Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä

Maankäytön suunnitteluprosessit, intressien yhteensovittaminen maankäytössä, tieto ja vaikuttaminen ympäristöasioissa ja strateginen ympäristöjohtaminen. 

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä ympäristöjohtamisen teemat ovat laajoja ja niihin liittyvät asiat konkretisoituvat eri toimijoille erilaisissa ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa ja prosesseissa. Lapin ja Kainuun alueella esimerkiksi kaivos- ja tuulivoimahankkeet ovat pitkän aikavälin prosesseja, joihin kunnat, viranomaiset, yritykset, asiantuntijat ja muut toimijat osallistuvat eri vaiheissa ja eri rooleissa. Luonnonvaroja ja ympäristöä hyödyntävät hankkeet ja toimenpiteet vaikuttavat myös tavallisten kuntalaisten elämään ja toiminnan mahdollisuuksiin heidän asuinalueellaan.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn kanssa  siten, että opetusta järjestetään yhtä aikaa Lapissa ja Kainuussa. Käytäntö mahdollistaa eri maakunnista tulevien opiskelijoiden välisen vuoropuhelun ja tiedon ja osaamisen jakamisen koulutusohjelman aikana. 

Koulutusohjelmassa yhdistyy uudella tavalla yhteiskunnallinen ja oikeudellinen näkökulma ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa, mikä antaa käytännön työelämässä tarvittavaa kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista erilaisissa ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa ja päätöksenteossa.

Koulutusohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelmalla vastataan työelämän osaamistarpeisiin maankäyttöön ja ympäristöön liittyvien prosessien suunnittelussa, hallinnassa ja johtamisessa. Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Lapin ja Kainuun ja niiden lähialueiden  kuntien, viranomaistoimijoiden, yritysten, opetustoimen, päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden ja muiden ympäristöasioiden parissa työskentelevien toimijoiden yhteiskunnallista, oikeudellista ja strategista ympäristöosaamista. Hankkeella vahvistetaan samalla heidän taustaorganisaatioidensa kokonaisvaltaista ympäristöosaamista, mikä johtaa muun muassa paremmin hallittuun maankäytön suunnitteluun ja eri intressien yhteensovittamiseen maankäytössä ja ympäristöön liittyvissä hankkeissa sekä yritystoiminnan suuntaamiseen/kehittämiseen niin, että huomioidaan entistä paremmin muu yritystoiminta ja asukkaat.

Koulutusohjelman teemat

Koulutusohjelmassa tarkastellaan muun muassa ympäristön käyttöön liittyviä suunnitteluprosesseja kuten ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia ja kaavoitusta, erilaisten luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamista ja ympäristön ja luonnonsuojeluun liittyvien lakien kokonaisuutta ja kansainvälisiä sopimuksia sekä oikean tiedon ja arvojen sekä sosiaalisen toimiluvan merkitystä ympäristöön liittyvissä hankkeissa. Koulutusohjelmassa perehdytään lisäksi strategiseen ympäristöjohtamiseen ja ympäristöjohtamisen työkaluihin eri toimijoiden näkökulmasta. Opitun hyödyntämistä käytännön työelämään tuetaan oppimis- ja kehittämistehtävillä, jotka liitetään opiskelijan omaan työhön. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, jossa yhdistyy luontevasti yhteiskunnallinen ja oikeudellinen näkökulma sekä ympäristöjohtaminen.

 

1. Johdatus ympäristösosiologiaan ja ympäristöoikeuteen 5op

2. Ympäristön käytön suunnitteluprosessit (YVA, SVA ja kaavoitus) 5op

3. Ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu ja eri luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen 5op

4. Tieto, arvot ja vaikuttaminen ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa 5op

5. Ympäristöjohtaminen 5op

Kehittämistehtävä (sis. henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman) 5op

Koulutusohjelman kohderyhmä

Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu kaikille ympäristöasioiden, ympäristöön liittyvien hankkeiden tai kaavoituksen parissa työskenteleville kuten kuntien johdolle, luottamushenkilöille, kuntien viranhaltijoille, viranomaisille, asiantuntijoille, opetustoimelle, yritysten johdolle ja henkilöstölle ja eri elinkeinojen harjoittajille.

Koulutusohjelman opetus käynnistyy elokuussa 2015 ja päättyy joulukuussa 2016.

Koulutusohjelma on rakennettu lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluiden (AIKOPA) yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskuksen rahoittamissa ESR -hankkeissa.