Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteet

Kieli- ja viestintäopinnot

S-kielet (17 op + 5 op) (5 op vain johtamisen pääaineopiskelijat)
 

Hallintotieteen, soveltavan psykologian ja johtamisen, politiikkatieteiden ja sosiologian sekä sosiaalityön pääaineopiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot, S-kielet, ovat kandidaatintutkinnossa yhteensä 17 opintopistettä. Maisterintutkintoon ei kuulu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja muilla kuin johtamisen pääaineopiskelijoilla, jotka suorittavat maisterintutkinnossa 5 op valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja T-kielten valinnaisista kursseista.  

Opiskelijat voivat suorittaa kandidaatintutkinnon kieli- ja viestintäopinnot vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: viestinnän ja toisen kotimaisen kielen lisäksi voidaan suorittaa I vieras kieli (6 op) ja II vieras kieli (3 op) tai ainoastaan I vieras kieli (9 op). Nopeasti kansainvälistyvien työmarkkinoiden tarpeiden valossa on erittäin suositeltavaa suorittaa myös toinen kieli, mikäli on opiskellut kieltä noin lukion oppimäärää vastaavasti. Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja T-kielten valinnaisista opintojaksoista.

Kielikeskus järjestää myös laajoja kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi. Kielten sivuainekokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden syventää kieli- ja kulttuuriosaamista merkittävästi. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän kielen ja kulttuurin kokonaisuuksista.


Kieli- ja viestintäopintojen siirtymäohjeet uusiin opetussuunnitelmiin

Pääaineiden tutkintorakenteisiin kuuluu tietty määrä kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli vaatimukset ovat tiukentuneet (esim. uuteen tutkintorakenteeseen on lisätty kursseja), eivät tiukentuneet vaatimukset koske aiemmin opintonsa aloittaneita. Tällöin esim. aiemmin suoritettu ruotsin 3 op riittää jatkossakin. Syksystä 2013 alkaen kaikki uudet ruotsin kielen suoritukset tehdään kuitenkin 4 opintopisteen (kirjallinen taito 2 op, suullinen taito 2 op) laajuisena. Mikäli vaatimukset ovat helpottuneet (esim. vaadittavien kurssien määrä on vähentynyt), koskevat helpottuneet vaatimukset myös aiemmin opintonsa aloittaneita.


Kielikurssien järjestäminen

Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaasta. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset.

Alkukokeet

Ruotsi
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnät sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Englanti
Tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen  rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisista tekstin ymmärtämisen peruskursseista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Muut kielet
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

Ruotsin valmentavat kurssit

Kielikeskus järjestää myös ruotsin valmentavia kursseja. Opintojaksot XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi ja XRUO0007 Nätfräsch (verkkokurssi) pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssien tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssit eivät korvaa pakollisia ruotsin kursseja, mutta ne voi lukea sivuaineopintoihin.

Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. osallistuvat oppiaineensa pakolliselle ruotsin kurssille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

II Vieras kieli

Toisen vieraan kielen
kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla.

Kielikeskus järjestää myös saksan ja venäjän valmentavia kielikursseja. Kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin kieltä lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin.

Muita kielioppia kertaavia kursseja ovat esim. kielen ja kulttuurin kokonaisuuksien täydentävät kurssit (XSAK0201 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän täydentävä kurssi) sekä kielten jatkokurssit saksassa, ranskassa, venäjässä, espanjassa ja saamessa (XSAK0003-4, XRAN0003-4 ja XVEN0003-4, XESP0003-4, XSAA0003-4).KANDIDAATINTUTKINTO

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (17 op)


Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001  Puheviestintä 2 op
XPUH0001  Puheviestintä 2 op (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002  Esiintymistaito 2 op
XPUH0003  Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005  Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
SENG0101 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
SENG0102 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr


Lisäksi pakollisena suoritetaan toinen seuraavista:
Englanti (3 op)

SENG0105 English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
tai
II vieras kieli (3 op)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op


MAISTERINTUTKINTO (vain johtamisen pääaineopiskelijat)

Johtamisen pääaineopiskelijat
valitsevat maisterivaiheen 5 op seuraavista kursseista: 

Akateemiset tekstitaidot
Opiskelija voi valita syventävän akateemisten tekstitaitojen kurssin, jossa korostuu tieteellisyys ja asiantuntijuus. Kurssi pidetään osittain kirjoitusklinikkatyyppisenä.
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op

Puheviestintä 
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op 

Ruotsi
XRUO0009 Ruotsin kirjoittamisen kurssi Vethur (CEFR B1) 3 op
XRUO0010 Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat (CEFR B2) 3 op

Englanti 
TENG0104 English: Oral and Written Business Communication (CEFR B2) 3 ECTS cr
TENG0105 English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr (pakollisena valinnaisena pitää olla joku muu kuin SENG0105)

II vieras kieli

(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS cr
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op 

TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS cr
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS cr
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op

Valinnaisiksi kieli- ja viestintäopinnoiksi käyvät myös kielikeskuksen järjestämät Kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksien opintojaksot. Kokonaisuudet soveltuvat myös sivuaineiksi. Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän kokonaisuuksista. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.

Valinnaisiksi kieliopinnoiksi eivät käy kielten alkeis-, jatko- tai valmentavat kurssit (luetaan mukaan sivuaineopintoihin)!