TIEDONHANKINNAN VERKKO-OPPAIDEN TEKIJÄT

Kurssien suunnittelu: Informaatikko Paula Kangasniemi, Lapin yliopiston kirjasto
Visuaalinen suunnittelu: Risto Korhonen
Oikeudelliset tiedonlähteet teksti:
Inka Remonen
EU-tiedonlähteet teksti: Katja Rytkönen
Kuvat: Taina Rytkönen-Suontausta


Tieteellisen tiedonhankinnan verkkokurssi on osa TieDot-hanketta, joka on yksi virtuaaliyliopiston palveluhankkeista. Kurssi on laadittu virkatyönä hankerahoituksella. Osa kurssista on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston kirjaston kanssa (informaatikot Outi Klintrup ja Riitta Hoppania).
Hilla-Luotain kuuluu Verkosto-Vatti virtuaaliyliopistohankkeeseen ja on osa Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssia.

KURSSIN LÄHTEET

Painetut lähteet
 • Aarnio, Aulis (1989) Laintulkinnan teoria. Porvoo : WSOY.
 • Auvinen, J. & Noponen, M. (1996) Ohjeita pro gradu -tutkielman tekijöille. 4. tark. p. Helsinki: Helsingin yliopisto, yleisen valtio-opin laitos.
 • Cornu, Gérard (1990) Linguistique juridique. Paris : Montchrestien.
 • Ekholm, K. & Heinisuo, R. (2001) Tee gradu!: verkkoajan tutkielmantekijän opas. Helsinki: Kirjastopalvelu.
 • Eskola, J. & Hämäläinen, J. (1995) Pilkusta asiaa: ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle. 2. uud. p. Kuopio: Kuopion yliopisto.
 • Halttunen, K. ...et al. (2001) Tiedonhakijan opas. (toim. Niinikangas, Liisa). Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.
 • Heikkinen, R. ...et al. (2001) Tiedonhakijan teho-opas: tiedonhakijan peruskirja. 5., uud.p. Jyväskylä: Docendo.
 • Heinisuo, R. & Ekholm, K. (1997) Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2000) Tutki ja kirjoita. 6., uud. p. Helsinki:Tammi.
 • Hurtta, H. & Peltola, T. (1997) Tutkielmantekijän opas. 2. uud. p. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
 • Jyrkiäinen, J., Luostarinen, H. & Nieminen, H. (1992) Opasta, kärsi ja unhoita: avuksi tutkielman
  laatijoille. 2. uud. p. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Jyränki, Antero (toim.) (1999) Oikeuden kielet: oikeus ja oikeudellinen ajattelu monikielisessä maailmassa. Turku : Turun yliopisto.
 • Kauranen, I., Ropponen, P. Aaltonen, M. (1993) Tutkimusraportin kirjoittamisen opas. Otaniemi: Teknillinen korkeakoulu, 1993
 • Kekkonen Jukka (toim.) (1999) Encyclopaedia iuridica fennica: suomlainen oikeustietosanakirja, osa VII Oikeuden yleistieteet. Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys.
 • Kemppainen, T. & Latomaa, T. (1999) Ensiaskelia tieteen tiellä: johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 80. Oulu: Oulun yliopisto.
 • Koivumaa, Ari (1995) Oikeudelliset informaatiolähteet – lakikirjasta tietoverkkoihin teoksessa: Martikainen, P. (toim.) Oikeuskirja s. 545-578. Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta.
 • Letto-Vanamo, Pia (1999) Oikeusjärjestelmät ja oikeusjärjestykset teoksessa: Timonen, Pekka (toim.) Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään, osa I s. 1-33. 2. uud. laitos. Helsinki : Lakimiesliiton kustannus.
 • Mattila, Heikki (2000) Oikeuslingvistiikka. Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta.
  Mattila, Heikki (2002) Vertaileva oikeuslingvistiikka. Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus.
 • Mälkiä, M. (1994) Teksti- ja kirjallisuusviitteiden laatiminen. 2. muuttam. p. Tampereen yliopisto, hallintotiede, B. Yleissarja.Tampere: Tampereen yliopisto, hallintotieteiden laitos.
 • Pihlaja, Juhani (2001). Tutkielmaa tekemään. Lahti: Soceda.
 • Pöysti, Tuomas (1999) Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. Helsinki : Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.
 • Saarenpää, Ahti (2002) Oikeusinformatiikka teoksessa: Haavisto, Risto (toim.) Oikeusjärjestys 2000, osa 1 s. 1-60. Rovaniemi : Lapin yliopisto.
 • SFS-standardi 5342. Kirjallisuusviitteiden laatiminen.(1992) 2.p. Helsinki: Suomen standarsoimisliitto.
 • SFS-standardi 5831. Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. (1998) Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.
 • Siltala, Raimo (2001) Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki : Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.
 • Tiersma, Peter, M. (1999) Legal language. Chicago (IL) : University of Chicago Press.

 • Timonen, P. (1992) Ohjeita lainopillisen tutkielman kirjoittajille. 2. uud. p. Helsinki: Paragraaffi.
 • Tirronen, K., Rautanen, T. & Ukskoski, L. (1998) Tutkijan julkaisuopas. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo: VTT Tietopalvelu.

WWW-lähteet:

 • Jukka Hietala & Jani Koski: Www ja tekijänoikeus.
  http://www.teli.stadia.fi/~jhietala/toikeus/
 • Jukka "Yucca" Korpelan avoin tietosivusto Datatekniikka ja viestintä.
  http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html
 • Kiuru, Jarmo (2001) Säädösvalmistelu. Oikeusinformatiikkaa verkossa.
  http://www.urova.fi/home/oif_opetus/2001soif.pdf
 • Opetusministeriön tekijänoikeus www-sivut.
  http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/index.html
 • Saarenpää, Ahti Three short papers on legal informatics.
  http://www.urova.fi/home/oiffi/main.asp?id=7
 • Tiedonhakuopas. Tampereen yliopiston kirjasto.
  http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/tietopalvelu/osastokurssi/index.html
 • Tiedonhankinnan verkkokurssi HAMK
  http://www2.hamk.fi/gvp-th/ekasivu.htm
 • Tiedonhankinnan verkko-opas. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
  http://www.mikkeliamk.fi/kirjasto/verkko-opas/
 • Timonen, Pekka (1998) Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen
  http://www.helsinki.fi/oik/tdk/tutkopas