Lukio-opetuksen alueellinen tasa-arvo ja laatu

 

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa Lapin alueen kuntien yhteistyömahdollisuuksia, -tarpeita ja -valmiuksia sekä tahtotiloja lukio-opetuksen alueellisen tasa-arvon, saavutettavuuden sekä laadun turvaamiseksi. Tavoitteena on
selvittää kuntien tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisvalmiuksia sekä kehittämiskohteita kuntien välisessä lukio-opetuksen jakamisessa. Lisäksi kartoitetaan kyselyllä opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksista lukio-opetuksessa sekä heidän täydennyskoulutustarpeistaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Hankkeessa toteutettavan esiselvityksen lisäksi hankkeessa järjestetään kuntayhteistyössä sekä opettajakyselyssä esiin nousseiden osaamistarvealueiden pohjalta kuntiin joko täydennyskoulutusta tai tvt-tukea lukioopetuksen käytännön verkkototeuttamiseen - kuntien tarpeiden mukaan.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään lukioiden / sivistysjohdon työpajat (4-6 kpl), joissa selvitetään kuntien mahdollisuuksia ja tahtotilaa uusien yhteistyömallien kehittämiseen lukio-opetuksen turvaamiseksi alueella sekä kootaan näkemyksiä opetusalan osaamistarpeista tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. Työpajojen pohjalta kunnille tuotetaan yksilöidyt kehittämissuunnitelmat lukio-opetukseen liittyvästä yhteistyöstä tulevaisuudessa. Opettajille tehdään kysely, selvitetään käytännön opetustyön näkökulmaa opetusalan yhteistyöhön kuntien välillä sekä kartoitetaan opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja sekä koulutustarpeita ja -halukkuutta.

Työpajojen ja opettajakyselyn pohjalta kuntiin järjestetään tarpeisiin vastaavaa, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tukevaa täydennyskoulutusta tai konsultaatiota käyttötukea. Toimenpiteet edesauttavat lukio-opetuksen saavutettavuutta myös tulevaisuudessa - kehittämällä kuntayhteistyön lisäksi opettajien tvt-taitoja varmistetaan, että lukiokurssien yhdessä järjestäminen tulevaisuudessa on käytännössä mahdollista.

Hankkeen tuloksena valmistuu esiselvitys, jossa kuvataan hankkeessa mukana olleiden kuntien yhteistyömahdollisuudet ja -tarpeet sekä tahtotilat lukio-opetuksen kehittämisestä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Esiselvitys avaa kuntien näkemyksiä lukio-opetuksen järjestämisestä yhdessä kuntien välillä tulevaisuudessa sekä hahmottelee näiden perusteella toimenpide-ehdotuksia Lapin lukio-opetuksen kehittämiseen tulevaisuudessa. Lisäksi esiselvityksessä kuvataan opetushenkilöstön ja käytännön opetustyön näkemyksiä kuntien välisistä yhteistyömahdollisuuksista ja -tarpeista sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämismahdollisuuksista ja
aiheeseen liittyvistä jatkokoulutustarpeista.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1. - 31.12.2015.

 

Esiselvityshanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR-rahoitus) sekä mukana olevat kunnat (Pello, Kolari, Muonio, Kittilä, Rovaniemi, Kemijärvi ja Ranua). 

 

Lisätiedot:
suunnittelija/projektipäällikkö Esa Posio, esa.posio(at)ulapland.fi, p.040 4844 074

 koke-logo.jpg

 

         EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg 

      VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg  

    ely pieni.jpg

       Kemijärvi vaakuna.jpg     Kittilä vaakuna.jpg

       Kolari vaakuna.jpg     Muonio vaakuna.jpg

       Pello vaakuna.jpg     Ranua vaakuna.jpg

       Rovaniemi vaakuna.jpg