2.1 Tietoaineistojen hankinta ja ylläpito

Tietoaineistojen hankinnan ja ylläpidon tarkoituksena on tarjota yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarpeisiin niiden kannalta keskeiset tieteelliset aineistot ja organisoida aineistot helposti löydettäviksi ja käytettäviksi. Kirjasto hankkii tietoaineistoja sähköisessä ja painetussa muodossa yliopiston edustamilla tieteenaloilla. Kirjastoon hankitaan rajoitetusti myös yliopiston yhteiskunnallista tehtävää varten erityisesti Pohjois-Suomeen liittyvää aineistoa.

Tietoaineistojen hankinta ja ylläpito sisältää seuraavat vaiheet: tietoaineistojen valinta, tietoaineistojen hankinta, tietoaineistojen käyttökuntoon saattaminen sekä kokoelmien ylläpito ja organisointi. Kirjasto toimii myös EU-tallekirjastona.

Kirjasto kehittää kokoelmia yhdessä tiedekuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkailta tulevat aineistojen hankintaehdotukset ovat tärkeitä ja niiden välittämiseen tarjotaan useita kanavia. Kokoelmia kehitetään tasapuolisesti eri tieteenalojen tarpeiden ja olemassa olevien resurssien mukaisesti. Aineistojen valinnassa ja kokoelmien kehittämisessä hyödynnetään elektronisten aineistojen testikäyttöjä, asiakaspalautetta, käyttötilastoja sekä käyttöselvityksiä ja tutkimuksia. Aineiston hankintapaikkojen valinnassa noudatetaan yliopiston ohjeistusta hankinnoista. Hankintamäärärahan käyttöä seurataan aineistotyypeittäin ja tiedekunnittain ja siitä raportoidaan tarvittaessa yliopiston johdolle.

Tietoaineistojen hankinnalla ja ylläpidolla varmistetaan laadukkaat ja ajantasaiset tietoaineistot opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun tarpeisiin. Laadukkaat kokoelmat edesauttavat tieteiden ja taiteiden välistä innovatiivista tutkimusympäristöä. Tämä edistää myös alueen asukkaiden ja yritystoiminnan tiedonsaantia.

Esimerkkejä kehitystyöstä:

  • Valinta- ja hankintatyöstä on kirjaston sisäinen kiireellisyysohje laatua varmistamassa (kiireellisyysohje intrassa ). Sen toteutumista seurataan käytännön työssä. Aineiston varausmääriä seurataan jatkuvasti siten, että varausmäärä nidettä kohden pysyy kohtuullisena (Voyager report).
  • Tehdyt käyttöselvitykset ja tutkimukset kokoelmien arvioinnin tueksi 
    • Lapin yliopiston kaukopalvelut tilauspyynnöt ja toteutuneet tilaukset 1993–2007
    • Väitöskirjojen lähdeanalyysi