1.3 Henkilöstö

Kirjastossa on oltava riittävästi asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa jotta palvelutaso säilyy hyvänä. Henkilöstöä koskevista asioista on määrätty Lapin yliopiston hallituksen 17.6.1998 hyväksymässä henkilöstöjohtosäännössä. Tietoja ja ohjeita mm. työajasta, palkkauksesta, työterveyshuollosta, poissaoloista ja vuosilomista löytyy intrasta > työsuhdeasiat.

Kirjastossa Lapin yliopistossa on 24 toimihenkilöä, joista 20 kirjastoammatillista: kirjastonjohtaja, seitsemän informaatikkoa, kirjastoamanuenssi, kahdeksan kirjastosihteeriä ja kolme tietopalvelusihteeriä. Lisäksi kirjaston tehtävissä työskentelevät atk-amanuenssi, toimistosihteeri, hallintosihteeri ja asiakaspalvelusihteeri. Satunnaisesti kirjastossa työskentelee mm. opiskelijapäivystäjiä ja harjoittelijoita.

Kirjaston yhteydessä toimivan Lapin yliopistokustannuksen (LUP) toiminnasta vastaa kustannuspäällikkö ja julkaisukoordinaattori.

Henkilökunnasta kahdeksalla on asetuksen vaatima ylempi korkeakoulututkinto.

Rekrytointi, palkkaus ja perehdyttäminen

Kirjasto noudattaa henkilöstön rekrytoinnissa korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annettua asetusta (309/93), Lapin yliopiston johtosääntöä sekä yliopiston ohjetta rekrytoinnissa noudatettavista menettelytavoista. Kaikki yliopiston palveluksessa olevat kuuluvat valtion palkkausjärjestelmään (vpj), joten palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Kirjastonjohtaja käy vpj-keskustelut koko henkilökunnan kanssa.

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään Lapin yliopiston ja kirjaston käytäntöihin sekä oman alansa tehtäviin yliopiston perehdyttämisohjelman (intranet) mukaisesti. Kirjaston henkilöstön perehdyttämisestä vastaa asiakaspalveluista vastaava informaatikko.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sekä tukea työyhteisön toimintaa kehittämällä henkilöstön tiedollisia, taidollisia (mm. kielitaito) ja asenteellisia valmiuksia. Ammatillisen kehittymisen turvaamiseksi pyritään henkilöstön koulutustason nostoon ja kirjastossa edustettuina olevien alojen tuntemukseen. Kirjasto tukee henkilökuntansa osallistumista kirjastoalan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä niiden järjestämiin tapahtumiin. Kirjaston  henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua yliopiston henkilöstökoulutuksena annettavaan koulutukseen.

Työhyvinvointia tuetaan järjestämällä mm. kirjaston kehittämispäiv sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. Henkilöstökoulutuksesta ja sen tarpeesta keskustellaan ja sovitaan kehityskeskustelujen yhteydessä sekä tapauskohtaisesti työntekijän esittämän koulutustarpeen ja kiinnostuksen pohjalta.

Kirjasto noudattaa yleisiä henkilöstön hyvinvointiin liittyviä lakeja, menettelyohjeita ja suunnitelmia. Linkit Lapin yliopiston ohjeisiin alla.

Työturvallisuus

Vaara- ja onnettomuustilanteita varten on laadittu yliopiston valmiussuunnitelma . Kirjastoissa on henkilökunnan sosiaalitiloissa ensiapukaapit, joiden vastuuhenkilönä toimii toimistosihteeri.

Esimerkkejä kehitystyöstä:

  • Resurssikartoitus on tehty vuonna 2006.
  • Tyky-toiminnan kehittäminen on meneillään.

Mittareita

  • henkilötyövuodet
  • koulutukseen osallistuneiden määrät
  • asiakaspalaute