1.2 Missio, visio, strategia

Missio

Yliopistokirjasto on käyttäjiään varten ja osa kansainvälistä tiede- ja taideyliopistoa, jonka tavoitteita kirjasto tukee tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja tietoaineistoja tutkimuksen, opetuksen, opiskelun ja julkaisutoiminnan tarpeisiin. Kirjasto kehittää palveluitaan osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä kirjastoverkkoa.

Visio

Yliopistokirjasto  on aktiivinen ja osaava vaikuttaja ja yhteistyökumppani omassa yhteisössään sekä globaalissa kirjasto- ja korkeakouluverkostossa. Kirjasto seuraa ja ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja kehittää palveluita, kokoelmia ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti.

Strategia

Yliopisto määrittää kirjaston strategiaksi: ”Yliopistolla on korkeatasoinen digitaalisia ja perinteisiä aineistoja sisältävä kirjasto. Kirjasto palvelee yliopiston tieteen- ja taiteenaloja. [Kirjaston] kehittämisessä tukeudutaan kansainväliseen, valtakunnalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön.”

Kirjaston strategiset päämäärät

  • Alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa toiminta on oleellista kirjaston kehitystyössä.
  • Kirjaston kokoelmia ja palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan sekä muiden asiakkaiden kanssa. Tietoaineistojen ja tutkimustiedon löytyvyys varmistetaan laadukkaalla dokumentoinnilla. Kirjasto ennakoi kokoelmien ja palveluiden suunnittelussa käyttäjien muuttuvat tarpeet.
  • Kirjasto vastaa tiedonhankinnan opetuksesta ja ohjauksesta sekä kehittää sitä osana tiedekuntien antamaa opetusta.
  • Kirjastotilat tarjoavat viihtyisän ympäristön opiskeluun ja tieteelliseen työhön. Kirjaston tietojärjestelmät ja tietoaineistot tarjoavat verkkoympäristön joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja tutkimuksen.
  • Kirjasto kehittää tietojärjestelmiä osana kansallista kirjastoverkkoa. Toimintaympäristön muutoksia seurataan aktiivisesti, ja niiden perusteella tuotetaan uusia palveluita ja toimintatapoja. Kehitystyössä huomioidaan erityisesti kirjaston tietojärjestelmien saavutettavuus ja käytettävyys.
  • Tasokkaan ja laadukkaan kustannus- ja julkaisutoiminnan avulla tuetaan tutkimustulosten ja uuden tiedon levittämistä sekä vahvistetaan yliopiston imagoa säilyttämällä omaleimaisuus kustannustoiminnassa.
  • Henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen sekä työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen ovat laadukkaiden kirjastopalveluiden edellytys. 
  • Kirjasto hoitaa talouttaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti strategisten  tavoitteidensa toteuttamiseksi.
  • Hallintoa ja organisaatiota kehitetään muuttuvan asiantuntijaorganisaation ja tietotyön vaatimusten mukaisesti
  • Kirjastoa kehitetään myös osana Lapin korkeakoulukirjastoa