 + 5 op)
 

Matkailututkimuksen ja johtamisen kieli- ja viestintäopinnot, T-kielet, ovat yhteensä 30 opintopistettä, joista 25 op suoritetaan kandidaatintutkinnossa ja 5 op maisterintutkinnossa. Kieli- ja viestintäopinnot koostuvat pakollisista ja valinnaista opintojaksoista. Matkailututkimuksen pääaineopiskelijoilla maisteritutkinnon kieliopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta II vieraan kielen opintojaksosta, johtamisen pääaineopiskelijat saavat itse valita maisteritutkinnon 5 op valinnaisista opintojaksoista.

Kieli- ja viestintäopintojen opiskelu kannattaa aloittaa jo heti ensimmäisenä lukuvuonna, esim. ruotsin ja englannin kielen opinnoilla ja puheviestinnän kursseilla. Akateemiset tekstitaidot sopivat hyvin suoritettavaksi kandidaatin tutkielman yhteydessä.

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN


Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset.

ALKUKOKEET

RUOTSI
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

ENGLANTI
Tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen
rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

MUUT KIELET
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

RUOTSIN VALMENTAVAT KURSSIT

Kielikeskus järjestää myös ruotsin valmentavia kursseja. Opintojaksot XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi ja XRUO0007 Nätfräsch (verkkokurssi) pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssien tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssit eivät korvaa pakollisia tai valinnaisia ruotsin kursseja, mutta ne voi lukea sivuaineopintoihin.

Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. osallistuvat oppiaineensa pakolliselle ruotsin kurssille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

II VIERAS KIELI

Toisen vieraan kielen
kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla. Alkeis- ja jatkokursseja ei voi lukea varsinaisiin kieliopintoihin! Ne voi kuitenkin lukea mukaan sivuaineopintoihin.

Kielikeskus järjestää myös espanjan, saksan ja venäjän valmentavia kielikursseja. Kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin kieltä lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin. Valmentavia kursseja ei voi lukea varsinaisiin kieliopintoihin, mutta ne voi sisällyttää sivuaineopintoihin. 

Muita kielioppia kertaavia kursseja ovat esim. kielen ja kulttuurin kokonaisuuksien täydentävät kurssit (XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, saksassa, ranskassa ja venäjässä (XESP0003-4, XSAK0003-4, XRAN0003-4 ja XVEN0003-4). Kielten jatkokursseja ei voi lukea varsinaisiin kieliopintoihin, mutta ne voi sisällyttää sivuaineopintoihin. Venäjän täydentävän kurssin ja saksan kieliopin kertauksen voi kuitenkin lukea valinnaisiin kieliopintoihin, koska ne ovat osa 25 op:n kokonaisuutta.


KANDIDAATINTUTKINTO

KANDIDAATTIVAIHEEN KIELIOPINNOT 25 op (14 op + 11 op)

Pakollisia kieli- ja viestintäopintoja 14 op ovat sekä johtamisen että matkailututkimuksen pääaineopiskelijoille viestinnän ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielen kaksi kurssia. Kandidaattivaiheen loput 11 op voi valita vapaasti, kuitenkin siten, että suomen kielen viestintää voi pakollisiin ja valinnaisin kieliopintoihin sisällyttää yhteensä enintään 8 op (4 op akateemisia tekstitaitoja + 4 op puheviestintää). Ylimääräiset viestinnän kurssit voi sisällyttää sivuaineopintoihin.

Kandidaattivaiheen pakolliset kieli- ja viestintäkurssit (14 op):

Akateemiset tekstitaidot (2 op)
(valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005 Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
TENG0101 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
TENG0102 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr


Kandidaattivaiheen valinnaiset kieli- ja viestintäkurssit
(11 op) (sekä johtamisen pääaineopiskelijoiden maisterivaiheen 5 op)  valitaan seuraavista kursseista:

Akateemisten tekstitaitojen ja puheviestinnän kursseista hyväksytään valinnaisiin kieli- ja viestintäopintoihin vain yksi kurssi:

Akateemiset tekstitaidot

Opiskelija voi valita akateemisten tekstitaitojen kursseista jonkun muun kuin pakollisissa kieliopinnoissa suorittamansa kurssivaihtoehdon.
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op
tai
Opiskelija voi valita syventävän akateemisten tekstitaitojen kurssin, jossa korostuu tieteellisyys ja asiantuntijuus.
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op

Puheviestintä
Opiskelija voi valita puheviestinnän kursseista jonkun muun kuin pakollisissa kieliopinnoissa suorittamansa kurssivaihtoehdon, mutta ei kuitenkaan XPUH0004 Esiintymisvarmuuden kehittäminen.
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005 Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op
tai
Opiskelija voi valita syventävän puheviestinnän kurssin.
XTYO0101 Neuvottelutaito 2 op

Valinnaisiin viestintäopintoihin hyväksytään myös yksi Intercultural Communication Program ICP:n opintojakso:
Kulttuurienvälinen viestintä

KICP1101 Introduction to Intercultural Communication 5 ECTS cr

Ruotsi
TRUO0004 Ruotsin yritysviestintä (CEFR B1) 3 op
TRUO0005 Ruotsin kirjoittaminen (CEFR B1) 3 op
TRUO0007 Työelämän ruotsin suullinen viestintä (CEFR B2) 3 op

Englanti 
TENG0104 English: Written Business Communication (CEFR B2/C1) 3 ECTS cr
TENG0105 English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
TENG0106 English: Oral Business Communication Skills (CEFR B2/C1) 3 ECTS cr

II vieras kieli
(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op 

TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS cr
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS cr
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op

Valinnaisiksi kieli- ja viestintäopinnoiksi käyvät myös kielikeskuksen järjestämät Kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksien opintojaksot. Kokonaisuudet soveltuvat myös sivuaineiksi. Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän kokonaisuuksista. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.

Valinnaisiksi kieliopinnoiksi eivät käy kielten alkeis-, jatko- tai valmentavat kurssit (luetaan mukaan sivuaineopintoihin)!  
 

MAISTERINTUTKINTO 

MAISTERIVAIHEEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 5 op


Johtamisen pääaineopiskelijat suorittavat maisterin tutkinnossa 5 op valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja (ks. kandivaiheen valinnaisten kurssien lista).

Matkailututkimuksen maisterintutkintoon kuuluu pakollisena opintona II vieras kieli 5 op. Toinen vieras kieli voidaan kuitenkin suorittaa jo kandidaatintutkinnossa valinnaisina kieliopintoina. Tällöin maisterintutkinnon 5 op voi valita vapaasti, kuitenkin siten, että suomen kielen viestintää voi kandidaatin ja maisterin pakollisiin ja valinnaisin kieliopintoihin sisällyttää yhteensä enintään 8 op (4 op akateemisia tekstitaitoja + 4 op puheviestintää). Ylimääräiset viestinnän kurssit voi sisällyttää sivuaineopintoihin.

Vaihtoehtoisia kieliä II vieraaksi kieleksi ovat saksa, ranska, venäjä, espanja ja saame. Tiedekunta voi hyväksyä tutkintoon myös jonkin muun II vieraan kielen, mutta silloin kurssit on suoritettava muualla.

Matkailututkimuksen pakolliset maisterivaiheen kielikurssit (5 op):

Valitaan yksi kieli, josta suoritetaan sekä tekstin ymmärtämisen kurssi (3 op) että projekti- ja verkostointitaidon kurssi (2 op).

II vieras kieli 
jos ei sisälly jo kandidaatintutkintoon:
(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op 

TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS cr
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS cr
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op