Kirjaston laatukäsikirja

Lapin yliopistokirjasto on osa kansainvälistä tiede- ja taideyliopistoa, jonka tavoitteita kirjasto tukee tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja tietoaineistoja tutkimuksen, opetuksen, opiskelun ja julkaisutoiminnan tarpeisiin. Vuoden 2010 alusta alkaen yliopistokirjasto on ollut osa Lapin korkeakoulukirjastoa. Kirjasto kehittää palveluitaan osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä kirjastoverkkoa.

Yliopistokirjaston laatukäsikirja on laadunvarmistuksen työväline. Siinä kuvataan kirjaston organisaatio, voimavarat sekä kirjaston sisäiset toimintaperiaatteet keskeisten toimintojen osalta sekä niihin liittyvä toiminnan ohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä. Kirjaston laatukäsikirja pohjautuu Lapin yliopiston laatukäsikirjaan (intranet).

Yliopistokirjaston toimintaa ohjaa Lapin yliopiston strategia 2020. Yliopiston strategia sisältää perustoimintojen strategiset tavoitteet. Kirjasto on määritellyt näiden strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi keskeiset toimenpiteet, joita tarkentamalla muodostetaan toimeenpanosuunnitelma. Se sisältää kirjaston laatutavoitteet, arviointikriteerit sekä laatua varmentavat toimenpiteet.

Kirjaston vuositavoitteista sovitaan ja toimintaa arvioidaan tulos- ja kurkistusneuvotteluissa sekä vuosittain toimintakertomuksessa. Henkilökunnan kanssa käytävissä kehitys- ja prosessikeskusteluissa tuodaan strategia ja laatuajattelu yksilötasolle.

1. Johtaminen
1.1 Organisaatio
1.2 Missio, visio, strategia
1.3 Henkilöstö

2. Kirjaston perushtävät yliopiston perustehtävien edistäjinä
2.1 Tietoaineistojen hankinta ja ylläpito
2.2 Asiakaspalvelu
2.3 Tietopalvelu ja koulutus
2.4 Metatiedon tuotanto

3. Kirjaston erillistehtävät, Kustannustoiminta

4. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus