2. KIRJASTON PERUSTEHTÄVÄT YLIOPISTON PERUSTEHTÄVIEN EDISTÄJINÄ

Yliopistokirjasto edistää tutkimusta, opetusta ja opiskelua tarjoamalla asiakkaille laadukkaat kokoelmat, luku- ja ryhmätyötilat laitteineen sekä toimivat lainaus-, tiedonhaku- ja kaukopalvelut. Lisäksi tarjotaan asiantuntevia koulutus- ja tietopalveluja. Palveluita tarjotaan sekä paikallisasiakkaille että verkkopalveluina.

Kirjasto edistää yliopiston perustehtäviä seuraavien perustehtävien kautta:

2.1 Tietoaineistojen hankinta ja ylläpito
2.2 Asiakaspalvelu
2.3 Tietopalvelu ja koulutus
2.4 Metatiedon tuotanto

Näiden perustehtävien prosessikuvaukset ja niihin liittyvä dokumentaatio on koottu intranettiin. Perustehtävien toimivuus varmistetaan ylläpitämällä henkilöstön asiantuntijuutta, tietojärjestelmien ajantasaisuutta, vuorovaikutusta tiedekuntien kanssa ja kirjastotilojen toimivuutta. Tiedot perustehtävien vastuuhenkilöistä ovat kirjaston www-sivuilla. Tiedot tehtävien sijaishenkilöistä ovat prosessikuvauksissa.

Kirjaston perustehtäviin liittyviä tietojärjestelmiä ovat kirjastojärjestelmät, Nelli-tiedonhakuportaali, etäkäyttöohjelmisto sekä paikalliset sovellukset. Kirjastojärjestelmät ja tiedonhakuportaali ovat Kansalliskirjaston hallinnoimia ja CSC, Tieteen tietotekniikan keskuksen teknisesti ylläpitämiä. Tietojärjestelmien lisäksi kirjasto hallinnoi tuottamiaan ja hankkimiaan tietokantoja, esim. Lapin yo:n julkaisuarkisto, elektronisten lehtien tietokannat, tutkimusviitetietokannat.

Tietojärjestelmien toimivuus varmistetaan noudattamalla standardeja (esim. MARC 21), ylläpitämällä asiantuntijuutta sekä tukeutumalla keskitettyihin ratkaisuihin kansallisella ja yliopiston tasolla.

Laadun arviointi

Kirjasto kehittää palveluitaan yhdessä käyttäjien kanssa ja ottamalla huomioon heiltä saadun palautteen. Toimintaa seurataan jatkuvalla palautteella, jota arvioidaan järjestelmällisesti. Asiakaspalautetta kerätään useilla eri tavoilla

  • kirjaston vuosittaiset asiakaskyselyt,
  • kirjaston www-sivujen palautelomake,
  • asiakaspalvelutilanteiden palaute,
  • sähköpostiviestien palaute,
  • opiskelijoiden palautekyselyt,
  • kansalliset kirjastojen palvelujen arviointikyselyt (mm. FinELib)
  • tiedonhankinnan kursseilta kerätty palaute, WebOodi
  • verkkokursseilla saatu palaute, Optima

Yksittäisiin palautteisiin vastataan heti ja tarvittaessa välitetään eteenpäin toimenpiteitä varten. Muu saatu palaute kootaan ja käsitellään kirjaston sisäisissä palavereissa sekä kaksi kertaa lukuvuodessa yhteistyössä ylioppilaskunnan edustajien kanssa Palautepöytä -palavereissa. Palautteen kokoamisesta vastaavat henkilöt on määritelty prosessikuvauksissa (intranet).

Käsitelty palaute lähtee tiedoksi ja toimenpiteitä varten henkilökunnalle sekä asiakkaiden tietoon. Saatu palaute ja sen aiheuttamat toimenpiteet ovat nähtävillä kirjaston Palaute -verkkosivulla . Palautteen johdosta toteutettavien toimenpiteiden toteutumista seurataan aina seuraavissa palavereissa.

Kirjaston toimintaa seurataan myös vuosittain koottavien tilastojen avulla. Tilastot kertovat kirjaston ja sen aineiston käytön määristä ja kohdentumisesta. Tilastotiedot kootaan vuosittain kansalliseen Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon  .