3. ERILLISTEHTÄVÄT 

Kustannustoiminta

Yliopistokirjastossa toimivan Lapin yliopistokustannuksen tehtävänä on edistää yliopiston julkaisutoimintaa ja lisätä sitä kautta yliopistossa tehtävän tutkimuksen sekä koko yliopiston tunnettuutta sekä parantaa julkaisujen saatavuutta – motiivi kustannustoimintaan on tutkimustulosten ja uuden tiedon tehokas levittäminen.

Lapin yliopistokustannus (Lapland University Press=LUP) ylläpitää kirjaston yhteydessä Tiede- ja taidekirjakauppa TILAa. Julkaisuja myydään myös verkossa virtuaalisen verkkokirjakauppa Granumin kautta ja lisäksi elektronisina versioina verkkokirjakauppa Ellibsin kautta.

Kustannetut käsikirjoitukset väitöskirjoja lukuun ottamatta läpikäyvät vertaisarvioinnin ennen kustannuspäätöstä. Vertaisarviointimenettelyä kehitetään edelleen. Verkkojulkaisemista ja julkaisutietokantoja kehitetään edelleen. On tärkeää luoda käyttäjiä hyvin palvelevia ratkaisuja omassa verkkojulkaisemisessa ja luoda edellytykset tietokantojen tietosisältöjen haravointiin sekä kansallisiin että kansainvälisiin avoimen julkaisemisen julkaisuarkistoihin.

Vuonna 2004 yliopiston julkaisutoiminta oli hajanaista, myynti suunnittelematonta ja markkinointi olematonta. Toimintaa on kehitetty laatunäkökohdat huomioiden järjestelmällisesti. Keskeistä on ollut julkaistavien teosten sisällön laadunvarmistus ja kirjan laatu esineenä sekä palveluiden toimivuus niin yliopistoyhteisössä kuin myös ulospäin. Mittareina käytetään sekä tiedeyhteisöltä että suurelta yleisöltä saatavaa asiakaspalautetta (myös netin kautta) ja myynnin kehittymistä. Mittareita kehitetään edelleen. Perustana hyödynnettäville mittareille on myynnin ja varastotilanteen seurannan mahdollistava markkinointia tukeva kassajärjestelmä, jollaista ei toistaiseksi ole käytettävissä.

Esimerkkejä kehitystyöstä:

  • julkaisukoordinointi yliopistoyhteisössä käynnistyi 2004
  • julkaisujen myynti on organisoitu uudelleen 2004
  • Lapin yliopistokustannus/LUP perustettiin 2005
  • Tiede- ja taidekirjakauppa Tilan avajaiset syyskuu 2008
  • Kustannustoiminta on vakiintunut osaksi yliopistoyhteisön toimintaa. Kustannettujen ja julkaistujen kirjojen määrä oli perustamisvuonna 4, vuonna 2008 jo 29, (+ verkkojulkaisut) eli toiminta on kasvujohteista ja voimakkaasti kehittyvää.

Linkkejä: