YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEET


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

S-KIELET (16 op)


Yhteiskuntatieteiden kieli- ja viestintäopinnot, S-kielet, ovat yhteensä 16 opintopistettä, jotka kaikki suoritetaan kandidaatintutkinnossa. Maisterintutkintoon ei kuulu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja.
 
Hallintotieteen, julkisoikeuden, kansainvälisten suhteiden, kuntoutuksen, sosiaalityön, sosiologian, soveltavan psykologian ja valtio-opin pääaineopiskelijat voivat suorittaa kieli- ja viestintäopintoja vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: viestinnän ja toisen kotimaisen kielen lisäksi voidaan suorittaa I vieras kieli (6 op) ja II vieras kieli (3 op) tai ainoastaan I vieras kieli (9 op). Nopeasti kansainvälistyvien työmarkkinoiden tarpeiden valossa on erittäin suositeltavaa suorittaa myös toinen kieli, mikäli on opiskellut kieltä noin lukion oppimäärää vastaavasti.

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja T-kielten valinnaisista opintojaksoista.

Kielikeskus järjestää myös laajoja kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi. Kielten sivuainekokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden syventää kieli- ja kulttuuriosaamista merkittävästi. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän kielen ja kulttuurin kokonaisuuksista. 

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset.

ALKUKOKEET

RUOTSI
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

ENGLANTI
Tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen
rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

MUUT KIELET
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

RUOTSIN VALMENTAVAT KURSSIT

Kielikeskus järjestää myös ruotsin valmentavia kursseja. Opintojaksot XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi ja XRUO0007 Nätfräsch (verkkokurssi) pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssien tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssit eivät korvaa pakollisia ruotsin kursseja, mutta ne voi lukea sivuaineopintoihin.

Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. osallistuvat oppiaineensa pakolliselle ruotsin kurssille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

II VIERAS KIELI

Toisen vieraan kielen
kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla.

Kielikeskus järjestää myös espanjan, saksan ja venäjän valmentavia kielikursseja. Kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin kieltä lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin.

Muita kielioppia kertaavia kursseja ovat esim. kielen ja kulttuurin kokonaisuuksien täydentävät kurssit (XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, saksassa, ranskassa ja venäjässä (XESP0003-4, XSAK0003-4, XRAN0003-4 ja XVEN0003-4).


KANDIDAATINTUTKINTO

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (16 op)


Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0004 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
XPUH0005 Haastattelu- ja ohjaustaidot 2 op

Ruotsi (3 op)
SRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1 op
SRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
SENG0101 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
SENG0102 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr


Lisäksi pakollisena suoritetaan toinen seuraavista:
Englanti (3 op)

SENG0105 English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
tai
II vieras kieli (3 op)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op